Skip to main content
sharethis

29 ก.ค.2565 ในโอกาสที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภา พบค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน ทุนการศึกษาพระราชทาน และทุนเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยมีรายการที่น่าสนใจดังนี้

 

 

รายการ

หน่วยงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4

ค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      

7.5

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

56.14

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน    

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

20.4735

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

66.5

เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

100

เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

131.47

 

รวม

386.0835

หมายเหตุ : เพิ่มเติม เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ยังมีในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.75 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 76.5 ล้านบาท และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 30.18 ล้านบาท ด้วย

ตัวอย่างที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ 

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่ม 1 หน้า 340, 373 และ 481 (คลิกดู)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่ม 3(4) หน้า 479 (คลิกดู)

นอกจากนี้ยังมีโครงการหรือรายจ่ายในงบประมาณฯ นี้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเกี่ยวของหรือยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์ด้วยดังนี้

  • เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9.415 ล้านบาท
  • เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4.75 ล้านบาท
  • เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 0.4 ล้านบาท
  • เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 1.4 ล้านบาท
  • เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเชียน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.0008 ล้านบาท
  • เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 53.316 ล้านบาท
  • เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  170 ล้านบาท
  • ฯลฯ

ที่มาข้อมูล :

หมายเหตุ : มีการปรับแก้และเพิ่มข้อมูลเมื่อเวลา 23.05 น. วันที่ 29 ก.ค.65

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net