Skip to main content
sharethis

กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา แนะปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" เป็น “ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร” เหตุมาจากการเลือกตั้ง มีสถานะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน

12 ส.ค. 2566 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ที่มีพันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง โครงสร้างกรุงเทพมหานครตามแนวทางการกระจายอำนาจ 
        
โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเห็นของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ที่มีความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เห็นว่าหากปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรุงเทพมหานครแล้ว ควรปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่มาของตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง มีสถานะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น แตกต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ที่มาจากการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับที่มาของตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” เป็น “ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร” 
        
ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะถูกระบุไว้เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า กรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มิใช่ราชการส่วนภูมิภาค อันจะเกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบของการเรียกชื่อผู้บริหารท้องถิ่นของประเทศไทย และป้องกันความสับสนในเรื่องการเลือกตั้ง รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามาดำรงตำแหน่งและการถอดถอนที่ยึดโยงกับประชาชน ตลอดจนทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งมากขึ้น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net