Skip to main content
sharethis

เพื่อไทย ประกาศจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน 11 พรรค รวม 314 เสียง ไม่แก้มาตรา 112 และไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาล พร้อมมีมติร่วมเสนอชื่อ เศรษฐา ทวีสิน ให้ที่ประชุมรัฐสภา ลงมติรับรองเป็นนายกฯ

 • พรรคเพื่อไทย 141 เสียง
 • พรรคภูมิใจไทย 71 เสียง
 • พรรคพลังประชารัฐ 40 เสียง
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 เสียง
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 10 เสียง
 • พรรคประชาชาติ 9 เสียง
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 เสียง
 • พรรคชาติพัฒนากล้า 2 เสียง
 • พรรคเสรีรวมไทย 1 เสียง
 • พรรคพลังสังคมใหม่ 1 เสียง
 • พรรคท้องที่ไทย 1 เสียง

พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วม นอกจากจัดสรรตำแหน่ง รมต. แล้ว จะมีการแบ่งงานกันทำ โดยทุกพรรคตกลงร่วมกันว่าจะร่วมผลักดันนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ เช่น ดิจิทัลวอลเลต ขึ้นค่าแรง 600 บาทภายใน 2570 เงินเดือน ป.ตรี 25,000 บาท เกณฑ์ทหารสมัครใจ สร้างสันติภาพชายแดนใต้ กัญชาทางการแพทย์ และแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยโดยคงหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

แถลงการณ์จัดตั้งรัฐบาล 11 พรรค จํานวน 314 เสียง

พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองรวม 11 พรรค จํานวน 314 เสียง ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่มีการ แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาล ทั้งนี้ ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อ “นายเศรษฐา ทวีสิน” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภา เพื่อให้ความเห็นชอบเป็น นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

พรรคเพื่อไทยได้ดําเนินการรวบรวมพรรคต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังนี้

พรรคภูมิใจไทย (71 ที่นั่ง) ทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 4 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 4 ตําแหน่ง

พรรคพลังประชารัฐ (40 ที่นั่ง) ทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตําแหน่ง

พรรครวมไทยสร้างชาติ (36 ที่นั่ง) ทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตําแหน่ง

พรรคชาติไทยพัฒนา (10 ที่นั่ง) ทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 1 กระทรวง

พรรคประชาชาติ (9 ที่นั่ง) ทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 1 กระทรวง

พรรคเพื่อไทย (141 ที่นั่ง) ทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 8 กระทรวง/ รัฐมนตรีช่วย และรัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตรีรวม 9 ตําแหน่ง

พรรคอื่นๆ อีกจํานวน 5 พรรค ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า 2 ที่นั่ง/ พรรคเพื่อไทยรวมพลัง 2 ที่นั่ง/ พรรคเสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง/ พรรคท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง/ พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง

พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ได้เชิญหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคหรือผู้แทนที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละพรรคมาตกลงเรื่องการร่วมมือและแบ่งงานกันทํา โดย “ทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะ นํานโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ เช่น digital wallet, ที่ดิน ทํากิน, ขึ้นค่าแรงขึ้นต่ํา 600 บาทภายในปี 2570, เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท, เกณฑ์ทหารโดยสมัคร ใจ, เพิ่มราคาพืชผลเกษตร, แก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ และจะแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังคงไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์” ทั้งนี้ พรรคร่วมจะนํานโยบายเข้ามาบูรณาการร่วม พร้อมปรับ เสริม หรือประสานนโยบายของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ให้ เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และนํามาจัดทําเป็นนโยบายร่วมกัน เพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไป

พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ขอกราบเรียนว่า ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสําคัญลําดับ แรกที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนกําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณ์หนี้สินของครัวเรือน ภาคธุรกิจ ขนาดเล็กขนาดกลางได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานาน ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อนําไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับคืนมาอีกครั้ง

พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลตระหนักดีว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเราไม่อาจจะทอดเวลา ไปมากกว่านี้ หรือจํานนต่อสถานการณ์ขัดแย้งที่ประเทศและประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะ การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อประชาชน

ในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรง แม้พรรคเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทกรรมหรือคํากล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรม และตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้ง ดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชน

พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมุ่งมั่นดําเนินการตามนโยบายด้วยการแก้ปัญหาให้กับ

ประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นอย่างรวดเร็ว เราต้องเร่งทํางานเพื่อฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจ กําหนดนโยบาย พัฒนามาตรการกลไกเพื่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อย่างสร้างสรรค์ พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า “ภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทย ถึงแม้จะมีอดีตพรรคการเมืองใน

รัฐบาลที่แล้วร่วมรัฐบาล แต่ทุกพรรคจะร่วมกันทํางานกับพรรคเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังเช่นที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทย พลัง ประชาชน และเพื่อไทย” และพรรคร่วมรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรักสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ และจะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไป

จากแถลงการณ์และเจตจํานงดังกล่าวข้างต้น เราจึง “ขอรับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน และทุกพรรคการเมือง มาร่วมกันผลักดันวาระประเทศ เพื่อดํารงความมุ่งหมาย ที่มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และดูแลสถาบันหลักของชาติเป็นสําคัญ ร่วมกันลด เงื่อนไขที่จะนําไปสู่การขยายความขัดแย้งในประเทศ ร่วมกันพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและการกินดีอยู่ดีของ ประชาชน และมีความเป็นประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ขึ้น”

“มุ่งมั่นทํางาน แก้วิฤตการณ์ประเทศ โดยยึดวาระประชาชน”

21 สิงหาคม 2566

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net