"แรงงานจ้างเหมา" ศพแรกสังเวยวิกฤต - จดหมายข่าวแรงงานฉบับติดบอร์ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 2, เดือนกุมภาพันธ์ 2552