ดัน "ประกันสังคม" เป็นองค์กรอิสระ - จดหมายข่าวแรงงานฉบับติดบอร์ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 3, เดือนมีนาคม 2552