สถานการณ์เจรจาข้อเรียกร้องปี 2553 - คนทำงาน ธันวาคม 2553