Skip to main content
sharethis

ภาคประชาสังคมจัดเวทีเสวนาประชาหารือ ตามแนวคิด “สังคมดี - การเมืองดี ต้องมีสตรีร่วมทาง 10 พรรคการเมือง ชูนโยบายรัฐสวัสดิการ เพิ่มเบี้ยกลุ่มเปราะบาง ผลักดัน กม.เท่าเทียมทางเพศ  

15 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนา  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี สถาบันพระปกเกล้า ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) UN Women สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ Friedrich Ebert Stiftung (FES) ร่วมกันจัดเวทีเสวนาประชาหารือ เนื่องในวาระวันสตรีสากลและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเลือกตั้ง ตามแนวคิด “สังคมดี - การเมืองดี ต้องมีสตรีร่วมทาง : women Together Stand for Good Society & good Politicals” ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในเวทีเสวนาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ องค์กรภาคประชาสังคมนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้หญิง แรงงานใน-นอกระบบแน และแรงงานข้ามชาติ คนพิการ อาสาสมัครผู้สูงอายุ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มเคลื่อนไหวรัฐสวัสดิการต่างๆ โดยสรุปดังนี้ กลุ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า สุนี ไชยรส ยังยืนยันข้อเสนอสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3000  บาทตั้งแต่แรกเกิด  สิทธิลาคลอด 180 วัน รวมถึงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกๆพื้นที่ให้เปิดปิดเหมาะสมกับเวลาทำงานของผู้ปกครอง  ในขณะที่ผู้แทนกลุ่มเยาวชนจากพื้นที่สลัม ได้ขอให้พัฒนาพื้นที่ชุมชนแออัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไป และขอเปิดโอกาสให้เด็กๆในพื้นที่ดังกล่าว ได้นำเสนอความสามารถ ส่วนสมาคมเพศวิถีขอให้มีนโยบายบรรจุเรื่องเพศศึกษาลงในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน ด้านแรงงานนอกระบบ ขอให้มีนโยบายปรับกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงปฏิรูประบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานทุกระดับ

จากนั้น นักการเมืองหญิงจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้นำเสนอนโยบายเพื่อให้สอดรับกับข้อเสนอของผู้แทนภาคประชาสังคม ซึ่งเกือบทุกพรรคจะมีนโยบายต่อกลุ่มเปราะบางคล้ายคลึงกัน  ดังนี้

'เพื่อไทย' ปัดฝุ่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ  พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะนำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่พรรคเคยดำเนินการมาแล้ว และสามารถใช้งานได้จริงนำมาปรับเพื่อให้คุ้มครองสิทธิต่าง ๆให้กับผู้หญิง

'ก้าวไกล' ลดค่าใช้จ่าย กระจายอำนาจ

ด้าน สุทวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าวไกล ได้จัดทำข้อเสนอ นโยบาย “ลดค่าใช้จ่าย กระจายอำนาจ” โดยสนับสนุนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 1,200 บาท นโยบายให้รัฐจ้างงานคนพิการ 20000 คน/ปี นอกจากนี้พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะผลักดันกฎหมายชาติพันธ์  และกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ   

“พรรคก้าวไกลพร้อมจะรับข้อเสนอทุกข้อในวันนี้ และจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น” ตัวแทนพรรคก้าวไกล กล่าว

'ชาติพัฒนากล้า' จ้างงานผู้สูงวัย 5 แสนตำแหน่ง

เยาวภา บุรพลชัย พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า  พรรคชาติพัฒนากล้ามีนโยบายสนับสนุนผู้สูงวัยให้มีงานทำ โดยจะมีนโยบายจ้างงานผู้สูงวัย 500,000 ตำแหน่ง มีเงินทุน 50,000 บาท ให้แก่ผู้พิการ คนชรา ทุกบ้านโดยให้เบิกตามจริง   และมีทุนสร้างสรรค์ 1 ล้านบาท ให้กับเยาวชนที่มีโครงการนำเสนอและดำเนินงานได้จริง  นอกจากนี้พรรคฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนกฎหมายความหลากหลายทางเพศ LGBTQ Plus  รวมถึงสนับสนุนเด็กให้พูดได้หลายภาษาด้วย  “นโยบายพรรคชาติพัฒนากล้า ดำเนินการภายใต้แนวคิด “งานดี มีเงิน ของไม่แพง”

'ประชาชาติ' “เรียนฟรี มีเงินเดือน” 

ด้านพรรคประชาชาติ ระบุว่า พรรคฯ มีแนวคิดว่าเด็กทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ ดังนั้นพรรคฯ จึงเสนอนโยบายพร้อม “เรียนฟรี มีเงินเดือน” โดยเด็กนักเรียนจะได้รับทุน 3000 บาท รวมถึงสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า 0-15 ปี รวมถึงประกันสังคมแบบสมัครใจ และสวัสดิการผู้สูงอายุ

'ประชาธิปัตย์' แจกชมรมผู้สูงอายุ 30,000 บาท

ในขณะที่รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ศิริภา  อินทรวิเชียร กล่าวว่า พรรคฯ มีนโยบายสนับสนุนทุกกลุ่มคน ให้มีรายได้มั่นคง สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 30,000 บาท/ ชมรมจ้างงานผู้พิการ  และผลักดันร่างกฎหมายคู่ชีวิต การรับรองเพศสภาพ

'ไทยศรีวิไลย์' เพิ่มสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ

ภคอร จันทรคณา พรรคไทยศรีวิไลย์  กล่าวว่า พรรคฯจะเพิ่มนโยบายสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ  เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 5000 บาทต่อเดือน คนพิการ 3000 บาท/เดือน และเบี้ย อสม.อสส เพิ่ม 3000 บาท /เดือน

'สังคมประชาธิปไตย' เปิดนโยบายธนาคารผู้ประกันตน

ด้าน ผู้แทนจากพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ระบุว่า พรรคฯมีนโยบายแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะ ชนชั้นในสังคมแรงงาน  โดยการปรับแก้กฎหมายแรงงานให้มีฉบับเดียว  นอกจากนี้พรรคจะนำภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนอนุสัญญาแรงงานนอกระบบ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน   เสนอเพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน และสนับสนุนโนบายเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท  และเพิ่มเงินอุดหนุนสวัสดิการคนชรา 3000 บาท รวมถึงการจัดตั้งธนาคารสำหรับผู้ประกันตนด้วย

'เสมอภาค' เพิ่มรายได้ขยายโอกาส

ด้านพรรคเสมอภาค เสนอนโยบายเพิ่มเงินให้ทุกกลุ่มเปราะบาง 3000 บาทเท่ากันทุกกลุ่ม อาทิ ผู้สูงวัย คนพิการ  แม่รายเดือนและหลังคลอด ยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน กลุ่มชาติพันธ์มีกฎหมายเฉพาะ ช่วยเหลือให้เท่าเทียม  ผลิตยาแผนไทยบำบัดผู้ติดยาเสพติด  เพิ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  แก้ปัญหาสังคมที่ต้นเหตุ เพิ่มรายได้ขยายโอกาส

'ไทยสร้างไทย' เสนอกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก

ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พรรคมีแนวนโยบายครอบคลลุมทุกกลุ่ม อาทิ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ให้เด็กเรียนฟรีจบปริญญาตรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สนับสนุน SME ให้เข้าถึงกองทุนเพื่อคนตัวเล็ก สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงเงินทุนในระบบ และบำนาญประขาชน 3000 บาท

'เสรีรวมไทย' น้ำมันไฟฟ้า ราคาถูก

พรรคเสรีรวมไทย เสนอนโยบายผลักดันบูรณาการให้สตรีอยู่ในทุกกลุ่มงาน โดยเฉพาะในทางการเมือว เพื่อแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางเพศ นอกจากนี้พรรคฯ ยังมีนโยบายน้ำมัน ไฟฟ้า ราคาถูก แก้ปัญหายาเสพติด เรียนฟรี จบป.ตรี เพิ่มเบี้ยผู้พิการ และนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกิน

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net