Skip to main content
sharethis
8 พ.ค. 2558 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ” เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยคปก.เสนอให้มีการแก้ไของค์ประกอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 204 (4) ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยให้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก “สาขาอื่น” เข้าไปในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาอื่นๆ ได้เข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เกิดมุมมองหลากหลายในทุกมิติ เนื่องจากการสรรหาและเลือกบุคคลให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องการบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงบุคคลจากสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์เท่านั้น 
 
นอกจากนี้ คปก.ยังได้เสนอให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 204 (3) และ 204 (4) โดยเพิ่มจำนวนกรรมการสรรหาจากเดิมที่มีเพียง 5 คน เพิ่มเป็น 9 คน เพื่อให้โอกาสบุคคลจากหลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นการเพิ่มความยึดโยงกับภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น
 
สำหรับการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่บุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยบทกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น คปก.เสนอให้มีการกำหนดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัยได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใช้สิทธิทางศาลยุติธรรม รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อน เช่นที่ปรากฏในวรรคสองของมาตรา 212 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net