ประเวศ วะสี

'ประเวศ' ชี้พุทธศาสนาเป็นทุนอันยิ่งใหญ่พัฒนาประเทศ 'พระธรรมทายาท' เป็นกลไกฐานของชาติแข็งแรง แนะเชื่อมโยงกับผู้นำชุมชน/ประเด็น เป็นภาคีกับองค์กรต่างๆ ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สร้างสุข คลายทุกข์ สอดแทรกหลักธรรมในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
2018-07-24 14:18

Pages