Skip to main content
sharethis

12 วัน นับจากการปักหลักชุมนุมของชาวบ้านสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กลุ่มผู้ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกินยังคงตั้งธงเรียกร้องตามข้อเสนอเดิม คือ ต้องการให้รัฐบาลตัดสินใจยกเลิกสวนป่าแล้วนำที่ดินมาดำเนินการจัดสรรแก่เกษตรกรผู้เดือดร้อน เพื่อให้ผู้เดือดร้อนนำไปบริหารจัดการในรูปแบบของโฉนดชุมชนต่อไป แต่ ณ วันนี้ข้อเรียกร้องดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา นายสมชาย ขำวุฒิ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.4 (คอนสาร) ได้มีประกาศลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เรื่องห้ามมีการกระทำอันเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 หากฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป
 
ต่อประเด็นเรื่องการออกประกาศของหัว หน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ แสดงความเห็นว่าประกาศดังกล่าวนี้ ขัดกับข้อตกลงของการเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างเครือข่ายฯ กับรัฐบาล ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมาว่าให้หยุดข่มขู่ คุกคาม สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ทุกพื้นที่และให้สามารถประกอบอาชีพในที่ทำกินได้ตามวิถีชีวิตเดิมในระหว่าง ที่มีการเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างเครือข่ายฯ กับรัฐบาล นอกจากนี้ประกาศฯ ยังขัดกับคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.4 /ว 1317 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่องการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และ คำสั่ง ที่ มท 0211.4 /ว 2648 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เรื่องขอให้ชะลอการผลักดันราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินที่มีกรณีพิพาท กับหน่ายงานของรัฐ

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2552) เครือข่ายปฏิรูปที่ดินได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 8 “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ดิน” โดยมีใจความสำคัญว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางนโยบายที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกับรัฐบาล ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติแต่อย่างใด ในขณะที่ปัญหาความเดือดร้อนที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ยังคงดำรงอยู่ต่อไป คนจนยังไร้ที่ดินต่อไป

 

 
แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ดิน”
 
สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นมา จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาของ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น 6 ชุด ในวันที่ 24 มีนาคม 2552 ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว นั้น
 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2552 คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยสรุปคือ ใช้หลักการนโยบายนำกฎหมาย โดยผ่อนผันให้ราษฎรสามารถทำกินตามวิถีชีวิตอันเป็นปกติสุขไปพลางก่อน โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ หากระเบียบ กฎหมายใดที่สามารถอะลุ่มอล่วยได้ ก็ให้ดำเนินการต่อไป และวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ประชุม ครั้งที่ 2/2552 โดยเห็นชอบแนวทางการผลักดันพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 30 แห่งทั่วประเทศ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2552 นี้
 
แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ ที่มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน กระบวนการทำงานกลับเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งยังมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับนโยบายรัฐบาลอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 161843/10987 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ลงนามโดยนายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ มีสาระสำคัญคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีอำนาจผ่อนผันให้ราษฎรอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าไม้ได้ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้
 
ในกรณีปัญหาสวนป่าคอนสาร และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ นายสมชาย ขำวุฒิ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.4 (คอนสาร) ได้มีประกาศลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เรื่องห้ามมีการกระทำอันเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 หากฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป
 
จากสาระสำคัญข้างต้น ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางนโยบายที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน แห่งประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกับรัฐบาล ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติแต่อย่างใด ในขณะที่ปัญหาความเดือดร้อนที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ยังคงดำรงอยู่ต่อไป คนจนยังไร้ที่ดินต่อไป สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไร ยังเป็นคำถามที่คงค้างอยู่ในหัวใจชาวบ้านผู้เดือดร้อนไม่จบสิ้น
 
ในการนี้ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย จึงขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ ยกเลิกประกาศ คำสั่งใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน แห่งประเทศไทย และเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ ต่อไป
 
สมานฉันท์
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
28 กรกฎาคม 2552
 
 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net