Skip to main content
sharethis

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. .... ปรับเกณฑ์อายุผู้ชม ยกเลิกบทบัญญัติจำกัดสิทธิเสรีภาพ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยทัดเทียมนานาอารยประเทศ

15 เม.ย. 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์ พ.ศ. .... เสนอโดยนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ ร่างดังกล่าวเป็นร่างการเงิน โดยเป็นการเสนอยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฉบับปัจจุบัน (พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551) และบัญญัติกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์ฉบับใหม่ เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งมีการจำกัดเสรีภาพเกินสมควร จนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย ไม่สามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
           
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. .... คือการเปลี่ยนแปลงให้มีภาคส่วนอื่นนอกเหนือจากภาครัฐได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่บางประการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์แห่งชาติ และการยกเลิกการกำหนดประเภทภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ รวมถึงการปรับเกณฑ์อายุผู้ชมภาพยนตร์เพื่อลดอำนาจการควบคุมจากภาครัฐ ตลอดจนการปรับมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก การยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการวีดิทัศน์ซึ่งหมดความจำเป็นในปัจจุบัน และการยกเลิกโทษทางอาญาโดยให้ใช้มาตรการปรับทางพินัยแทน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์ในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม และสนับสนุนเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงสื่อภาพยนตร์ได้กว้างขวางมากขึ้น
           
สำหรับประเด็นเปิดรับฟังความเห็น อาทิ เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติให้มีภาคส่วนอื่นนอกเหนือจากภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่บางประการของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์แห่งชาติ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร การประกอบกิจการภาพยนตร์ การนำภาพยนตร์ออกเผยแพร่ ระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และกำหนดประเภท เพื่อลดอำนาจการควบคุมจากภาครัฐ เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการวีดิทัศน์ซึ่งหมดความจำเป็นในปัจจุบัน และเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการภาพยนตร์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีสภาพปัญหาหรือไม่ อย่างไร และการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร
          
ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. ....  ได้จนถึงวันที่ 1 พ.ค. 2567 ทางลิงค์นี้ 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net