Skip to main content
sharethis

นิด้าโพลสำรวจ 2,000 คน '1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ' 47.45% ค่อนข้างพอใจ ชี้คนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และกทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น - ส่วนการทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ส่วนใหญ่ 14.80% ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ เพราะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกทม. ต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.55 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ร้อยละ 44.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ร้อยละ 43.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่ดีเลย

การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ร้อยละ 41.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 8.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.30 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 11.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 5.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล การสนับสนุนการกีฬา ร้อยละ 42.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.15 ระบุว่า ไม่ดีเลย

การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ร้อยละ 48.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.70 ระบุว่า ไม่ค่อยดี และร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย

การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ13.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย การจัดระเบียบการชุมนุม ร้อยละ 40.55 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 36.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 20.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.05 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 20.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.45 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ร้อยละ 40.30 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 27.10 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 13.85 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 8.35 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 26.85 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.30 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 27.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.55 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 12.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 5.45 ระบุว่า ดีมาก

เมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกทม. ต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และกทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก เพราะลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข

ขณะที่ในส่วนทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน พบว่า ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร และร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net