ภาคธุรกิจขาดแรงงาน ร้องรัฐเปิดรับแรงงานข้ามชาติรอบใหม่: คนทำงาน ฉบับเดือนเมษายน 2553