Skip to main content
sharethis

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สช. แจ้งข่าวว่าเมื่อวันที่ 19 เม.ย.2566 ในเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย การทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 2-3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ได้รับความเมตตาจากพระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร) เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานคณะทำงานวิชาการทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ พระคุณเจ้า และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและระบบการประชุมออนไลน์ เช่น ผู้แทนฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ผู้แทนกรมการปกครอง กรมการศาสนา กรมอนามัย โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

พระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร) กล่าวถึงความสำคัญของคณะสงฆ์ว่า คณะสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา เป็นต้นทุนสำคัญของการทำงานเชิงรุกเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ครอบคลุมทั้ง กาย จิต ปัญญา และนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคม โดยที่ผ่านมาในช่วงเริ่มต้นการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 อยู่ในช่วงที่คณะสงฆ์กำลังดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งธรรมนูญฯ ถือเป็นการดำเนินงานสำคัญของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานของทุกฝ่าย  การทบทวนธรรมนูญฯ ในครั้งนี้ ยังใช้หลักการ “ทางธรรมนำทางโลก” เช่นเคย แต่จะมีการเพิ่มเติมในประเด็นที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานที่มากขึ้น และลดข้อจำกัดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานภายใต้ธรรมนูญฯ ฉบับเดิมได้ทำให้งานส่งเสริมสุขภาวะทางกายของพระสงฆ์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพ หรือการเข้าถึงสิทธิในการรักษาสุขภาพ เป็นต้น ในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับใหม่นี้จึงน่าจะส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น 

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ นั้น ใช้พลัง “บวร” สร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมในการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนหลักที่สำคัญ กรอบของธรรมนูญฯ ฉบับนี้ ยังสามารถเข้าไปหนุนเสริมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้านด้วยพลังของภาคีเครือข่าย และเล็งเห็นผลการขับเคลื่อนสุขภาพในระดับพื้นที่ด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ขับเคลื่อนในระดับนโยบายเท่านั้น

พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. คณะทำงานวิชาการทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ชี้แจงถึงกระบวนการทบทวนและพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ว่าเป็นกระบวนการมีที่มีการจัดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ปกครอง เจ้าคณะภาค ในการมอบหมายผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการทบทวนที่ผ่านมากว่า 8 เดือน 

ในช่วงท้ายได้รับเมตตาจากพระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถาปิดประชุม โดยมีใจความสำคัญถึงการทบทวนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในครั้งนี้ว่า ก่อนที่จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ คณะทำงานได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องและนำความคิดเห็นนั้นมากลั่นกรองเพื่อยกร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติอย่างรอบด้าน เป็นกระบวนการที่งดงาม พระสงฆ์ได้รับการดูแลและเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง ไม่มีการแบ่งแยก และนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะทางปัญญา เป็นประโยชน์เกื้อกูลทางสังคม โดยพระเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำ ธรรมนูญฯฉบับนี้ เป็นสิ่งที่คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทำงานเพื่ออุทิศให้กับสังคม ขอชื่อชมและอนุโมทนาให้เกิดความชอบธรรมตามพระธรรมวินัย ฉะนั้นแล้วอาณาจักรกับศาสนจักรจะเกิดการเกื้อกูลกัน จรรโลงพระพุทธศาสนา ให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้อย่างแท้จริง 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net