อัพเดทล่าสุดเมื่อ 22 นาที 52 วินาที ที่ผ่านมา

รัฐราชการ

2016-04-01 17:48
อาจารย์เศรษฐศาสตร์การเมืองผู้ศึกษาโครงสร้างรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ชำแหละระบบเลือกตั้งแบบมีชัยบัตรใบเดียวสร้างรัฐบาลอ่อนแอ เอื้อพรรคขนาดกลาง ปิดกั้นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน เชื่อเป็นแค่ปาหี่เลือกตั้ง หวั่นจบไม่สวยเพราะปิดทางแก้ไขกติกา
2015-01-19 16:49
  ชุมชนไทยในอเมริกานั้นมีวิถีแห่งการเติบโตและขยายตัวมานานหลายทศวรรษ โดยที่การเติบโตและการขยายตัวดังกล่าวหมายถึง 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนปริมาณหรือจำนวนของประชากร ส่วนที่สองคือ ส่วนการแพร่ขยายวัฒนธรรมและกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย 
2014-07-31 22:44
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 ชื่อ นายทหาร-นายตำรวจเกินครึ่ง วันเดียวกันมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภา 7 ส.ค. นี้ โดยผู้มีรายชื่อนั่ง สนช. ไปรายงานตัวได้ที่รัฐสภา 1-5 ส.ค. นี้
2014-07-16 18:55
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คสช ได้ออกประกาศฉบับที่ 85/557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกาศฉบับดังกล่าว มีผลให้การได้มาซึ่งสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปลี่ยนไปจากที่เคยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 284 ที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของผระชาชนที่มีรายชื่อในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ  ประกาศ คสช ฉบับดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อการทำลายระบบประชาธิปไตยของท้องถิ่น(la démocratie locale) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นของตนเอง
2014-07-16 06:44
ประกาศ คสช. 85/2557 ระบุสถานการณ์ในปัจจุบันไม่สามารถจัดเลือกตั้ง อบต.-อบจ.-เทศบาล หากสภาท้องถิ่นครบวาระ-ว่างลงให้ตั้งกรรมการสรรหา สมาชิกสภาท้องถิ่นอายุ 35 ขึ้น-จบ ป.ตรีขึ้น-รับราชการหรือเคยรับราชการระดับ 8 ขึ้น-หรือเป็นหัวหน้าองค์กรภาคเอกชน ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นให้ปลัดทำแทน นอกจากนี้ยังออกประกาศ คสช. 86/2557 ใช้วิธีสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสภาเขต
2013-11-01 10:34
กรมการปกครอง ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด ระบุ ขอความร่วมมือทุกอำเภอจัดทำคัดเอาท์ หรือป้ายสนับสนุนการปรองดองของชาติโดยการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
2012-06-21 12:38
นครินทร์ แจงความล้มเหลวคณะราษฎร ฐานสนับสนุนแคบ-ไม่กระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม ระบุว่าความล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตย 80 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ความผิดของคณะราษฎรทั้งหมด ชี้การขยายตัวของระบบราชการ ปัญหาใหญ่การเมืองไทย ภาพโดย เสกสรร โรจนเมธากุล  
2012-03-20 17:20
บทความโดย "ณัฐกร วิทิตานนท์" "ปัญหาหมอกควันเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งเรื่องความซ้ำซ้อน-แยกส่วนในการทำงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายกับปัญหานี้ และเป็นอำนาจในระดับส่วนกลางทั้งสิ้น ส่งผลให้การแก้ปัญหาไม่เป็นเอกภาพ ต่างฝ่ายต่างทำ"
2011-07-15 03:55
“ธเนศวร์ เจริญเมือง” อภิปรายในการประชุมเปิดตัวโครงการ “ประชาธิปไตยกับท้องถิ่น” ชี้ไทยเป็นรัฐรวมศูนย์อำนาจอย่างมากมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 – ยุคสงครามเย็นจน กระทั่งปัจจุบันการกระจายอำนาจก็ยังมีลักษณะผสม เกิดระบบ “เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน” ระหว่างผู้ว่าฯ ที่มาจากการแต่งตั้ง และ นายกฯ อบจ. ที่มาจากการเลือกตั้ง

Pages

Subscribe to รัฐราชการ