เสวนาเปิดตัวหนังสือ 'พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่'

Event Date: 
Wednesday, 10 July, 2019 - 13:00

งานเปิดตัวหนังสือ 'พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่' ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตึกคณะศิลปศาสตร์ ห้อง 301 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

 

งานเสวนา 'พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่' 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตึกคณะศิลปศาสตร์ ห้อง 301 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

 

วิทยากร

  1. ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ ‘ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ’ และ ‘กุญแจแห่งฟากฟ้าฯ’
  2. ลอย ชุนพงษ์ทอง นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ ที่ปรึกษาการคำนวณเชิงดาราศาสตร์ของปฏิทินจันทรคติของสำนักพระราชวัง ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา หนึ่งในผู้เขียนบทความในหนังสือ
  3. สิกขา สองคำชุม นักศึกษาปริญญาโท หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการของหนังสือ ‘พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์’
  4. วิภัส เลิศรัตนรังสี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้เขียนบทความในหนังสือ‘พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์’

ดำเนินรายการโดย ชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กำหนดการ (คร่าวๆ)

13.00-13.20         ภาพรวมของหนังสือ โดย สิกขา สองคำชุม

13.20-14.00         การกำหนดเวลามาตรฐานของ ร.4 โดย ลอย ชุนพงษ์ทอง และ วิภัส เลิศรัตนรังสี

14.00-14.30         การคำนวณสุริยุปราคาของ ร.4  โดย ลอย ชุนพงษ์ทอง

14.30-14.50         แนะนำบทความ “วิเคราะห์การคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จากเอกสารร่วมสมัย” ของ วรพล ไม้สน โดย สิกขา สองคำชุม และ วิภัส เลิศรัตนรังสี

14.50-15.20         บรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ในยุโรป ช่วงสมัย ร.4” โดย ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

15.20-15.40         ความเป็นมาของการสถาปนา ร.4 ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ โดย สิกขา สองคำชุม

15.40-16.00         เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม

16.00                    ปิดงาน

 

 

กำหนดการละเอียด

13.00-13.05         พิธีกรแนะนำวิทยากร

13.05-13.15         พิธีกรถามคุณสิกขา ถึงที่มาของหนังสือ และโครงสร้างของหนังสือ (การแบ่งส่วนต่างๆ)

13.15-13.25         พิธีกรถามสิกขาถึงการซ้อนทับดีเบตของข้อเสนอในบทต่างๆ ของหนังสือ (ที่สำคัญ คุณสิกขาต้องเล่าถึงข้อเสนอของอาจารย์ ขาว ทั้งเรื่องการกำหนดเวลามาตรฐานในสมัย ร.4 และข้อเสนอเรื่องการคำนวณสุริยุปราคาทุกอย่างเองของ ร.4 โดยไม่ใช้ Almanac (ไม่ต้องเล่าละเอียด เอาแค่คร่าวๆ)

13.20-13.35         อาจารย์ลอยบรรยายถึง กำหนดเวลามาตรฐาน มีจริงหรือไม่ ในสมัย ร.4?

13.35-14.00         คุณวิภัส เสริมประเด็นเรื่องการกำหนดเวลามาตราฐาน (อธิบายเรื่องเส้นแวง)พร้อม ทั้งอธิบายฐานะของการเป็นโหรของ ร.4 และการนำเครื่องมือใหม่มาใช้ในการทำนาย ทางโหราศาสตร์

14.00-14.20         อาจารย์ลอยเปิด MP4 บรรยายเรื่องการคำนวณสุริยุปราคาของ ร.4

14.20-14.30         อาจารย์ลอยอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

14.30-14.50         คุณสิกขาเล่าเนื้อหาคร่าวๆของบทความ อ.วรพล และคุณวิภัสช่วยเสริม

14.50-15.20         อาจารย์ศุภวิทย์ กล่าวถึงความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ในยุโรป สมัยเดียวกับ ร.4

15.20-15.40         คุณสิกขา เล่าถึงกระบวนการที่ทำให้ ร.4 เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

15.40-16.00         พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ชมซักถาม

16.00                    พิธีกรกล่าวขอบคุณ+ปิดงาน

 

 

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์