Skip to main content
sharethis

สนช. งดกระจายเสียง-แพร่ภาพโทรทัศน์วงจรปิดรัฐสภา ประชุมลับ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 3 วาระรวด  พรเพชร ระบุ เป็นการประชุมลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ - สนช.ยังมีมติ ให้ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย

แฟ้มภาพ

20 เม.ย. 2560 รายงานข่าวระบุว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (20 เม.ย.) เริ่มเวลา 10.00 น. มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... รวม 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ที่ประชุมได้เลื่อนระเบียบวาระเสนอใหม่ คือ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ... ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการประชุม สนช. เนื่องจากคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ปลดชั้นความลับ ขั้นลับที่สุด จึงขอดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ให้เป็นเรื่องลับที่สุดทุกขั้นตอน ทั้งเอกสารและกระบวนการพิจารณา 

โพสต์ทูเดย์ รายงานด้วยว่า วิษณุ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลได้ชี้แจงว่า ในการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ..... คณะรัฐมนตรีได้ขอให้การประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พรเพชร กล่าวว่า เมื่อ ครม. เสนอให้เป็นการประชุมลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับจึงขอเชิญผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม งดการกระจายเสียงและแพร่ภาพทางโทรทัศน์วงจรปิดทางรัฐสภา
 
โพสต์ทูเดย์และ มติชนออนไลน์ ระบุตรงกันว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นารปรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหลือเพียง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักพระราชวัง ประกอบด้วย สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง 2. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประกอบด้วย กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ และ 3 สำนักงานองคมนตรี เพื่อให้การบริหารหน่วยงานมีความกระชับมากขึ้น ซึ่งการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ตั้งกรรมาธิการเต็มสภาและได้ผ่านความเห็นชอบ 3 วาระรวด โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง
 
สำหรับรายละเอียดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พรเพชร กล่าว เพียงว่า เป็นการประชุมลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้  
 

ให้ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย

ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... นั้น สนช. มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 207 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง 
 
วิษณุ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า  ร่างที่เสนอในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2560 จำนวนทั้งสิ้น 11,866,512300 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น สองพันสามร้อยบาท) ไม่รวมงบกลาง โดยจะนำไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมกล่าวย้ำว่า เจตนาสำคัญที่เสนอร่างดังกล่าวเข้ามาสู่การพิจารณาของ สนช. เพราะต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักในการเบิกจ่ายหรือใช่งบประมาณให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งหากไม่สามารรถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดก็จะต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นได้ตระหนักรู้ และงบประมาณที่ได้โอนมาครั้งนี้จะนำไปตั้งเป็นงบกลางและนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในช่วงเวลาครึ่งปีหลังของงบประมาณนี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net