คนชุมพร–ประจวบฯ ต้านสหวิริยา ขอใช้อ่าวทุ่งทรายสร้างท่าเรือน้ำลึก

“คนชุมพร-ประจวบ” ฮือต้าน “ท่าเรือน้ำลึกสหวิริยา” ร้องกรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบกรณีขอใช้ที่สาธารณะสร้าง “ท่าเรือน้ำลึก” ที่ดินปะทิวเผย “อำเภอปะทิว–สิ่งแวดล้อมภาค14” ไม่เห็นด้วยสร้าง “ท่าเรือน้ำลึกอ่าวทุ่งทราย” ต้าน–ชาวบ้านตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และชาวบ้านตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันขึ้นป้ายคัดค้านการขอใช้ที่ดินอ่าวทุ่งทราย อำเภอปะทิว สร้างท่าเรือน้ำลึกของบริษัทในเครือสหวิริยากว่า 20 ป้าย นายโศรัจ สมาธิวัฒน์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ได้ส่งเรื่องบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย เนื้อที่ 65–1–06 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรพิจารณาแล้ว โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ชาวบ้านตำบลปากคลองและตำบลใกล้เคียง ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประมาณ 120 คน ได้ทำหนังสือคัดค้านการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาแล้ว “เท่าที่ผมทราบตอนนี้ทางอำเภอปะทิว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรอนุมัติให้บริษัททรัพย์สินชุมพรธานีจำกัด ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทรายสร้างท่าเรือน้ำลึก เพราะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์ร่วมกัน และระบบนิเวศน์ในบริเวณดังกล่าว ยังคงอุดมสมบูรณ์” นายโศรัจ กล่าว นายสุนิต เนตระกุล ชาวบ้านตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกันยายน 2554 ตนและชาวบ้านได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ลงมาตรวจสอบกรณีการขอใช้ที่ดินอ่าวทุ่งทราย สร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกของบริษัททรัพย์สินชุมพร จำกัด ตอนนี้ชาวบ้านตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ร่วมกับชาวบ้านตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คัดค้านการขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกกันอย่างคึกคัก มีการติดป้ายคัดค้านกว่า 20 ป้ายแล้ว ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น.ของวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ชาวบ้านตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรประมาณ 120 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเลขที่ 1015/2554 ลงนามโดยนายมาโนทย์ ประเทศพิบูลย์ พร้อมรายชื่อบุคคล 658 รายชื่อ ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว คัดค้านการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย ตามหนังสือที่ 1254/2554 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย ลงนามโดยนายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการผู้มีอำนาจบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ในหนังสือระบุเหตุผลในการคัดค้านว่า ประชาชนยังใช้ประโยชน์ทำประมงชายฝั่งร่วมกัน การสร้างท่าเรือน้ำลึกทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา และทำให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไป โดยนางประเทือง เมืองงาม นักวิชาการที่ดินชำนาญการ เป็นผู้รับหนังสือคัดค้านฉบับนี้ พร้อมกันนี้ ชาวบ้านยังได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ถึงนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอปะทิว คัดค้านประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ที่อนุญาตให้บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ยื่นขออนุญาตขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย ลงนามโดยนายมาโนทย์ ประเทศพิบูลย์ พร้อมแนบรายชื่อผู้คัดค้านประกอบ โดยให้เหตุผลว่า ลักษณะของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก เป็นโครงการขนาดใหญ่ รองรับอุตสาหกรรมหนัก โรงไฟฟ้าถ่านหิน/นิวเคลียร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ ก่อนหน้านี้ ประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2554 มีชาวบ้านตำบลปากคลองผู้หนึ่งได้พบประกาศดังกล่าวติดอยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว จึงกลับไปแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบ จนนำมาสู่การลงรายชื่อยื่นหนังสือคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ฉบับดังกล่าวลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ลงนามโดยนายโศรัจ สมาธิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว มีเนื้อหาระบุว่า บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินขอเช่าที่ดินอ่าวทุ่งทราย 65–1–06 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ถ้าผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ในวันออกประกาศฉบับนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ได้มอบหมายให้นางประเทือง เมืองงาม นักวิชาการที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยนายปรีชา ฉิมเรศ นายช่างรังวัดชำนาญงาน และนางสาวสำอาง คงตระกูล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้ชันสูตรตรวจสอบการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย เพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ของบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ผลการตรวจสอบปรากฏในบันทึกชันสูตรการสอบสวนฯ ระบุว่า สภาพที่ดินเป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย ปัจจุบันประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะแห่งนี้แล้ว ไม่มีแร่โลหธาตุ พันธุ์ไม้สงวน มีแต่ต้นสนอยู่เต็มพื้นที่ สภาพที่ดินเหมาะสมกับกิจการที่ขอทำท่าเรือน้ำลึก เนื่องจากอยู่ติดทะเล สามารถสร้างท่าเรือน้ำลึก เพื่อประกอบกิจการซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบ และขนถ่ายสินค้า เห็นอนุญาตให้เช่า เพราะเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ร่วมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ขอถอนสภาพเพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว มีหนังสือที่ ชพ 001902/4331 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เรื่องขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (อ่าวทุ่งทราย) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงนามโดยนายโศรัจ สมาธิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว มีเนื้อหาว่า บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตขอใช้ที่สาธารณประโยช์ (อ่าวทุ่งทราย) บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 65–1–06 ไร่ เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการซื้อ จำหน่ายวัตถุดิบ และขนส่งสินค้า ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ตามคำขอเลขที่ 1254/54 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 บัดนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชันสูตรตรวจสอบสวน ณ ที่ดินที่ขออนุญาต และให้ช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินแปลงที่ขอ พร้อมทั้งประกาศสามสิบวันตามระเบียบแล้วพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง กำลังดำเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื่องจากประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ และนำมาจัดหาผลประโยชน์โดยการเช่า เรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนของกรมที่ดินนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด แจ้งว่าหากองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (อ่าวทุ่งทราย) และสามารถนำที่ดินดังกล่าวมาจัดหาผลประโยชน์โดยให้บริษัทฯเช่าทำท่าเรือน้ำลึกได้แล้ว บริษัทยินดีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ ตามหนังสือที่ คพ 009/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ของบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด สำหรับหนังสือที่ คพ 009/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ของบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ที่ยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ลงลายมือชื่อนายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด มีเนื้อหาว่า ความจำเป็นที่ยื่นขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีความเหมาะสม กล่าวคือเป็นร่องน้ำลึกโดยธรรมชาติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำท่าเรือน้ำลึกเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งสามารถกำหนดพื้นที่เพื่อรองรับกิจการขนถ่ายสินค้าพื้นที่ได้อย่างดี เช่น พื้นที่ลานกองเก็บสินค้า พื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่กรมศุลกากรกำหนด รวมทั้งกำหนดพื้นที่ เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าและลานจอด สำหรับรถบรรทุกและรถคอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง หากดำเนินการได้ตามที่ขอใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรายได้ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติได้อีกมาก สำหรับบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท สหวิริยา จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กยักษ์ใหญ่ของไทย ที่มีโรงถลุงเหล็กอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท