สาระ+ภาพ: งบพุทธ 5.4 พันล้าน ‘พระไทย’ รวยไม่แพ้ชาติใดในโลก

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพขนาดเต็ม

การเรียกร้องให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมักเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์การเมือง ขณะเดียวกันก็มีกระแสว่า รัฐจะต้องทำนุบำรุงอุดหนุนพุทธศาสนา เพราะกำลังถูกศาสนาอื่นรุกราน โดยการยกตัวอย่างว่ามีความพยายามของสร้างศาสนสถานของศาสนาอื่นขึ้นทั่วประเทศ โดยได้รับเงินจากอุดหนุนจากต่างประเทศ ขณะที่พุทธศาสนาถูกหมางเมินจากรัฐ แต่ข้อมูลต่อไปนี้คงจะทำให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยรู้สึกอุ่นใจขึ้นไม่มากก็น้อย

งบประมาณปี 2559 ที่รัฐยกให้แก่พุทธศาสนาผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ว่าจะในรูปการบูรณะปฏิสังขรวัด การวัดสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดให้แก่วัด เงินเดือนพระ เงินส่งเสริมศาสนาพิธี เป็นต้น จำนวน 5,406.0309 ล้านบาท ในจำนวนนี้ยังมีเงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค 1,494,500 บาท

งบประมาณรายจ่ายสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 2559 คือ 5,406,030,900 บาท

แยกเป็น งบบุคลากร 399.8587 ล้านบาท

                        งบดำเนินงาน 179.0177 ล้านบาท

                        งบลงทุน 52.2337 ล้านบาท

                        งบเงินอุดหนุน 4,752.7947 ล้านบาท

                        งบรายจ่ายอื่น 22.1268 ล้านบาท

โดยเงินจำนวนนี้กระจายออกไปใน 3 แผนงาน ได้แก่

            1.แผนงาน: แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้              279.9652 ล้านบาท

            2.แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           1,568.9714 ล้านบาท

            3.แผนงาน: อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,557.0943 ล้านบาท

ในแผนงานที่ 3 อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งถูกแบ่งเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,907,794,800 บาท เงินอุดหนุน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

1.เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต (หรือเงินเดือนพระ) พระสังฆาธิการพระสมณศักดิและพระเปรียญ 1,225,572,400 บาท

2.เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 500,015,900 บาท

3.เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง 38,510,000 บาท

4.เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ 24,046,000 บาท

5.เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช 23,000,000 บาท

ขณะที่เงินนิตยภัตหรือเงินเดือนพระที่รัฐจ่ายให้แก่พระสงฆ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ประจำปีงบประมาณ 2555 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,125,572,400 บาท โดยตำแหน่งพระสงฆ์ 5 อันดับแรกที่ได้เงินเดือนสูงสุด (ไม่นับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า) ได้แก่

1.สมเด็จพระสังฆราช เงินเดือน 34,200 บาท จำนวน 1 รูป คิดเป็น 410,400 บาทต่อปี

2.ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เงินเดือน 30,800 บาท จำนวน 1 รูป คิดเป็น 369,600 บาทต่อปี

3.สมเด็จพระราชาคณะ เงินเดือน 27,400 บาท จำนวน 8 รูป คิดเป็น 2,630,400 บาทต่อปี

4.กรรมการมหาเถรสมาคม เงินเดือน 23,900 บาท จำนวน 21 รูป คิดเป็น 6,022,800 บาทต่อปี

5.เจ้าคณะหนใหญ่ต่างๆ (ม/ธ) เงินเดือน 23,900 บาท จำนวน 5 รูป คิดเป็น 1,434,000 บาทต่อปี

ส่วนงบประมาณเงินนิตยภัตตามงบประมาณปี 2555 ที่ต้องจ่ายให้แก่พระสงฆ์ในตำแหน่งต่างๆ มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.พระอธิการ (เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร) ได้รับเงิบเดือน 1,800 บาท จำนวน 19,614 รูป คิดเป็น 423,662,400 บาทต่อปี

2.เลขานุการเจ้าคณะตำบล ได้รับเงินเดือน 1,200 บาท จำนวน 8,415 รูป คิดเป็น 121,176,000 บาท

3.พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท หรือฝ่ายวิปัสสนา ได้รับเงินเดือน 2,500 บาท จำนวน 3,600 รูป คิดเป็น 108,000,000 บาท

4.พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ได้รับเงิบเดือน 2,200 บาท จำนวน 1,800 รูป คิดเป็น 47,520,000 บาท

5.พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ได้รับเงินเดือน 2,500 บาท จำนวน 1,400 รูป คิดเป็น 42,000,000 บาท

ขณะที่งบประมาณ ปี 2559 ของกรมการศาสนา จำนวน 398,963,700 บาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะถูกจัดมาทำนุบำรุงพุทธศาสนา สุดท้ายแล้วคงเหลือเงินสำหรับทำนุบำรุงศาสนาอื่นไม่มากนัก พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยน่าจะรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงนี้

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์