Skip to main content
sharethis
คสช.ออกประกาศ 2 ฉบับ ให้ จนท.ตรวจยึด ดำเนินคดีและมีอำนาจทำลายตู้พนัน และให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ เครื่องยุทธภัณฑ์ ของราชการในเหตุการณ์ชุมนุม นปช.ปี 53 ส่งมอบคืนภายใน 30 ก.ค.นี้ โดยไม่มีความผิด
 
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา คสช.ออกประกาศฉบับที่ 83/2557 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเครื่องเล่นเกมที่มีลักษณะนำไปใช้เพื่อเล่นพนันได้ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน รวมถึงเครื่องเล่นที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 เว้นแต่เจ้าของสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเครื่องเล่นเกมดังกล่าวมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใน 30 วันนับจากวันที่ถูกยึด และให้หัวหน้าส่วนราชการที่ตรวจยึดเครื่องเล่นเกมมีอำนาจอนุมัติทำลายเครื่องเล่นเกมที่ตกเป็นของแผ่นดินเหล่านั้นได้ รวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมตามกฎหมายเพื่อการนั้น
 
นอกจากนี้ คสช.ยังออกประกาศฉบับที่ 84/2557 ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ เครื่องยุทธภัณฑ์ ของราชการ ตั้งแต่เหตุการณ์ชุมนุม นปช.เมื่อปี 2553 นำส่งมอบคืนภายในวันที่ 30 ก.ค.2557 โดยไม่ต้องรับโทษทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนไม่ส่งมอบให้รับโทษตามกฎหมาย
 
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 83/2557
เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน
 
ตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความ สงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฏหมาย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแลมิให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฏหมาย ทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ นั้น โดยที่ได้มีการตรวจพบว่ามีเครื่องเล่นเกม ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมชนิดต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมากที่มีลักษณะหรืออยู่ในสภาพที่สามารถใช้หรือนำไปประกอบเพื่อ ใช้เล่นการพนันได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเป็นเหตุในการมอมเมาเยาวชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ในประกาศนี้ "เครื่องเล่นเกม" หมายความว่า
 
(1) สล็อทแมชีน (Slot Machine) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน
 
(2) ตู้ม้าแข่งหรือสนามม้าแข่งจำลอง หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน
 
(3) ปาชิงโกะ (Pachinko) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน
 
(4) รูเล็ท (Roulette) หรือเครื่องเล่นที่คล้ายกัน
 
(5) เครื่องเล่นที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน หรือทำงานโดยวิธีการอื่นใด ที่มีวิธีการเล่นไม่ว่าจะอาศัยทักษะหรือความสามารถของผู้เล่นประกอบการเล่น หรือไม่ก็ตาม หากผู้เล่นชนะหรือสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของเครื่องเล่นที่ระบุไว้จะมี เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือสิ่งอื่นใด ออกมาจากเครื่องเล่นเกมนั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่ง
 
(6) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทชิพ (chip) ที่ระบุตัวเลขใช้แทนเงินตราในการเล่นเกมกับเครื่องเล่นเกมตาม (1) ถึง (5) หรือ
 
(7) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมตาม (1) ถึง (5)
 
ข้อ 2 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจยึดและทำ การตรวจสอบเครื่องเล่นเกม หากพบว่ามีลักษณะที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนันได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมที่ผลิตและนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผลิตในราช อาณาจักร ให้เครื่องเล่นเกมนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงตน และสามารถแสดงหลักฐานว่าเครื่องเล่นเกมที่ถูกยึดนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฏหมาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด
 
ข้อ 3 เครื่องเล่นเกมที่ได้ถูกยึดไว้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงตนและสามารถแสดงหลักฐานว่าเครื่องเล่นเกม ที่ถูกยึดนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฏหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มี ผลใช้บังคับ
 
ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจยึดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายเครื่องเล่นเกมที่ตกเป็นของแผ่นดินตามข้อ 2 หรือ ข้อ 3 เว้นแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าเครื่องเล่นเกมนั้นมีความจำเป็นต้องเก็บรักษา ไว้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีในชั้นศาลกับผู้กระทำความผิดตามข้อ 5
 
ข้อ 5 การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 84 / 2557
เรื่อง ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ ของราชการทหาร นำส่งมอบ
 
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การชุมนุม ประท้วงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553 ที่บริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สี่แยกคอกวัว ถนนดินสอ สะพานมัฆวานรังสรรค์ สะพานเทวกรรมรังรักษ์ ทำเนียบรัฐบาล สามเหลี่ยมดินแดง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารต้องใช้กำลังเข้าระงับยับยั้งจนถูกกลุ่มผู้ชุมนุม เข้ายื้อยุดแย่งชิงเอาอาวุธปืนเล็กยาว เอ็ม 16 อาวุธปืนเล็กยาวแบบ 50 ทราโว่ อาวุธปืนลูกซอง อาวุธปืนพก ปพ.86 ขนาด 11 มม. เสื้อเกราะ และเครื่องยุทธภัณฑ์ ของทางราชการทหารไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาวุธปืน เสื้อเกราะ และเครื่องยุทธภัณฑ์ดังกล่าว หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายควบคุมยุทธภัณฑ์ มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงตลอดชีวิต เพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนำส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
 
ข้อ 2 ให้ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อ 1 ไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายควบคุมยุทธภัณฑ์
 
ข้อ 3 ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ให้มีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
 
ข้อ 4 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกจับกุม หรือตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และอยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือคดียังไม่ถึงที่สุด
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net