Skip to main content
sharethis

27 ต.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค. 2558 โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยประกาศระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา จากข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ถูกลงโทษไล่ออก และปลดออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 จํานวน 22 ราย ดังนี้

1. กรณีถูกลงโทษไล่ออก จํานวน 16 ราย 
1.1 นายจรูญ โคมเมือง เจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

1.2 นายธวัชชัย อยู่สุภาพ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ฝ่ายจัดหา กองพัสดุ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

1.3 นายอุดม โอชะกลิ่น นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ ช่วยราชการสํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

1.4 นางสาวพรทิพา วุฒิกุลศักดิ์สิทธ์ิ เจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงาน ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

1.5 นายสมภาร นามสีอุ่น นักวิชาการที่ดินชํานาญการ สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินอําเภอ สํานักงานที่ดินอําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

1.6 นายชาติชาญ ผ่านดอยแดน เจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงาน ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดิน จังหวัดเชียงราย สาขาพาน ช่วยราชการเป็นการประจําทางกองพัสดุ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

1.7 นายสุธีร์ เพ็งผ่อง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

1.8 นายปรีดา บุญมาประเสริฐ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

1.9 นายถวิล พงษ์สีดา นายช่างรังวัดชํานาญงาน ส่วนส่งเสริมการรังวัด สํานักมาตรฐาน และส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

1.10 นายเจอดศักดิ์ หรือ นายกฤช หรือ นายกฤศ ละอองศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

1.11 นายชินประเสริฐ หรือ นายเทพชัย เอี่ยมวสันต์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

1.12 นายปฐม หวั่งประดิษฐ์ นายช่างรังวัดชํานาญงาน สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

1.13 นายประวิทย์ รุ่งโรจนารักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) สํานักงานที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ สาขาบําเหน็จณรงค์ รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

1.14 นายวีระวงศ์ สุวรรณวณิช หรือ สุวรรณวนิช ผู้อํานวยการส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ (นักวิชาการที่ดิน 8) สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย 

1.15 นางสาวณปภัสร์ หรือ นางวาสนา ชุติสรณ์ หรือ ลาอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน งานบริหารทั่วไป กองแผนงาน กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

1.16 นายรัฐสรณ์ หรือ นายสุรรัฐ ภัทร์ประศาสน์ นักวิชาการที่ดินชํานาญการ สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

2. กรณีถูกลงโทษปลดออก จํานวน 6 ราย 
2.1 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2.2 นายสมชาย ศักรางกูร นักวิชาการที่ดินชํานาญการ กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหาร ช่วยราชการทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

2.3 นายชาญชัย เธียรวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงาน ฝ่ายทะเบียน สํานักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2.4 นายศิริพงค์ บุญญโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

2.5 นายพิพัฒน์ สารเงิน เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอ (นักวิชาการที่ดินชํานาญการ) สํานักงานที่ดินอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

2.6 นายธเนศ อัศวโกวิทพงศ์ นายช่างรังวัดชํานาญงาน ฝ่ายรังวัด สํานักงานที่ดิน จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน กรมที่ดิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net