ประเวศ วะสี: ถอดสลักความรุนแรง-อภิวัฒน์ประชาธิปไตย

๑.สันติวิธีไม่ได้หมดหวัง  ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐ เมษายน จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต  ๒๑ คน และบาดเจ็บเกือบพันคน  เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและสลดสังเวช และอาจทำลายความหวังของคนไทยจำนวนมากที่ภูมิใจว่าคนไทยมีความเจริญถึงขัดแย้งกันอย่างไรก็ยังใช้วิธีสันติ-อหิงสา  ขอเรียนว่าสันติวิธีไม่ได้หมดหวัง  คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมความรุนแรง ผู้ที่ใช้ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธปืนและลูกระเบิดในเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน เป็นกลุ่มแปลกปลอมสร้างสถานการณ์  ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อแดงกระแสหลัก  เพื่อจำกัดการสร้างสถานการณ์รุนแรง  รัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงน่าจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่ากลุ่มแปลกปลอมสร้างสถานการณ์รุนแรงเป็นใคร

 ถ้าไม่ทำตรงนี้จะเป็นผลเสียต่อขบวนการคนเสื้อแดงด้วยว่าใช้ความรุนแรง ความชอบธรรมจะลดลงและทำลายพลังของขบวนการ  เราจะต้องออกจากวิกฤตใหญ่ด้วยสันติวิธี  ขอให้ความสูญเสียชีวิตของพี่น้องคนไทยก่อให้เกิดความสลดสังเวชและจิตสำนึกว่าเราจะทำให้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ตกไปไม่ได้ ไม่ว่าเพื่ออะไร ต้องยุติการใช้ความรุนแรงให้ได้

๒.จำแนกแยกแยะกลุ่มคนเสื้อแดง  กลุ่มคนเสื้อแดงมีหลากหลายมีวัตถุประสงค์ต่างกัน แต่มาร่วมกันเพราะเหตุปัจจัยและสถานการณ์  ถ้าจำแนกแยกแยะจะเข้าใจ เห็นใจ และเห็นวิธีการที่จะยุติความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น  กลุ่มคนเสื้อแดงอย่างน้อยแยกออกได้เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้

(๑)คุณทักษิณ คงจะต้องการพ้นโทษ  ได้เงินคืน  และอาจจะอยากกลับมามีอำนาจ  คุณทักษินเป็นพลังขับเคลื่อนในทางอารมณ์และในทางทุนทรัพย์ เพราะการขับเคลื่อนขบวนการที่ใหญ่โตขนาดนี้ต้องใช้เงินมาก

(๒)คนที่รับจ้างคุณทักษิณ เงินมากขนาดนั้นต้องมีคนอยากรับจ้างเป็นธรรมดา

(๓)แดงอุดมการณ์  คือฝ่ายซ้ายซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อความเป็นธรรม  คนเหล่านี้มีบาดแผลในจิตใจที่เกิดจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ที่มีการสังหารนักศึกษาอย่างทารุน  เขาควรได้รับการเยียวยาและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและความเข้าใจในการพัฒนาชาติตามที่เคยสัญญากับเขาไว้ (เคยเรียกเขาว่าผู้ร่วมพัฒนา)

(๔)กลุ่มนิยมใช้ความรุนแรง พวกนี้มีจำนวนน้อยควรจำกัดการปฏิบัติการ

(๕)คนจนทั้งในชนบทและในเมืองและคนที่เห็นใจคนจน  คนจนนั้นต่ำต้อยในศักดิ์ศรีและไม่ได้ร้บความเป็นธรรม จมปลักอยู่ในความยากจนเพราะโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม ฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณมาหยิบยื่นอะไรให้เขาบ้าง แม้ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริงจังอย่างใด  เขาก็หลงรักคุณทักษิณ  คุณทักษิณเป็นพาหะในการต่อสู้ของเขา  คำว่าไพร่โดนใจเขามาก  คนยากคนจนคนที่รู้สึกต่ำต้อยคนที่ไม่มีโอกาสจะเข้าร่วมขบวนการณ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆ  ถ้าไม่ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน  วันหนึ่งคนจนอาจจะรวมตัวกันมาฆ่าคนรวยก็ได้  ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณอย่างใด  คุณทักษิณก็คือคนที่รวยที่สุดคนหนึ่ง

ประชาธิปไตยโดยสาระคือการที่ประชาชนคนชั้นล่างสามารถกำหนดนโยบายที่แก้ปัญหาของเขาได้ ถ้าคนยากจนสามารถกำหนดนโยบายได้เขาก็จะหลุดพ้นจากความยากจนอย่างเด็ดขาดและถาวร  เราจะต้องช่วยให้คนยากจนมากำหนดนโยบายได้  และป้องกันไม่ให้เขาถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อใครหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นที่ไม่ใช่เพื่อให้เขาพ้นจากความยากจนได้จริงและถาวร  โดยเฉพาะต้องป้องกันไม่ให้เขาถูกพาไปตาย

๓.อภิวัฒน์ประชาธิปไตย-ขจัดเงื่อนไขความรุนแรง  ความขัดแย้งสะสมและมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะเราขาดความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง  แต่มีระบอบเผด็จการในรูปต่างๆ  ที่แปรผันมาเรื่อยๆ  เพราะมันไม่ลงตัว  ตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราช  เผด็จการทหาร  เผด็จการรัฐสภา  ยังขาดแต่เผด็จการคอมมูนิสต์ ได้แก่อำนาจตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยซึ่งไม่สามารถแก้ป้ญหาคนส่วนใหญ่ได้

 เราติดอยู่ในประชาธิปไตยโดยรูปแบบที่คิดเฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้น  ซึ่งเมื่ออำนาจเงินขนาดใหญ่เข้ามาก็สลายเป็นธนาธิปไตยไป  หาใช่ประชาธิปไตยไม่  จึงแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้  เราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอธิปไตยที่จะมากำหนดทิศทาง โครงสร้าง และนโยบาย เพื่อความเป็นธรรม  ประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจึงจะสร้างความเป็นธรรมและยุติความรุนแรงได้
ที่จริงทุกฝ่ายก็ต้องการประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้น  เช่น

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)  เขามุ่งเน้นประชาธิปไตยที่ปราศจากคอร์รัปชั่นกินบ้านโกงเมือง

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  เขาเน้นการต่อต้านรัฐประหาร

แนวคิดปฏิวัติประชาธิปไตย ตามทฤษฎีของอาจารย์ประเสริฐทรัพย์ สุนทรและลูกศิษย์ซึ่งเสนอมาเป็นสิบปีแล้วว่ายุติความรุนแรงได้โดยสิ้นเชิง และแก้ความยากจนของคนทั้งประเทศได้
ผมคิดว่าการยุติความรุนแรงอย่างสร้างสรรค์คือการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยรวดเร็ว และเรียกว่าปฏิวัติประชาธิปไตย หรืออภิวัฒน์ประชาธิปไตย หรือชื่อใดอื่นก็แล้วแต่จะตกลงกัน ทุกฝ่ายควรร่วมสถาปนาระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งจะทั้งยุติความรุนแรงและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง

๔.ถอดสลักความรุนแรงร่วมสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

การที่จะถอดสลักความรุนแรงในสถานการณ์ต่อสู้ในปัจจุบันอาจทำได้ดังนี้

(๑)คนไทยทุกฝ่ายต้องมีเมตตาธรรม  อดทน อดกลั้น ให้อภัย ซึ่งจะทำให้ยุติความรุนแรงอย่างสร้างสรรค์ได้  คนไทยต้องคุยกันได้ ทุกฝ่ายต้องยุติพูดจายั่วยุใส่ร้ายให้เกลียดชังกัน

(๒)อลุ้มอลวยด้วยการถอยคนละก้าว  โดยรัฐบาลยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน คืนสัญญาณพีทีวี ให้ทหารกลับเข้ากรมกอง  นปช.ถอนตัวออกจากสี่แยกราชประสงค์มารวมตัวอยู่เฉพาะบริเวณสะพานผ่านฟ้า และไม่ยกไปรบกวนที่ต่างๆ เพื่อเอาชนะใจคนในกทม. การต่อสู้ที่ดีต้องเอาชนะใจสาธารณะ

(๓)ร่วมจัดงานสงกรานต์ผ่านฟ้า  กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกัน  ในช่วงวันสงกรานต์นี้ กทม.ควรเป็นเจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ผ่านฟ้า คนกทม.ควรจะเลี้ยงดูคนเสื้อแดงให้อิ่มหนำสำราญ เพราะเหน็จเหนื่อยตรากตรำมานาน มีรดน้ำดำหัว  เล่นรื่นเริงต่างๆ เพื่อความสนุกและสานหัวใจเข้ามาด้วยกัน จุดแข็งของคนไทยคือการมีน้ำใจต่อกันตกลงที่จะร่วมมือกันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้  ปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรม  นายกรัฐมนตรี  รัฐสภา ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครอง เสื้อเหลือง  เสื้อแดง ควรร่วมมือกันยุติความรุนแรง  และปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมทุกด้าน  ทั้งทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม และกฎหมาย ทางการเมืองการปกครอง

การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบใหญ่อย่างหนึ่งการปฏิรูปประเทศไทย คนไทยต้องฝ่าวิกฤตไปสู่การสร้างส้งคมสันติสุขให้ได้  ส่วนจะใช้กลไกรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลเฉพาะกาล หรืออะไรอื่นเพื่ออภิวัฒน์ประชาธิปไตย ก็สุดแต่จะตกลงร่วมกัน
 

Comments

ราษฎรโกโรโกโส....

ราษฎรโกโรโกโส.... ราษฎรเส็งเคร็ง ...ราษฎรเฮงซวย
มาอีกแล้วหรือมึง???????
กูแนะนำให้มึงรอผลกรรมอยู่เฉยๆจะดีที่สุดสำหรับมึง....ไอ้ราษฎรทาส...ไอ้เฉาก๊วยเอ๊ยยยย ไร้ราคาจิงๆ

"

" คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมความรุนแรง ผู้ที่ใช้ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธปืนและลูกระเบิดในเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน เป็นกลุ่มแปลกปลอมสร้างสถานการณ์ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อแดงกระแสหลัก เพื่อจำกัดการสร้างสถานการณ์รุนแรง รัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงน่าจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่ากลุ่มแปลกปลอมสร้างสถานการณ์รุนแรงเป็นใคร "

แล้วที่แกนนำประกาศปาว ๆ บนเวทีว่า ฆ่ามัน ๆ ๆ ๆ ขณะชุลมุนล่ะ จะมีใครอธิบายว่ายังไงไหม? (คนที่ปลุกเร้าอารมณ์ให้ฆ่ามัน เป็นเสียงณัฐวุติแต่ไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นหน้า) ทางฝั่งเสื้อแดงก็พากันจุดพลุกลบเสียงปืน ซึ่งมีคนยิงกันจะ ๆ อยู่ตรงขอบตึกที่เสื้อแดงยืนอยู่ นั่นคือพวกสร้างสถานการณ์ใช่ไหม

ตอแหล

ตอแหล

"การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยเป็นอง

"การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบใหญ่อย่างหนึ่งการปฏิรูปประเทศไทย คนไทยต้องฝ่าวิกฤตไปสู่การสร้างส้งคมสันติสุขให้ได้ ส่วนจะใช้กลไกรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลเฉพาะกาล หรืออะไรอื่นเพื่ออภิวัฒน์ประชาธิปไตย ก็สุดแต่จะตกลงร่วมกัน"

ฟังดูยิ่งใหญ่ มีความหวังดีนะ

เสียอย่างเดียว เป็นนามธรรมเกินไป และไม่มีการเอ่ยเลยว่าจะให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างไร

คำว่ารัฐบาลแห่งชาติ หรือรัฐบาลเฉพาะกาล มันสายเกินไป และไม่มีหลักประกันใดเลยว่าเวลาพวก "แห่งชาต" สุมหัวกัน

แล้วมันจะดีสำหรับชาวบ้านอย่างไร

(๓)ร่วมจัดงานสงกรานต์ผ่านฟ้า

(๓)ร่วมจัดงานสงกรานต์ผ่านฟ้า กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกัน ในช่วงวันสงกรานต์นี้ กทม.ควรเป็นเจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ผ่านฟ้า คนกทม.ควรจะเลี้ยงดูคนเสื้อแดงให้อิ่มหนำสำราญ เพราะเหน็จเหนื่อยตรากตรำมานาน มีรดน้ำดำหัว เล่นรื่นเริงต่างๆ เพื่อความสนุกและสานหัวใจเข้ามาด้วยกัน จุดแข็งของคนไทยคือการมีน้ำใจต่อกัน

หากผมตีความทัศนคติของหมอประเวศ ผิดไปก็ขออภัยด้วยครับ

อิ่มหนำสำราญ = มันพวกไพร่ คนยากจน ให้อาหารดีๆกินให้อิ่ม ก็พอใจแล้ว

จุดแข็งของคนไทยคือการมีน้ำใจต่อกัน = รักๆกันไว้ มีน้ำใจกันไว้ อย่าคิดมาก อย่าคิดท้าทายระบบอันอยุติธรรม

เออ... สรุปกำลังจะบอกอาไรครับ

เออ... สรุปกำลังจะบอกอาไรครับ พูดมาตรงๆเลยดีกว่า ลีลามากเหมือนเดิมเลยไม่พูดก็ไม่มีใครว่านะครับ ไอที่พูดมาเนี้ยน่าจะถามทางรัฐบาลมากกว่า...ว่าพวกเขามีพลประโยชน์อาไร ใครคอ่ยสนับสนุน เวณกรรมเพราะมีคนที่อ้างตัวเป็นนักวิชาการแบบนี้แหละ บ้านเมืองมันถึงวุ่นวายขนาดนี้ ผมว่าทีหลังไม่ตอ้งเอาบทความแก่มาลงให้มันเสียเวลาอ่านหลอกครับ พูดตรงๆ อย่างไงแก่ก็ไม่พ้น มาโนคติหลอกครับ...

เริ่มต้นเป็นทฤษฎีถูกแต่แนะนำแ

เริ่มต้นเป็นทฤษฎีถูกแต่แนะนำแก้ปัญหาน้อมเน้ม เพื่อรักษาภาพราษฎรอาวุโส กรุณาอย่าเขียนบทความอีก ขอบพระคุณ

ประเวศ วะสี:

ประเวศ วะสี: กิ่งก่ากำลังจะเปลี่ยนสี กำลังหาทางลงให้แก่ตัวเอง หลังจากไต่บันได คมช. และ ไปอยู่กับพวก อำมาตย์
พอรู้ว่า อำมาตย์จะพลาดพลั้ง จึงพยามหาบันไดมาพาดให้ตัวเองลง เพื่อความอยู่รอด

ขอให้โชคดีนะครับ คุณหมอ (อยากเปลี่ยน อ. เป็น สระอา แต่ ไอ้ตูบที่บ้านไม่ยอมกว่าเสียสถาบันหมา หมด แต่คงไม่เสียสถาบันหมอนะครับ)

โถหมอประเวศ

โถหมอประเวศ คิดจะเปลี่ยนข้างเหรอคะ อย่าเลยค่ะหมดค่าไร้ราคาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ สมควรจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกหลานตามประสาคนแก่ ๆ ดีกว่าค่ะ ดิฉันเป็นห่วง

คนเสื้อแดง(บางส่วน)

คนเสื้อแดง(บางส่วน)

ทำไมพวกคุณถึงเป็นคน มืดบอด ไม่ฟังเหตุฟังผล หัดมองอะไรกลางๆ บ้างได้ไหม ดู ๆ ไปเหมือนหมาบ้ายังไงพิกล คนเรามีส่วนผิดส่วนถูก ไม่ใช่อะไรที่ต่างจาก นปช. ผิดหมด เป็นพวกเสื้อเหลือง สำรวจตัวเองตรงไปตรงมาจะดีกว่าไหม

คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสังกัดสีอะไร แต่เกิดมาที่จะใช้สติปัญญาอย่างเป็นตัวเอง

ดูจากการแบ่งแยกคนเสื้อแดง

ดูจากการแบ่งแยกคนเสื้อแดง ผมว่าหมอประเวศควรเก็บปากไว้กินหมากเถอะ
ถ้ามองคนเสื้อแดงแบบดูถูกแบบนี้ ก็อย่าออกมาแนะนำอะไรให้สังคมเลย
มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอก

เห็นด้วยกับ คุณ

เห็นด้วยกับ คุณ ราษฎรไทย

และพอแกนนำบนเวที..."ประกาศให้หยุดยิง" ก็หยุดทันที!

นอกจากนี้ได้ยินเสียงผู้ร่วมชุมนุมตะโกนบอกกัน พอเห็นชายไอ้โม่งถืออาก้า...บอกว่า มีคนมาช่วยเราแล้ว พวกเราก็มีปืน

ภาพของชายไอ้โม่ง ที่หน้าตาเหมือนลูกน้องเสธ.แดง ถือปืน (มีชายอยู่ใกล้ ใส่เสื้อลายดอกแบบสงกรานต์ 2 คน ยืนมองพฤติกรรมหน้าตาเฉย เสื้อลายดอกนั้นลายดอกแดงขาว อีกคน ลายขาวน้ำเงิน)

ให้คนดูหลายคนก็บอกว่าเป็นภาพนักรบพระเจ้าตาก ทหารพรานเก่าค่ายปักธงชัย เหมือนกันกระทั่ง ไฝ หรือ แผลเป็นกลางหน้าผาก...ตอนเช้าดูข่าว ชุมชนเน็ท ว่อนทั้งชื่อเล่น ชื่อ นามสกุลจริง และบอกอุปนิสัยอีกต่างหาก

ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปค้นภาพในเว็บของเสธ.แดง ตามที่ต่างๆ มีเสื้อเหมือนที่ชายคนนี้ใส่...มีหน้าตาแบบนี้หลายภาพ หลายอริยบท และหลายสถานที่

ราษฎรไทย wrote:"

[quote=ราษฎรไทย]" คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมความรุนแรง ผู้ที่ใช้ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธปืนและลูกระเบิดในเหตุการณ์ ๑๐ เมษายน เป็นกลุ่มแปลกปลอมสร้างสถานการณ์ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อแดงกระแสหลัก เพื่อจำกัดการสร้างสถานการณ์รุนแรง รัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงน่าจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่ากลุ่มแปลกปลอมสร้างสถานการณ์รุนแรงเป็นใคร "

แล้วที่แกนนำประกาศปาว ๆ บนเวทีว่า ฆ่ามัน ๆ ๆ ๆ ขณะชุลมุนล่ะ จะมีใครอธิบายว่ายังไงไหม? (คนที่ปลุกเร้าอารมณ์ให้ฆ่ามัน เป็นเสียงณัฐวุติแต่ไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นหน้า) ทางฝั่งเสื้อแดงก็พากันจุดพลุกลบเสียงปืน ซึ่งมีคนยิงกันจะ ๆ อยู่ตรงขอบตึกที่เสื้อแดงยืนอยู่ นั่นคือพวกสร้างสถานการณ์ใช่ไหม[/quote]

======================================

เห็นด้วยกับความเห็นของคุณครับ

รู้ ๆ

รู้ ๆ กันอยู่
คนคนนี้อยู่ข้างไหน
นายประเวสเนี่ย

มองในแง่ดี

มองในแง่ดี แกอาจจะพยายามเขียนให้เหลืองกับขาวเนียนอ่าน เึขียนเีืรื่องความเป็นธรรมมากไป เด๋วขาวเนียนรับไม่ได้ พวกนี้มันทึบ ต้องค่อย ๆ พูดค่อย ๆ ตะล่อมไป

คว....ยมั้ย ประเวส

คว....ยมั้ย ประเวส ไอ้เหี้ยกระเทยเฒ่า
ไปหมอบคลานกราบตีนพ่อมึงโน่นไป๊

ประเวศ

ประเวศ ยิ่งเขียนยิ่งแสดงออกถึงความคิดเผด็จการ มะนุดตัวนี้มันไม่เคยศรัทธาปชต.เลยจริงๆ..
จะว่าไปแล้ว หมอกับทหารดูจะใช้ภาษาและวาทกรรมที่บ่งบอกความเป็นfacism เหมือนกันเลย

หมอประเวศอย่าพยายามทำเนียน หน

[b]หมอประเวศอย่าพยายามทำเนียน[/b]

หนึ่ง คนที่เข้าร่วมกับนปช.มีความเห็นตรงกันอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากที่สุด เป็นkeyword เป็นหัวใจของการชุมนุมด้วยซ้ำไปคือ การแสดงการไม่ยอมรับต่ออำนาจนอกระบอบประชาธิปไตย อำนาจเหนือรธน. อำนาจเหนือกฏหมาย อำนาจเหนือประชามติของปวงชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาแทนด้วยคำว่า อำมาตย์คำเดียวสั้นๆ ส่วนคนทั่วไป ที่ถูกปล้นชิงอำนาจทางการเมือง ถูกปล้นชิงฉันทามติของพวกเขา ถูกริดรอนสิทธิ์อันเป็นของทุกคนตามระบอบปชต. เขาใช้คำเรียกรวมๆว่า ไพร่ ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนจน เท่านั้น ถ้ามองในมุมนี้ ทักษิณก็เป็นไพร่คนหนึ่งเหมือนกัน (แม้จะเป็นไพร่รวยหมืนล้าน) เพราะถูกปล้นชิงเหมือนกัน แม้แต่คนที่สนับสนุนการปล้นชิงอย่างพธม. หรือ ประชาธิปัตย์ ก็ยังเป็นแค่ไพร่ เพียงแต่ เต็มใจให้เขาปล้นชิง ด้วยหวังในเศษเนื้อที่อำมาตย์โอนให้คาบไปกิน

ตราบใดที่คนหยิบมือเดียวมีสิทธิ์เหนือกว่าคนหลายสิบล้าน ตราบนั้นปัญหาทางการเมืองไม่มีวันจบลงได้เด็ดขาด

ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นเพราะไพร่ทั้งหลายไม่ยอมรับการปล้นชิงกลางแดด กลางวันแสกๆของอำมาตย์ อำมาตย์เองก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นไพร่ทั้งหลายรุกคืบเข้ามาช่วงชิง,ริดรอนอภิสิทธิ์ที่เคยมีมานาน จึงไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อรักษาไว้ซึ่ง อภิสิทธิ์ของอำมาตย์หยิบมือเดียว ด้วยข้ออ้างตลอดกาลว่า พวกกู(อำมาตย์)เท่านั้น ที่เป็นคนดี ไว้ใจได้ในการปกตรองประเทศนี้

ความรุนแรงไม่ได้เริ่มจากไพร่

ถ้าหมอประเวศต้องการสันติจริง ต้องไปเรียกร้องกับพวกอำมาตย์ ที่หมอประเวศรับใช้มานานแล้ว ให้ยอมเลิกอภิสิทธิ์ของพวกเขา และลงมาเล่นการเมืองตามกติกา ด้วยสิทธิ์เท่าเทียมกับคนอื่นๆอีกหลายสิบล้าน

นอกจากนั้นแล้ว ความรุนแรงคงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แน่นอนว่าวันนี้ความรุนแรงถูกริเริ่มจากฝ่ายที่มีบทบาทนำคืออำมาตย์ ผมคงไม่อาจรับประกันได้ว่า ไพร่ทั้งหลายจะอดกลั้น ผูกขาตัวเองไว้กับสันติวิธีได้ชั่วกาลปาวสาน ไพร่ก็คือคน คนมีความอดทนระดับหนึ่ง ซึ่งมีขีดจำกัด ถ้าหากเขาถูกกระทำจนเลยขีดที่เขาจะทนได้ ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ได้ซาดิสม์ ไม่ได้อยากเห็นความรุนแรงทุกรูปแบบ แต่ไม่มั่นใจว่า มันจะไม่เกิดขึ้น

สรุปว่า [b]คนที่หมอประเวศต้องไปเรียกร้องคือ อำมาตย์ ไม่ไช่ไพร่ ไพร่ไม่มีความสามารถก่อความรุนแรงด้วยตัวเองได้ตามใจชอบ แต่อำมาตย์ก่อความรุนแรงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ[/b]

ปัญหาอยู่ที่อำมาตย์จะยอมสละอภิสิทธิ์ที่เคยมี เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่ออยู่ร่วมกับสังคมต่อไปอย่างสันติ หรือยินดีที่จะสุ้จนตัวตายเพื่อรักษาสถานะอภิสิทธิ์ของตนไว้จนวินาทีสุดท้าย ทั้งๆที่รู้ว่าเวลามีเหลืออยู่อีกกี่วินาที

doctor J

[quote=doctor J][b]หมอประเวศอย่าพยายามทำเนียน[/b]

หนึ่ง คนที่เข้าร่วมกับนปช.มีความเห็นตรงกันอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากที่สุด เป็นkeyword เป็นหัวใจของการชุมนุมด้วยซ้ำไปคือ การแสดงการไม่ยอมรับต่ออำนาจนอกระบอบประชาธิปไตย อำนาจเหนือรธน. อำนาจเหนือกฏหมาย อำนาจเหนือประชามติของปวงชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้

ไม่ยอมรับต่ออำนาจนอกระบอบประชาธิปไตย >> ไทยรักไทยโกงเลือกตั้งไม่เคารพประชาธิปไตย
ไปประนาม พวกอดีตสส.ไทยรักไทย กันดีกว่า
ไม่ยอมรับต่ออำนาจเหนือรธน. >> รธน. รับรองสิทธิทุกคน เราไม่ควรถือสิทธิไปปิดถนนห้าม
ผ่านเด็ดขาด หรือไปบุกบ้านพักส่วนตัวของใคร
ถือว่าไม่ให้เกียรติ รธน.

ไม่ยอมรับอำนาจเหนือกฏหมาย >> ช่วยบอกคนที่หนีคดีอยู่ให้มารับโทษทางกฎหมายด้วยครับ

อำนาจเหนือประชามติของปวงชนคนส่วนใหญ่ >> เรื่องยุบสภาอยากให้ลงประชามติจริงๆ แต่คุณตู่คงไม่ยอม

ช่วยกันท่อง keyword ให้ขึ้นใจและยึดถือตามนั้นด้วย อย่าสองมาตรฐาน . . . .

นอกจากนั้นแล้ว ความรุนแรงคงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แน่นอนว่าวันนี้ความรุนแรงถูกริเริ่มจากฝ่ายที่มีบทบาทนำคืออำมาตย์ ผมคงไม่อาจรับประกันได้ว่า ไพร่ทั้งหลายจะอดกลั้น ผูกขาตัวเองไว้กับสันติวิธีได้ชั่วกาลปาวสาน ไพร่ก็คือคน คนมีความอดทนระดับหนึ่ง ซึ่งมีขีดจำกัด ถ้าหากเขาถูกกระทำจนเลยขีดที่เขาจะทนได้ ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ได้ซาดิสม์ ไม่ได้อยากเห็นความรุนแรงทุกรูปแบบ แต่ไม่มั่นใจว่า มันจะไม่เกิดขึ้น

>>> ถ้าอย่างนั้น เราคงเข้าใจไพร่อย่าง พธม. ที่ชุมนุมหลายวันแล้วโดน M79 หลายลูกในช่วงหลังจนต้องย้าย
ไปสนามบิน

สรุปว่า คนที่หมอประเวศต้องไปเรียกร้องคือ อำมาตย์ ไม่ไช่ไพร่ ไพร่ไม่มีความสามารถก่อความรุนแรงด้วยตัวเองได้ตามใจชอบ แต่อำมาตย์ก่อความรุนแรงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

>>> ถ้าคุณไปชุมนุมจริง บนเวที หรือ แกนนำอย่างกี้ร์ พยายามเรียกร้องให้เกิดความรุนแรงทุกเมื่อ
ตั้งค่าหัว จัดชุดไล่ล่า จะยุบชีวิต กกต. . . .

คุณ . . . ทำอะไรบ้าง ?

ครับ"อภิวัฒน์บนกองเลือดหรือซา

ครับ"อภิวัฒน์บนกองเลือดหรือซากศพคนไทยด้วยกันที่กำลังลอยตามน้ำตามสถานการณืแบบนี้น่ะ" เพราะคำนี้มีนัยยะทาง"อภิวันท์" หรือ"ขมาน่ะฉัน"ในอุ้งเท้าวาทะกรรม "สมานฉันท์" มากกว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนสัดส่วนอำนาจต่อรอง ในการเจรจาออกแบบหรือสัดส่วนผู้กำหนดควบคุมการอภิวันท์ครั้งนี้ภายใต้วาทะกรรม"อภิวัฒน์"

ชัดๆก็คือตอนนี้ปชต.อยู่ในหม้อตุ๋นกบอยู่ อภิวัฒน์ที่ว่าที่หมอประเวศ กล่าวถึง ทำได้จริงๆคือเปลี่ยนเมนูคหกรรมปชต.ในหม้อตุ๋นกบนี้ใหม่ ภายใต้กุ๊กคนกำหนดหรือผู้กำหนด เดิมๆในสัดส่วนตอนนี้(ใครบ้างล่ะที่ร่วมล่าซากมาได้ในเกมย้ายขั่วอำนาจครั้งนี้)

นั้นคือขนาดมีกองเลือดกองจมต่อหน้า การไม่ให้ความสำคัญแล้วก้าวข้ามศพไปคุยเรื่องอภิวัฒน์ ในตัวตนแบบอภิวันท์,ขมานะฉันตอนนี้

ผมบอกตรงๆว่าท่านอ.หมอประเวศ ถ้าจะเจตนาเสนอความคิดเห็นหรือชี้ทางออกแบบลอยคอไหลตามน้ำเน่าไป มันคนล่ะอย่างกับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง? แต่คุณไม่มีหลักเลยต่างหาก? ต่อทิศทางพัฒนาการปชต.ในระดับต้นน้ำของปัญหาจากต้นน้ำทางความคิดว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่(ปชต.หรืออำนาจนอกปชต.เป็นหลัก)

การไปออกแบบ อภิวัฒน์ในวิธีคิดหรือเป้าหมาย ผลมันจึงได้เป็นการอภิวันท์,ขมาน่ะฉันนั้นคือสัดส่วนการควบคุมการออกแบบในปชต.ตุ๋นกบ หรือระบอบสวนสัตว์จะยิ่งมัดได้แน่นกว่าเดิมผ่านการรับรองหรือพิธีกรรม พิธีการ สร้างเครื่องมือฟอกความชอบธรรมในการคหกรรมตุ๋นกบปชต.ไทย

เพราะสัดส่วนทางโครงสร้างตอนนี้ใครคุม? สัดส่วนอำนาจแบบไหนอำนาจอะไรคุมปชต.การออกแบบปชต. ก็อย่างที่ใบตองแห้งสะท้อนไว้โครงสร้างอำนาจแบบผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองใช่ไหมตอนนี้?

ทั้งที่หลักการณ์ทางปชต.ที่แท้จริงคือการปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทนภายใต้ใบมอบอำนาจที่ยึดโยงกระบวนการทางปชต.ในนโยบายการหาเสียงและการแถลงนโยบายเป็นคำมั่นสัญญาก่อน บริหารจริง ว่าจะปฎิบัติตามใบมอบอำนาจนั้น โดยมีกลไกการตรวจสอบ ผ่านองค์กรอิสระ(ฟังดีดีน่ะคุณบางกอกกำลังตอบคำถามคุณส่วนหนึ่งในปชต.จริงๆที่ตรงข้ามคุณ)

ทั้งอำนาจการตรวจสอบถอดทอนผู้รับมอบอำนาจมันไม่ใช่การโยนก้อนอำนาจให้ผู้ปกครอง(สองชั้นคือผู้แทนและผู้อภิบาลปชต.อีกชั้นหนึ่ง)หรือฝ่ายการเมืองเอาไปปู้ยี่ปู้ยำเอาไปเติมคำกำกับในวัตถุประสงค์ใบมอบอำนาจข้อสุดท้ายว่าฯตฯ(ตีนใครใหญ่ก็ต้องตามใจฉัน) แบบที่คุณบางกอกสะท้อนไว้

ในปชต.เชิงรูปร่างอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากปชตเชิงรูปร่างกับการอ้างเสียงข้างมากนั้นคือปชต.แบบอำนาจนิยมของนักปกครองตัวใหญ่ ดังนั้นการอภิวัฒน์ตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงก็คือการอภิวันท์ผู้ปกครองตัวใหญ่ที่จะมาอภิบาลปชต.?

เพราะชุดความคิดการอภิวัฒน์ที่กำลังเป็นกระแสของฝั่งพธม.อ.หมอประเวศ,คำนูนพูดไว้ในช่องทีวีสีม่วงเมือคืน(คือชุดความคิดผู้อภิวันท์ปชต.ฝั่งนิยมอำนาจนอกปชต.หรือผุ้อภิบาลปกครองปชต.)

ผมฟันธงลงไปเลยว่าแม้เจตนาจะอ้างการอภิวัฒน์ แต่เงื่อนไขตัวแปร สัดส่วนโครงสร้างอำนาจคนคุมอำนาจ แบบนี้ มันจะออกมาเป็นการอภิวันท์ยกปชต.มาขมาน่ะฉันบนวาทะกรรมสมานฉันท์

เอาง่ายง่าย แค่มีการมองข้ามกองเลือดเจ้าของอำนาจที่แท้จริง(ปชช.ตามหลักปกครองตนเองด้วยกระบวนการทางปชต.) ด้วยมองการอภิวัฒน์แบบอภิวันท์มันจึงมีโครงสร้างความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาค ในการบทบาท บรรยากาสการเข้าร่วมอภิวัฒน์ปชต.ตอนนี้ เพราะแดงเลือดอาบยังนอนแอ้งแม้ง ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งถูกเนรเทศออกไปนอกขอบเวที และบางส่วนโดนขนาดล่องลอยเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อน เพราะโดนอภิบาท นวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเข้าให้จนจำบ้านเลขที่กับประเทศไทยไม่ถูก?นี่คือสัดส่วนอำนาจการต่อรองบรรยากาส การมีส่วนร่วม

ดังนั้นมันจะอภิวัฒน์ได้อย่างไร? อ.หมอประเวศ ถ้ายังมองซากศพคนไทยที่ไหลลอยตามน้ำมา อย่างหน้าตาเฉย แล้วคุณยังไป เสนอการประกอบพิธีกรรมอภิวัฒน์ปชต.ที่ปลายน้ำของปัญหาแบบนั้นทั้งที่คุณก็รู้ว่า แค่พิธีกรรมทางปชต.แบบนั้น? ตัวตนที่แท้จริงมันคือการอภิวันท์อำนาจอะไร?

สัดส่วนอำนาจต่อรองแบบปชต.มีเท่าไหร่? เขาทอนเศษให้แค่เชิงพิธีกรรมใช่ไหม?อ.หมอแล้วที่หยิบมาทำเรียลลิตี้โชว์ ครั้งนี้น่ะมันอวัยวะไหน? ของปัญหาที่ปลายน้ำพิธีกรรมนี้???

ครับ"อภิวัฒน์บนกองเลือดหรือซา

ครับ"อภิวัฒน์บนกองเลือดหรือซากศพที่ลอยคอไหลตามน้ำสถานะการณ์" คำนี้มีนัยยะทาง"อภิวันท์" หรือ"ขมาน่ะฉัน"ในอุ้งเท้าวาทะกรรม "สมานฉันท์" สิ่งเหล่านี้สะท้อนสัดส่วนอำนาจต่อรอง ในการเจรจาออกแบบหรือสัดส่วนผู้กำหนดควบคุมการอภิวันท์ครั้งนี้ภายใต้วาทะกรรม"อภิวัฒน์"

ชัดๆก็คือตอนนี้ปชต.อยู่ในหม้อตุ๋นกบอยู่ อภิวัฒน์ที่ว่าที่หมอประเวศ กล่าวถึง ทำได้จริงๆคือเปลี่ยนเมนูคหกรรมปชต.ในหม้อตุ๋นกบนี้ใหม่ ภายใต้กุ๊กคนกำหนดหรือผู้กำหนด เดิมๆในสัดส่วนตอนนี้(ใครบ้างล่ะที่ร่วมล่าซากมาได้ในเกมย้ายขั่วอำนาจครั้งนี้)

นั้นคือขนาดมีกองเลือดกองจมต่อหน้า การไม่ให้ความสำคัญแล้วก้าวข้ามศพไปคุยเรื่องอภิวัฒน์ ในตัวตนแบบอภิวันท์,ขมานะฉันตอนนี้

ผมบอกตรงๆว่าท่านอ.หมอประเวศ ถ้าจะเจตนาเสนอความคิดเห็นหรือชี้ทางออกแบบลอยคอไหลตามน้ำเน่าไป มันคนล่ะอย่างกับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง? แต่คุณไม่มีหลักเลยต่างหาก? ต่อทิศทางพัฒนาการปชต.ในระดับต้นน้ำของปัญหาจากต้นน้ำทางความคิดว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่(ปชต.หรืออำนาจนอกปชต.เป็นหลัก)

การไปออกแบบ อภิวัฒน์ในวิธีคิดหรือเป้าหมาย ผลมันจึงได้เป็นการอภิวันท์,ขมาน่ะฉันนั้นคือสัดส่วนการควบคุมการออกแบบในปชต.ตุ๋นกบ หรือระบอบสวนสัตว์จะยิ่งมัดได้แน่นกว่าเดิมผ่านการรับรองหรือพิธีกรรม พิธีการ สร้างเครื่องมือฟอกความชอบธรรมในการคหกรรมตุ๋นกบปชต.ไทย

เพราะสัดส่วนทางโครงสร้างตอนนี้ใครคุม? สัดส่วนอำนาจแบบไหนอำนาจอะไรคุมปชต.การออกแบบปชต. ก็อย่างที่ใบตองแห้งสะท้อนไว้โครงสร้างอำนาจแบบผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองใช่ไหมตอนนี้?

ทั้งที่หลักการณ์ทางปชต.ที่แท้จริงคือการปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทนภายใต้ใบมอบอำนาจที่ยึดโยงกระบวนการทางปชต.ในนโยบายการหาเสียงและการแถลงนโยบายเป็นคำมั่นสัญญาก่อน บริหารจริง ว่าจะปฎิบัติตามใบมอบอำนาจนั้น โดยมีกลไกการตรวจสอบ ผ่านองค์กรอิสระ(ฟังดีดีน่ะคุณบางกอกกำลังตอบคำถามคุณส่วนหนึ่งในปชต.จริงๆที่ตรงข้ามคุณ)

ทั้งอำนาจการตรวจสอบถอดทอนผู้รับมอบอำนาจมันไม่ใช่การโยนก้อนอำนาจให้ผู้ปกครอง(สองชั้นคือผู้แทนและผู้อภิบาลปชต.อีกชั้นหนึ่ง)หรือฝ่ายการเมืองเอาไปปู้ยี่ปู้ยำเอาไปเติมคำกำกับในวัตถุประสงค์ใบมอบอำนาจข้อสุดท้ายว่าฯตฯ(ตีนใครใหญ่ก็ต้องตามใจฉัน) แบบที่คุณบางกอกสะท้อนไว้

ในปชต.เชิงรูปร่างอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากปชตเชิงรูปร่างกับการอ้างเสียงข้างมากนั้นคือปชต.แบบอำนาจนิยมของนักปกครองตัวใหญ่ ดังนั้นการอภิวัฒน์ตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงก็คือการอภิวันท์ผู้ปกครองตัวใหญ่ที่จะมาอภิบาลปชต.?

เพราะชุดความคิดการอภิวัฒน์ที่กำลังเป็นกระแสของฝั่งพธม.อ.หมอประเวศ,คำนูนพูดไว้ในช่องทีวีสีม่วงเมือคืน(คือชุดความคิดผู้อภิวันท์ปชต.ฝั่งนิยมอำนาจนอกปชต.หรือผุ้อภิบาลปกครองปชต.)

ผมฟันธงลงไปเลยว่าแม้เจตนาจะอ้างการอภิวัฒน์ แต่เงื่อนไขตัวแปร สัดส่วนโครงสร้างอำนาจคนคุมอำนาจ แบบนี้ มันจะออกมาเป็นการอภิวันท์ยกปชต.มาขมาน่ะฉันบนวาทะกรรมสมานฉันท์

เอาง่ายง่าย แค่มีการมองข้ามกองเลือดเจ้าของอำนาจที่แท้จริง(ปชช.ตามหลักปกครองตนเองด้วยกระบวนการทางปชต.) ด้วยมองการอภิวัฒน์แบบอภิวันท์มันจึงมีโครงสร้างความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาค ในการบทบาท บรรยากาสการเข้าร่วมอภิวัฒน์ปชต.ตอนนี้ เพราะแดงเลือดอาบยังนอนแอ้งแม้ง ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งถูกเนรเทศออกไปนอกขอบเวที และบางส่วนโดนขนาดล่องลอยเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อน เพราะโดนอภิบาท นวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเข้าให้จนจำบ้านเลขที่กับประเทศไทยไม่ถูก?นี่คือสัดส่วนอำนาจการต่อรองบรรยากาส การมีส่วนร่วม

ดังนั้นมันจะอภิวัฒน์ได้อย่างไร? อ.หมอประเวศ ถ้ายังมองซากศพคนไทยที่ไหลลอยตามน้ำมา อย่างหน้าตาเฉย แล้วคุณยังไป เสนอการประกอบพิธีกรรมอภิวัฒน์ปชต.ที่ปลายน้ำของปัญหาแบบนั้นทั้งที่คุณก็รู้ว่า แค่พิธีกรรมทางปชต.แบบนั้น? ตัวตนที่แท้จริงมันคือการอภิวันท์อำนาจอะไร?

สัดส่วนอำนาจต่อรองแบบปชต.มีเท่าไหร่? เขาทอนเศษให้แค่เชิงพิธีกรรมใช่ไหม?อ.หมอแล้วที่หยิบมาทำเรียลลิตี้โชว์ ครั้งนี้น่ะมันอวัยวะไหน? ของปัญหาที่ปลายน้ำพิธีกรรมนี้???

ครับ"อภิวัฒน์บนกองเลือดหรือซา

ครับ"อภิวัฒน์บนกองเลือดหรือซากศพที่ลอยคอไหลตามน้ำสถานะการณ์" คำนี้มีนัยยะทาง"อภิวันท์" หรือ"ขมาน่ะฉัน"ในอุ้งเท้าวาทะกรรม "สมานฉันท์" สิ่งเหล่านี้สะท้อนสัดส่วนอำนาจต่อรอง ในการเจรจาออกแบบหรือสัดส่วนผู้กำหนดควบคุมการอภิวันท์ครั้งนี้ภายใต้วาทะกรรม"อภิวัฒน์"

ชัดๆก็คือตอนนี้ปชต.อยู่ในหม้อตุ๋นกบอยู่ อภิวัฒน์ที่ว่าที่หมอประเวศ กล่าวถึง ทำได้จริงๆคือเปลี่ยนเมนูคหกรรมปชต.ในหม้อตุ๋นกบนี้ใหม่ ภายใต้กุ๊กคนกำหนดหรือผู้กำหนด เดิมๆในสัดส่วนตอนนี้(ใครบ้างล่ะที่ร่วมล่าซากมาได้ในเกมย้ายขั่วอำนาจครั้งนี้)

นั้นคือขนาดมีกองเลือดกองจมต่อหน้า การไม่ให้ความสำคัญแล้วก้าวข้ามศพไปคุยเรื่องอภิวัฒน์ ในตัวตนแบบอภิวันท์,ขมานะฉันตอนนี้

ผมบอกตรงๆว่าท่านอ.หมอประเวศ ถ้าจะเจตนาเสนอความคิดเห็นหรือชี้ทางออกแบบลอยคอไหลตามน้ำเน่าไป มันคนล่ะอย่างกับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง? แต่คุณไม่มีหลักเลยต่างหาก? ต่อทิศทางพัฒนาการปชต.ในระดับต้นน้ำของปัญหาจากต้นน้ำทางความคิดว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่(ปชต.หรืออำนาจนอกปชต.เป็นหลัก)

การไปออกแบบ อภิวัฒน์ในวิธีคิดหรือเป้าหมาย ผลมันจึงได้เป็นการอภิวันท์,ขมาน่ะฉันนั้นคือสัดส่วนการควบคุมการออกแบบในปชต.ตุ๋นกบ หรือระบอบสวนสัตว์จะยิ่งมัดได้แน่นกว่าเดิมผ่านการรับรองหรือพิธีกรรม พิธีการ สร้างเครื่องมือฟอกความชอบธรรมในการคหกรรมตุ๋นกบปชต.ไทย

เพราะสัดส่วนทางโครงสร้างตอนนี้ใครคุม? สัดส่วนอำนาจแบบไหนอำนาจอะไรคุมปชต.การออกแบบปชต. ก็อย่างที่ใบตองแห้งสะท้อนไว้โครงสร้างอำนาจแบบผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองใช่ไหมตอนนี้?

ทั้งที่หลักการณ์ทางปชต.ที่แท้จริงคือการปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทนภายใต้ใบมอบอำนาจที่ยึดโยงกระบวนการทางปชต.ในนโยบายการหาเสียงและการแถลงนโยบายเป็นคำมั่นสัญญาก่อน บริหารจริง ว่าจะปฎิบัติตามใบมอบอำนาจนั้น โดยมีกลไกการตรวจสอบ ผ่านองค์กรอิสระ(ฟังดีดีน่ะคุณบางกอกกำลังตอบคำถามคุณส่วนหนึ่งในปชต.จริงๆที่ตรงข้ามคุณ)

ทั้งอำนาจการตรวจสอบถอดทอนผู้รับมอบอำนาจมันไม่ใช่การโยนก้อนอำนาจให้ผู้ปกครอง(สองชั้นคือผู้แทนและผู้อภิบาลปชต.อีกชั้นหนึ่ง)หรือฝ่ายการเมืองเอาไปปู้ยี่ปู้ยำเอาไปเติมคำกำกับในวัตถุประสงค์ใบมอบอำนาจข้อสุดท้ายว่าฯตฯ(ตีนใครใหญ่ก็ต้องตามใจฉัน) แบบที่คุณบางกอกสะท้อนไว้

ในปชต.เชิงรูปร่างอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากปชตเชิงรูปร่างกับการอ้างเสียงข้างมากนั้นคือปชต.แบบอำนาจนิยมของนักปกครองตัวใหญ่ ดังนั้นการอภิวัฒน์ตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงก็คือการอภิวันท์ผู้ปกครองตัวใหญ่ที่จะมาอภิบาลปชต.?

เพราะชุดความคิดการอภิวัฒน์ที่กำลังเป็นกระแสของฝั่งพธม.อ.หมอประเวศ,คำนูนพูดไว้ในช่องทีวีสีม่วงเมือคืน(คือชุดความคิดผู้อภิวันท์ปชต.ฝั่งนิยมอำนาจนอกปชต.หรือผุ้อภิบาลปกครองปชต.)

ผมฟันธงลงไปเลยว่าแม้เจตนาจะอ้างการอภิวัฒน์ แต่เงื่อนไขตัวแปร สัดส่วนโครงสร้างอำนาจคนคุมอำนาจ แบบนี้ มันจะออกมาเป็นการอภิวันท์ยกปชต.มาขมาน่ะฉันบนวาทะกรรมสมานฉันท์

เอาง่ายง่าย แค่มีการมองข้ามกองเลือดเจ้าของอำนาจที่แท้จริง(ปชช.ตามหลักปกครองตนเองด้วยกระบวนการทางปชต.) ด้วยมองการอภิวัฒน์แบบอภิวันท์มันจึงมีโครงสร้างความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาค ในการบทบาท บรรยากาสการเข้าร่วมอภิวัฒน์ปชต.ตอนนี้ เพราะแดงเลือดอาบยังนอนแอ้งแม้ง ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งถูกเนรเทศออกไปนอกขอบเวที และบางส่วนโดนขนาดล่องลอยเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อน เพราะโดนอภิบาท นวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเข้าให้จนจำบ้านเลขที่กับประเทศไทยไม่ถูก?นี่คือสัดส่วนอำนาจการต่อรองบรรยากาส การมีส่วนร่วม

ดังนั้นมันจะอภิวัฒน์ได้อย่างไร? อ.หมอประเวศ ถ้ายังมองซากศพคนไทยที่ไหลลอยตามน้ำมา อย่างหน้าตาเฉย แล้วคุณยังไป เสนอการประกอบพิธีกรรมอภิวัฒน์ปชต.ที่ปลายน้ำของปัญหาแบบนั้นทั้งที่คุณก็รู้ว่า แค่พิธีกรรมทางปชต.แบบนั้น? ตัวตนที่แท้จริงมันคือการอภิวันท์อำนาจอะไร?

สัดส่วนอำนาจต่อรองแบบปชต.มีเท่าไหร่? เขาทอนเศษให้แค่เชิงพิธีกรรมใช่ไหม?อ.หมอแล้วที่หยิบมาทำเรียลลิตี้โชว์ ครั้งนี้น่ะมันอวัยวะไหน? ของปัญหาที่ปลายน้ำพิธีกรรมนี้???