Skip to main content
sharethis

(30 ก.ย.56) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.และประธานคณะกรรมการกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กสท. ได้มีการพิจารณาใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) เพื่อให้บริการในระดับชาติเป็นระยะเวลา 15 ปี แก่กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) เพิ่มอีก 1 โครงข่าย รวมแล้ว กสท.ให้ใบอนุญาตโครงข่ายไปแล้ว 5 ใบ ได้แก่  อสมท. 1 ใบ  ไทยพีบีเอส  1 ใบ กรมประชาสัมพันธ์ 1 ใบ และ กองทัพบก (ช่อง 5) 2 ใบ

สำหรับการให้ใบอนุญาตโครงข่ายเพิ่มให้ช่อง 5  เพื่อแลกกับการยุติบทบาทส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกของคู่สัญญาสัมปทานช่อง 7 เป็นระยะเวลา  5 ปี หรือปีพ.ศ.2561  จากเดิมสัญญาเดิม 10 ปี หรือปีพ.ศ.2566  ทั้งนี้ช่อง 5 ต้องยื่นเสนอแผนการดำเนินงานการคืนคลื่นให้ กสท.ระยะเวลา 2 ปี   เพื่อสนับสนุนการปลี่ยนผ่านทีวีระบบดิจิตอลและช่อง 5 ยินดีที่จะยุติสัญญาที่เกี่ยวกับเอกชน  ในขณะที่ช่อง 7 ต้องปฏิบัติตามคู่สัญญาจนหมดสัญญาสัมปทาน


ทำหนังสือแจ้งช่อง 7 แจงกติกาประมูลทีวีดิจิตอล
พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ กสท.ได้ทำหนังสือถึง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7) เพื่อชี้แจงเงื่อนไข หลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจ 24 ช่อง  ที่กำหนดว่าผู้เข้าร่วมประมูลในหมวดหมู่เดียวกันต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และห้ามการถือหุ้นร่วมกันไม่เกินร้อยละ 10   เนื่องจากช่อง 7 ได้ยื่นหนังสือยังกสท. 2 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท จันทร์ 25 จำกัด  ของน.ส.สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ที่ถือหุ้นในช่อง 7 ร้อยละ 21  ซึ่งทั้ง 2 บริษัทซื้อเอกสารประมูลช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัด (ไฮเดฟฟินิชั่น หรือ เอชดี )

อย่างไรก็ตาม กสท.ส่งหนังสือเพื่อยึดหลักตามกฎ กติกา  ขณะที่การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการถือหุ้นนั้นจะพิจารณาเมื่อเป็นผู้ขอยื่นรับใบอนุญาตในวันที่ 28-29 ต.ค.56  โดยจะยังไม่มีการตรวจสอบผู้ที่มายื่นซื้อซองเอกสาร ส่วนในวันที่ 4 ต.ค. 56 จะมีการชี้แจงผู้ที่ซื้อซองเอกสารและให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษาได้เป็นรายบริษัทอย่างเป็นทางการ


ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละหนึ่งใบอนุญาตของแต่ละหมวดหมู่

ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ.2556 กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นั่นคือ จะต้องไม่มีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น เช่น การเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกัน โดยการที่ผู้เข้าร่วมประมูลมีผู้ถือหุ้นเดียวกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

ขยายเวลาตรวจสอบกำลังส่งวิทยุอีก 1 ปี
นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. อนุมัติการขยายเวลาดำเนินการเรื่องใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ด้วยจำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงยังไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ เนื่องจากจำนวนผู้ได้รับอนุญาตมีจำนวนมาก จึงขยายเวลาออกไปอีก 1 ปีหลังจากได้รับการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 49 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 42 ราย กิจการบริการสาธารณะ 2 ราย และกิจการบริการชุมชน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 2,844 ราย

ที่ประชุม กสท. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. .... ในหัวข้อการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะ ประเภทที่ 2 เพื่อความมั่นคงของรัฐและเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

 


ที่มา: Press Release กสทช. และ เว็บไซต์เดลินิวส์ 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net