Skip to main content
sharethis
สนช. ผ่านกฎหมายวันเดียวหลายฉบับ อาทิ กม.กระทำผิดบนเครื่องบิน ยึดเครื่องบินโทษถึงประหาร กม.คุ้มครอง ห้ามค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า กม.เก็บภาษี หจก.-คณะบุคคล 'ดารา-ฟรีแลนซ์' อุดช่องโหว่ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ และกลุ่มที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษี ให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง
 
21 พ.ย. 2557 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฉบับต่างๆ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 3  อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ...โดยมีสาระสำคัญคือ ปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับความผิดบางประการต่อการเดินอากาศจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2521 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังพบว่ามีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสมบนอากาศยานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2538 มีสถิติผู้โดยสารประพฤติตัวไม่เหมาะสมประมาณ 1,000 กว่ารายต่อปี และได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 รายต่อปีในปัจจุบัน
          
โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการยึดอากาศยาน การทำลายอากาศยานหรือทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานที่ให้บริการพลเรือน ซึ่งมีบทลงโทษถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มเติมการกระทำที่เป็นความผิดเพื่อแก้ไขปัญหาผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสมในอากาศยาน เช่น การสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น ใช้วาจาลวนลาม ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้ เป็นต้น โดยมีบทลงโทษตั้งแต่จำคุกไม่เกินหนึ่งปีจนถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทจนถึงสองแสนบาท  ซึ่งโทษจะขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิด โดยที่ประชุมมติเห็นชอบวาระ 3 ประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไปด้วยคะแนนเสียง 174 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
 
รวมทั้งวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..)พ.ศ..... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอหลักการและเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความ เป็นต้น ที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษี ให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง
 
"สมมติว่า บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าวไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ และตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ กระจายรายได้ตัวเองไปคณะฯ ละ 1 ล้านบาท ทำให้เมื่อคำนวณภาษีทั้งหมด เสียประมาณคณะละร้อยละ 10 และ 15 เท่านั้น แทนที่จะเสียปีละร้อยละ 35 ทำให้เหลือเงินควรจะเสียภาษีตามความเป็นจริง เหลือเข้ากระเป๋าจำนวนมาก" รมว.กระทรวงการคลัง กล่าว
 
นายสมหมาย กล่าวว่า หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปีนี้ จะทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–31 ธ.ค.58 ได้ทันที และทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละ 9 พันล้านบาทด้านนายสมชาย แสวงการ สนช. กล่าวว่า จะผลักดันให้กฎหมายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในปีนี้ และมีผลในการจัดเก็บภาษีในปี 2558 จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบหลักการวาระแรก 167 ต่อ 1 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการฯ วิสามัญ โดยให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช.พิจารณา 15 วันให้แปรญัตติ 3 วัน
 
นอกจากนี้ประชุมยังให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การค้างาช้าง พ.ศ. ...ด้วยคะแนนเสียง 169 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่....) พ.ศ...ด้วยคะแนน 154 ต่อ 3 งดออกเสียง 7 เสียง  ซึ่งร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวมีเนื้อหาที่คล้ายกันคือ การควบคุมการค้า การครอบครอง การนำเข้า การส่งออก และการนำผ่าน ทั้งงาช้าง สัตว์ป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจากซากสัตว์ป่า พร้อมกับข้อกำหนดในการขออนุญาต ใบรับรอง ใบอนุญาตเพาะพันธุ์  โดยร่าง พ.ร.บ.การค้างาช้าง มีสาระสำคัญคือการสกัดขบวนการลักลอบซื้อขายงาช้างข้ามชาติ ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่....) พ.ศ....มีสาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามนำเข้าหรือส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีกำหนด และห้ามนำผ่านซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ส่วนบทกำหนดโทษนั้นหากผู้ใดซ่อนเร้น จำหน่าย ซื้อ รับจำนำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับ  อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมาธิการฯได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงอัตราโทษที่น้อยควรจะมีการเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น ทั้งตัวการและผู้สนับสนุน ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับออกมาเพื่อให้สอดรับการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตส และที่ประชุมยังเห็นชอบวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.การรับขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก  (ฉบับที่...) พ.ศ..... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)  ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ พ.ศ... (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้เพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้ ) ร่าง พ.ร.บ.ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ....
 
 
 
ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก: เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net