Skip to main content
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
sharethis

 

เราคือกลุ่มผู้โดยสารรถขนส่งมวลชนบีทีเอส  ซึ่งชื่นชมการบริหารที่ได้มาตรฐานของบีทีเอสมาก่อน  เนื่องจากทำให้เราประหยัดเวลา สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างสะดวกสบาย  แต่เราไม่เห็นด้วยกับการที่บีทีเอสได้ติดตั้งโทรทัศน์ในตู้โดยสาร  โดยเฉพาะการเปิดเสียงซึ่งทำให้รบกวนความสงบ   ในขณะที่เราต้องการพัก ใช้ความคิด หรืออ่านหนังสือขณะโดยสารบีทีเอส   เสียงในบีทีเอสทำให้เราเกิดความเครียด  ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเช้าตอนไปทำงาน ขณะที่สมองเรายังแจ่มใส  แต่ต้องถูกยัดเยียดให้ฟังเสียงจากโทรทัศน์  หรือเวลาเย็นยามกลับบ้าน ด้วยความ เหนื่อยล้า ต้องการพักผ่อน แต่กลับต้องทนฟังเสียง อันน่ารำคาญ ทำให้หงุดหงิดและปวดหัวมาก   เรารู้สึกถูกรบกวนสุขภาพจิต และ ถูกเอาเปรียบ   จึงเขียนแถลงการณ์ฉบับนี้ขึ้น  เพื่อขอให้บีทีเอสยุติการติดตั้งโทรทัศน์ โดยเฉพาะยุติการเปิดเสียง โปรดทำบีทีเอส ให้เป็นรถไฟฟ้าที่มีรสนิยมดีเสมออารยะประเทศ  นอกจากทำให้ผู้โดยสารผ่อนคลายแล้ว กรุณาทำให้เราสบายหูด้วย 

โปรดรับทราบว่า มีงานวิจัยว่าโฆษณาเสียงดังตลอดเวลา  นอกจากก่อให้เกิดความรำคาญตึงเครียดแล้ว ยังไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริโภค   มิหนำซ้ำ ยังทำให้เกิดความเหนื่อยล้า เกิดความรู้สึกด้านลบต่อสินค้า เราอยากให้ท่านบริหารบีทีเอสให้เป็นรถไฟฟ้าที่มีชื่อระบือไกล ว่าเป็นบริการที่มีรสนิยมดี ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร ปลอดมลพิษทางเสียง มลพิษทางสายตา  เราถูกระรานจากเสียงดังต่างๆข้างนอกจนเกินพออยู่แล้ว

 

รายชื่อผู้ประท้วงเสียงดังในรถไฟฟ้าบีทีเอส
เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง   ผู้แทน ชมรมคนเกลียดเสียงดัง
ปานชลี สถิรศาสตร์       ผู้แทน ชมรมคนรักความเงียบ
ดร.แดนทอง บรีน         ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)
ไพจง ไหลสกุล             กรรมการผู้จัดการบ. มัลติมีเดีย เมคเกอร์ จำกัด
ดร.อู่ทอง โฆวินฑะ         ม.ธรรมศาสตร์
ดร. ขาร์ลส์ ฟรีแลนด์      ม.มหิดล
จิราภรณ์ วิญญรัตน์        
ดร. กาญจนา กาญจนสุต  สถาบันเอ.ไอ.ที
โตมร ศุขปรีชา              บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร จี.เอ็ม
อลุษา กิตติวัฒน์            กองบรรณาธิการ นิตยสาร Home & Décor
อัญชิษฐา แจ่มใส           นักเขียน
มนัส ศรีปราชญา           นักเขียน นักแปลนิทาน
ดร.กิตติ  โฆษะวิสุทธิ์      Vice President ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.กรุงเทพ
ดร. สุยดา  ด่านสุวรรณ   อาจารย์ นักแปล นักเขียน ล่ามญี่ปุ่น-ไทย
ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ       Vice President ฝ่ายปชส.ธนาคารกรุงเทพ
รัศมี เผ่าเหลืองทอง        สถาบันอาศรมศิลป์
เอมอร นิรัญราช             ม.ศิลปากร
ดร.กรรณิกา จรรย์แสง     ม.ศิลปากร
ภรณี เจริญสมจิตร          ม.ศิลปากร
รัชนี ยงสุขมงคล            ผู้จัดการ บ.เฮลท์แลนด์ จำกัด
อรนุช วิวัฒน์เจริญกิจ      พนักงานบริษัท
จิรพรรณ โสมอินทร์        กระทรวงเกษตรฯ
ศิริวรรณ มีแก้ว              แม่บ้าน
ทิพย์ สุขวิวัฒน์               นักเขียน/ธุรกิจบันเทิง
ยอด สุขวิวัฒน์               นักธุรกิจ / วงการบันเทิง
ชุลิต สุขวิวัฒน์                นักกฎหมาย
จรรยา สุขวิวัฒน์             พนักงานบริษัท
Edwin van Doorn          ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย
สมใจ นิยมาภา              สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สว่าง สิมะแสงยาภรณ์      ศิลปิน
สุชาดา  ตันติสุข             ศิลปิน
สิริอร โชติพาณิช            ธ.กรุงศรีอยุธยา
สุดารัตน์ อุตรานนท์        ธ.กรุงศรีอยุธยา 
พจมาน โสมอินทร์          IOM
สิริพร ศิริเสรี                 บ.สตาร์ ริชเชอร์ กรุ๊ป จำกัด
สมสวาท  โชติกเสถียร
ทัดจันทร์  ศิริวัฒนกุล
ศรีจันทร์   อัสสกุล
น.พ.มารุต เหล็กเพชร
นพ.สุรวุฒิ เจริญขจรชัย   
พญ.ขนิษฐา ชัยพิริยะศักดิ์
จุฑาภา เจริญวรรณ             เจ้าของกิจการ
ณหทัย  เจริญวรรณ            คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรวีร์    เจริญวรรณ            วิทยาลัยอาชีวะเสาวภา
ชุติมา  สุวรรณกุล              ครูสอนโยคะ
อภิวัฒน์  ธนะปุระ             นักออกแบบกราฟฟิก
ม.ร.ว. สายสิงห์ ศิริบุตร       สังคมสงเคราะห์
เสาวรภย์ ปัญญาชีวิน           สำนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  ธนาคาร
วิภาภรณ์ ปราโมช ณ อยุธยา  นักประชาสัมพันธ์
วรพงศ์ สุวงศ์                    นักออกแบบ
วินิตา สุวงศ์                      นักศึกษา
น้ำผึ้ง ฉวีบุญยาศิลป์            โปรดิวเซอร์ภาพยนต์
กรชวาล น้ำใจดี
กนกศักดิ์ ศิริสาริโภชน์
ธเนศ จันทร์เกตุ                 รองบรรณาธิการ นิตยสาร Living etc
ทวีศักดิ์  ใยเมือง                บ.มติชน จำกัด
สุภา  ใยเมือง                    มูลนิธิเกษตรทางเลือก
นารีรัตน์ ปฐมกสิวัฒนา         ธ.กรุงเทพ
เสริมสุข เธียรสุนทร             ศิลปิน,อาจารย์มหาวิทยาลัย
พรพิมล แก้วดุสิต               กรรมการผู้จัดการ บ. ช็อยส์ โซลูชั่น จำกัด
สมคิด  ชัยจิตวณิช               ช่างภาพ
ชมพู ตระกูลเลิศเสถียร         นักเขียน
สุรนุช  ธงศิลา                    พนักงานบริษัท
ณัฏฐ์อภิรุฒิ   สุตนันท์           พนักงานบริษัท
จิรายุ  แก้ววัฒนะ                ร้านชา China Journal
ชูเลิศ  จิตเจือจุน                 วิศวกร
นพ.วิทยา วันเพ็ญ               จิตแพทย์
ภัทราวดี  ภัทรนาวิก                         ผู้สื่อข่าว
สุมิตรา ศรสงคราม                           เจ้าของกิจการ
ประไพพรรณ อินทรักษา                    กรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม
วรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)            นักเขียน
ปราโมทย์ ทองสมจิตร                      
จรรยา คุมภะสาโณ                           เจ้าของกิจการ
สุวรรณา อัศวเริงชัย                          นักเขียนอิสระ 
ชิยชาติ วัฒนสุชาติ                            นักกฏหมาย
ภัสสิริ  ศรสงคราม                            นักเรียน รร.เซ็นต์ฟรัง
จิรวิตร  ศรสงคราม                           นักเรียน รร.สวนกุหลาบ
อธิษว์  ศรสงคราม                            นักดนตรี
แกร็นท์ เพ็ค                                   ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 
ดำเนิน การเด่น                                ทนายความ
ระรื่น การเด่น
โชโกะ ฮิราตะ                                  พนักงานบริษัท
คุณสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) นักเขียนนวนิยาย
พนานวล เลิศไม้ไทย                          เจ้าของกิจการ
อรภรณ์  ปริยพงศ์                             เจ้าของกิจการ
นิตยา  สุเรียมมา                               นักเขียนคอลัมน์
เรณู  เจ๊ะวัง                                     เจ้าของกิจการ
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์                      นักวิชาการ
พรรัตน์ วชิราภัย
ตรีวิทย์ บุญกวีศิลป์
บุญสิทธิ์ เลาห์บุครี                             นักเขียน
สุภาภรณ์ เงินท้วม                             พนักงานบริษัท
ยุพิน จันทร์เจริญสิน                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.ต่อพงศ์ รุกขพันธุ์                         โรงพยาบาลสมิติเวช
ดร. ระวีวรรณ ประกอบผล                    นักธุรกิจ นักวิจัยตลาด
ธาตรี ประกอบผล                              สถาปนิก
ธันดล ประกอบผล                        สถาปนิก       

 

http://quietbangkok.blogspot.com


สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net