อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 นาที 45 วินาที ที่ผ่านมา

พหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย ทิศทางและข้อท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาและวิชาการเพื่อสังคม

21 ก.ย. 2560 เวทีเสวนา “พหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย ทิศทางและข้อท้าทายล้านนาคดีศึกษาและวิชาการเพื่อสังคม” โดย 1) ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4) ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5) สุริชัย หวันแก้ว สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา "มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ในโอกาส 70 ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560