Skip to main content
sharethis

16 องค์กรภาคประชาสังคมด้านเอชไอวี ยื่นจดทะเบียนกับ สปสช. ร่วมเป็น “หน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้าน” ระบบบัตรทอง ให้บริการเชิงรุกประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ด้าน เลขาธิการ สปสช. ระบุเป็นนวัตกรรมหน่วยบริการในระบบ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ขณะที่ผู้แทน 16 องค์กรฯ มั่นใจศักยภาพบริการเชิงรุกในชุมชน 

 

12 ก.ย.2565 ทีมสื่อ สปสช. รายงานต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับยื่นหนังสือจากผู้แทนจาก 16 องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวีที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) พร้อมขอแนวทางในการดำเนินงาน นับเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ในการขยายบริการสุขภาพโดยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นผู้ร่วมจัดบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573 นี้  

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ผู้ที่มายื่นหนังสือในวันนี้ คือตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์จำนวน 16 องค์กร เพื่อขอขึ้นทะเบียนร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านในระบบบัตรทอง โดยเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบให้องค์กรฯ ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนโดยกรมควบคุมโรค เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อร่วมบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้เกิดการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น พร้อมรับค่าบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

ทั้งนี้ การที่ต้องมีหน่วยบริการในรูปแบบนี้เพิ่มเติมเนื่องจากมองว่า จะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยเสริมการให้บริการหน่วยบริการที่มีอยู่ขณะนี้ โดยเฉพาะการทำงานเชิงรุกในชุมชน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 ซึ่งทั้ง 16 องค์กรภาคประชาสังคมฯ ที่มาขอยื่นจดทะเบียนเป็นหน่วยบริการในวันนี้ ที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ผลงานการทำงานมาในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นปีนี้ สปสช.จึงเปิดให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการฯ ในระบบ พร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริการ         

“การที่องค์กรภาคประชาสังคมฯ เข้ามาเป็นหน่วยบริการบัตรทอง ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของหน่วยบริการในระบบและนำไปสู่ความยั่งยืนการดูแล ไม่ใช่เฉพาะด้านงบประมาณเท่านั้น แต่เป็นความยั่งยืนด้านการจัดบริการ รวมถึงกลไกในการดูแลประชาชนเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง โดยในวันนี้เป็นเพียงแค่ 16 องค์กรฯ นำร่อง ซึ่งหากมีองค์กรที่กรมควบคุมโรคให้การรับรองเพิ่มเติมก็ยินดี เพราะในระบบยังต้องการหน่วยบริการเพื่อร่วมบริการอีกจำนวนมาก”  

ด้าน นางสาวสุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้แทน 16 องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างองค์ภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวีและ สปสช. ในการเข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการระบบบัตรทอง ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมฯ เรามีความพร้อมที่จะทำงานนี้อยู่แล้ว และเป็นโอกาสที่ดีที่ สปสช. มองเห็นศักยภาพพวกเรา ถือเป็นก้าวสำคัญและคาดหวังว่าจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตามวันนี้ยังเป็นเพียง 16 องค์กรภาคประชาสังคมฯ นำร่องเท่านั้น อาจยังไม่ครอบคลุมการดูแลทั่วประเทศ ซึ่งเรายังมีองค์กรภาคประชาสังคมฯ ที่กระจายอยู่จังหวัดต่างๆ หากได้รับการรับรองจากกรมควบคุมโรคก็จะสมัครเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการดูแลที่ทั่วถึงในชุมชนต่างๆ และอาจทำให้การยุติปัญหาเอดส์บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้นได้ 

“เราเป็นหน่วยบริการรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาร่วมบริการเพื่อปิดช่องว่างบริการที่หน่วยงานภาครัฐยังเข้าไม่ถึงเพราะด้วยเป็นประเด็นมีความซับซ้อน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานภาครัฐทำงานไม่ดี แต่ด้วยวิธีการทำงานที่มีความแตกต่าง ทั้งอยู่ใกล้ชิดในชุมชนที่ทำให้เกิดความไว้วางใจกันซึ่งกันและกัน โดยเรามั่นใจว่าสามารถเข้าถึงและให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้แน่นอน” ผู้แทน 16 องค์กรภาคประชาสังคมฯ กล่าว  

สำหรับ 16 องค์ภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอดส์ฯ มีดังนี้ 1.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี 2.มูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 3.มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จังหวัดชลบุรี 4.คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง 5.มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ จังหวัดอุดรธานี 6.มูลนิธิมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม่ 7.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น 8.กลุ่มแอ็คทีม จังหวัดขอนแก่น 9.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสงขลา 10.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 11.มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ กรุงเทพมหานคร 12.มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงราย 13.องค์กรแคร์แมท จังหวัดเชียงใหม่ 14.มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดพิษณุโลก 15.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และ 16.มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net