Skip to main content
sharethis

รายงานฉบับใหม่ของ ILO และองค์กรพันธมิตรชี้หากมีการลงทุนเพิ่มตาม 'แนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน' (Nature-based Solution หรือ NbS) ขึ้นอีก 3 เท่าภายในปี 2573 จะสามารถสร้างงานใหม่ได้อีก 20 ล้านตำแหน่ง แต่จำเป็นต้องมีนโยบาย 'การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม' ด้วย


การจ้างงานในชนบทจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากมีการลงทุนในนโยบายที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตาม 'แนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน' (Nature-based Solution หรือ NbS) | ที่มาภาพประกอบ: Ministry of Habitat, Urbanism and Environment, Djibouti (อ้างใน ILO)

15 ธ.ค. 2565 รายงานฉบับใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประเมินว่าสามารถสร้างงานได้อีก 20 ล้านตำแหน่งทั่วโลก หากมีการใช้ประโยชน์จากพลังของธรรมชาติเพื่อจัดการกับความท้าทายสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และความไม่มั่นคงทางอาหารและน้ำ เป็นต้น

รายงาน Decent Work in Nature-based Solutions 2022 ที่เปิดตัวในการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ COP15 ที่เมืองมอนทรีออล  ประเทศแคนาดา ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของ ‘การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม’ (Just Transition) – มุ่งให้ 'เศรษฐกิจเป็นสีเขียว' มีความยุติธรรมและครอบคลุม สร้างโอกาสให้เกิด ‘งานที่มีคุณค่า’ (Decent Work - หมายถึงงานที่มีประสิทธิผลซึ่งได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและตั้งอยู่บนเงื่อนไขของเสรีภาพ ความเสมอภาค ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์) และต้องไม่ละทิ้งใครให้ตกขบวนอยู่ข้างหลัง

'แนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน' (Nature-based Solution หรือ NbS)  ถูกกำหนดโดยมติสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 5/5 ว่าเป็น "การดำเนินการเพื่อปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และจัดการระบบนิเวศบนบก น้ำจืด ชายฝั่ง และทะเล ตามธรรมชาติหรือที่มีการดัดแปลง เพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่มนุษย์ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ”

รายงานฉบับนี้ชี้ว่าปัจจุบันตามการลงทุนใน NbS นั้นมีการจ้างงานเกือบ 75 ล้านคน  ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) อยู่ในเอเชียแปซิฟิกและอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง แม้ว่าค่าใช้จ่ายทางด้าน NbS ทั่วโลกจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วงานตามการลงทุนใน NbS เป็นงานไม่เต็มเวลา ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 14.5 ล้านงานเต็มเวลาเทียบเท่า (FTE) 

ในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางระดับล่าง ตำแหน่งงานตามการลงทุนใน NbS เกือบทั้งหมด คือ ร้อยละ 98 และ 99 ตามลำดับ อยู่ในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้, ส่วนกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบนและรายได้สูง อยู่ที่ร้อยละ 42 และ 25 ตามลำดับ 

ในประเทศอุตสาหกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตรสูง การใช้จ่ายตามการลงทุนใน NbS จะกระจุกตัวอยู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศที่มีรายได้สูง การใช้จ่ายตามการลงทุนใน NbS จะกระจุกตัวสำหรับบริการสาธารณะสูงสุดที่ร้อยละ 37 ตามมาด้วยการก่อสร้างที่ร้อยละ 14

รายงานฉบับนี้ยังระบุว่าทั่วโลกสามารถสร้างงานเพิ่มอีก 20 ล้านตำแหน่ง หากการลงทุนใน NbS เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในปี 2573 สิ่งนี้ได้รับการระบุว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูที่ดิน และเป้าหมายด้านสภาพอากาศ 

อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้เตือนว่ายังไม่มีการรับประกันว่าการจ้างงานตามการลงทุนใน NbS จะเป็นไปตามมาตรฐานของ ILO สำหรับงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นการจ้างงานในภาคนี้ควรเป็นไปตามมาตรฐานงานที่มีคุณค่า รวมถึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและระดับชาติ 

รายงานเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม รวมถึงมาตรการในการบ่มเพาะและสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินงานตามการลงทุนใน NbS การพัฒนาทักษะที่เหมาะสม มีมาตรการเพื่อช่วยให้คนทำงานเตรียมความพร้อม รวมถึงให้สถานศึกษาบรรจุเรื่อง NbS ไว้ในหลักสูตร และนโยบายที่ช่วยให้การจ้างงานตามการลงทุนใน NbS ก็ควรปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลัก ซึ่งรวมถึงเรื่องการรับประกันค่าแรงขั้นต่ำ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาทางสังคม ทั้งนี้ข้อตกลง Green Jobs for Youth ซึ่งเปิดตัวโดย ILO และ UNEP ในงาน COP27 มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 ล้านตำแหน่ง และจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำที่ให้ไว้ในรายงานนี้จะได้รับการปฏิบัติจริง


ที่มา
Nature-based Solutions can generate 20 million new jobs, but ‘just transition’ policies are needed (ILO, 8 December 2022)

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net