Skip to main content
sharethis

วิชา มหาคุณ ระบุว่า 27 ก.พ. นี้จะเรียกนายกรัฐมนตรีมาพบ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบตามระเบียบไต่สวนกรณีถูกยื่นถอดถอนฐานทุจริตจำนำข้าว

18 ก.พ. 2557 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จ.นนทบุรี วันนี้ (18 ก.พ.)  วิชา มหาคุณ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เผยแพร่คำแถลง ระบุว่า "ตามที่ประธานวุฒิสภาให้ส่งคําร้องขอให้วุฒิสภา ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี กล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ส่อว่า จงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุควรสงสัยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าว และการระบายข้าว โดยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอํานาจหน้าที่นั้น"

"คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งได้ดําเนินการไต่สวนมาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าจากการ ไต่สวน มีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารยืนยันชัดเจนว่า ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ทักท้วงว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาทุจริตอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการทุจริตทุกขั้นตอน และทุกกระบวนการในการดําเนินการ"

"นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบเรื่องทุจริตในการดําเนินโครงการจากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังได้รับรายงานเรื่องผลของการดําเนินโครงการจากประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกว่า เสียหายถึงสองแสนล้านบาท รวมทั้งชาวนาที่ร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงินอีกเป็นจํานวนมาก ทําให้เดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก ประกอบกับมีหนังสือจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินถึงผู้ถูกกล่าวหา ให้ทบทวนและยุติโครงการดังกล่าว ซึ่งการดําเนินการในปัจจุบันได้เกิดปัญหาทุจริตในการรับจํานําข้าว การระบายข้าว และการชําระหนี้ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ แทนที่ผู้ถูกกล่าวหา จะระงับยับยั้งโครงการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ มาตรา 11 (1) กลับยืนยันที่จะดําเนินโครงการต่อไป จึงแสดงถึงเจตนาของผู้ถูกกล่าวหาที่จะปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็นการจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 178 อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 คณะกรรมการ ป.ป.ช."

"ในฐานะองค์คณะไต่สวน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ให้มีหนังสือเรียก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกกล่าวหามาพบ และแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบตามระเบียบไต่สวนการทุจริต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน"

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net