จดหมายข่าวแรงงาน ฉบับติดบอร์ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 15-31 มกราคม 2552