Secular State

ด้วยมาตรวัดของรัฐโลกวิสัย ประเทศไทยยกพุทธศาสนาให้โดดเด่นกว่าและผูกกับความมั่นคงของรัฐจนกระทบต่อเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนา นักวิชาการนิติศาสตร์เสนอกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแยกรัฐจากศาสนา ปล่อยให้ศาสนาเป็นเรื่องของเอกชนจัดการกันเองโดยรัฐไม่เข้าไปแทรกแซง แต่การเพิ่มอำนาจกษัตริย์ลงในกฎหมายสงฆ์ก็ทำให้เรื่องนี้ซึ่งยากมากอยู่แล้ว ยากยิ่งขึ้นไปอีก
2023-04-30 15:29