วันแรงงานไทย...ยังคงมีหลายขบวน : จดหมายข่าวแรงงานฉบับติดบอร์ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 5, เดือนพฤษภาคม 2552