Skip to main content
sharethis
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชื่นชมและสนับสนุนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรณีบัญญัติคำว่า เพศสภาพ ไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพ
 
16 ม.ค. 2558  ตามที่โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  แถลงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมได้พิจารณา มาตรา (1/2/2) 7 กำหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้  ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีการบัญญัติคำใหม่ คือ คำว่า เพศสภาพ นั้น
                                
นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุข  ขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณากำหนดคำว่า เพศสภาพ ไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคล อันหมายรวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยไม่เจาะจงเฉพาะเพศกำเนิดเท่านั้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการประกาศบังคับใช้แล้ว รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่คำนึงถึงเพศสภาพอย่างแท้จริง           
                               
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐต้องการข้อมูล  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค เท่าเทียม และ เคารพสิทธิมนุษยชน 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net