Skip to main content
sharethis

ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหาย 'ธนาธร' 4.9 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยกรณีสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนราชบุรี ชี้ซื้อมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้รับความเสียหาย การกระทำของนายอำเภอจอมบึง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อธนาธร

 

27 ก.ย.2566 เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'สำนักงานศาลปกครอง' รายงานว่า วันนี้ (27 ก.ย.)  ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ฟ้องเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเรียกค่าเสียหายจากการถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์

โดยรายละเอียดระบุว่า  ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง กระทรวงมหาดไทย (มท.) อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3. ก. เลขที่ 158 และเลขที่ 159 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน และเนื้อที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา ตามลำดับ ของ ธนาธร เนื่องจากตำแหน่งที่ดินตามหนังสือ น.ส. 3.ก. ทั้งสองแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2512 จึงเป็นการออกหนังสือ น.ส.3 ก. ที่เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามมิให้ดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) และการที่กระทรวงมหาดไทย กับ ปลัด มท. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของธนาธรที่ขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม การที่นายอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสือ น.ส.3 ก. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวว่าเป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือ น.ส. 3 ก. ตามกฎหมายหรือไม่ ได้ออกหนังสือ น.ส.3 ก. เลขที่ 158 ให้แก่นายอุดม กิตติอุดมพาณิช และออกหนังสือ น.ส.3 ก. เลขที่ 159 ให้แก่ชัยณรงค์ บู่ศรี เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2521 ตามโครงการเดินสำรวจโดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามตามกฎหมาย ต่อมา อุดม กิตติอุดมพาณิช และชัยณรงค์ได้จดทะเบียนขายทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล จำกัด เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2528 หลังจากนั้น บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล จำกัด ได้จดทะเบียนขายรวมสองแปลงให้แก่สาโรจน์ วสุวานิช เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2534 และสาโรจน์ ได้ขายรวมสองแปลงดังกล่าวให้แก่ธนาธร เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2543 ธนาธร ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินและครอบครองโดยสุจริต โดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) มาก่อน จึงเป็นผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน และได้รับความเสียหาย การกระทำของนายอำเภอจอมบึง ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อธนาธร

กรมที่ดิน จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายอำเภอจอมบึง จึงพิพากษาให้กรมที่ดิน ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 4,912,311.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ของต้นเงินจำนวน 4,785,782.98 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ตามคำขอของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ทั้งนี้ ภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่นายธนาธร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net