Skip to main content
sharethis

สกว.สนับสนุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 'สุดา เกียรติกำจรวงศ์' ในการพัฒนาวัสดุขั้นสูง/วัสดุปราดเปรื่องเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งวัสดุดูดซับการรั่วไหลของน้ำมันจากยางพารา พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากแก้ปัญหาการปลูกพืชในหน้าแล้ง อนุภาคพอลิเมอร์ระดับนาโนเพื่อชีวการแพทย์ และสารตัวรับรู้ทางเคมีชนิดใหม่ที่ตรวจสอบสมบัติการตรวจจับแบบจำเพาะกับสารเคมีและสารปนเปื้อน

5 มี.ค. 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายงานว่า ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปีที่ 1 (พ.ศ. 2560-2561) โครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของพอลิเมอร์ ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ และคณะ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาวัสดุขั้นสูง/วัสดุปราดเปรื่องเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความผาสุก” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยพื้นฐานก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีความสำคัญต่อวงการยางธรรมชาติและวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่คณะวิจัยจะได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนายางธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาวัสดุดูดซึมน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อใช้งานทางชีวการแพทย์ เป็นต้น หลังจากที่ได้สร้างสมองค์ความรู้ได้ในระดับหนึ่งเมื่อครั้งได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งนอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว สกว. คาดหวังว่าจะมีการขยายผลต่อยอดและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการระหว่างทีมวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งงานวิจัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยอื่นที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความร่วมมือในการทำวิจัยต่อไป โดยโครงการวิจัยที่จะดำเนินการต่อไปนี้ยังมีแนวทางที่จะขยายงานวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบใหม่และมีความลึกที่จะผลิตผลงานที่มีผลต่อวงการวิชาการ อีกทั้งสามารถต่อยอดขยายส่วนวิจัยในระดับที่ใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่ง

งานวิจัยแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ยางธรรมชาติดัดแปรและยางธรรมชาติคอมพอสิต ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อประยุกต์เป็นวัสดุสำหรับดูดซับ/ดูดซึม  เช่น การรั่วไหลของน้ำมันในท้องทะเลและในสถานีบริการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการไหลนองบนพื้นผิวถนนที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจากคราบน้ำมันต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วทันท่วงที การใช้วัสดุดูดซึมน้ำมันเป็นวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยต่อระบบสิ่งแวดล้อม และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับพื้นที่ที่มีน้ำมันหกรั่วไหลโดยรอบ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการเตรียมยางธรรมชาตินำไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์กับวัสดุประเภทเซนเซอร์และวัสดุที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากการกดทับและการกระทำซ้ำได้

กลุ่มที่ 2 พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากจากพอลิเมอร์ธรรมชาติและมอนอเมอร์ปิโตรเคมีโดยการดัดแปรโครงสร้าง มุ่งพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก (superabsorbent polymers, SAPs) เป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยน้ำในภาวะภัยแล้ง โดยใช้วัตถุดิบต่างชนิดต่างแหล่งและใช้สารเติมแต่งหลายชนิดที่จะใส่ในอนุภาคแร่ดิน ให้ได้วัสดุที่มีสมบัติดูดซึมน้ำได้มาก มีความแข็งแรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายทางชีวภาพได้ด้วยจุลชีพ และนำมาประยุกต์ในทางการเกษตรโดยผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในภาวะภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มผลผลิตทางเกษตรและเพิ่มโอกาสในการทำเกษตรกรรม รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้

กลุ่มที่ 3 การสังเคราะห์อนุภาคพอลิเมอร์ระดับนาโนที่สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงการศึกษาความเป็นพิษ การนำเข้าสู่เซลล์ และประสิทธิภาพในการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปยังเซลล์เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปประยุกต์ทางชีวการแพทย์ เช่น พาหะในการนำส่งยา สารพันธุกรรม โปรตีน สำหรับการบำบัดรักษา ไปจนถึงสารเรืองแสงสำหรับการตรวจวินิจฉัย

กลุ่มที่ 4 การสังเคระห์สารประกอบที่มีโมเลกุลลูกผสมระหว่างสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์ เพื่อเป็นสารตัวรับรู้ทางเคมีชนิดใหม่ที่สังเคราะห์และประกอบได้ สามารถตรวจสอบสมบัติการตรวจจับแบบจำเพาะกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของสารปนเปื้อน เช่น สารต้องห้าม วัตถุระเบิด ธาตุโลหะหนัก หรือธาตุไอออนชนิดต่าง ๆ ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีได้จริง ทั้งทางอาหาร หรือน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังใช้ประกอบเป็นตัวรับรู้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ฯลฯ

ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 

ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา ระบุว่าผลงานวิจัยเมื่อได้บรรลุจุดสูงสุดของนวัตกรรมด้านการเป็นยางนำไฟฟ้า เซนเซอร์ จะทำให้ชาวสวนยางหันมาผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งต่อยังโรงงานแปรรูปยางให้เกิดมูลค่าทางพาณิชย์ ส่วนสารเบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวรับรู้เคมีชนิดใหม่ จะทำให้ได้อุปกรณ์รับรู้ทางเคมีที่มีราคาถูกลง ขณะที่พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากสำหรับการรักษาความสมดุลของน้ำในดิน จะช่วยเพิ่มผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตร อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น นอกจากนี้สารซูเปอร์แอบซอร์เบนต์ชนิดที่ใช้ในสุขนามัยที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอนามัยสตรี ผ้าซับเลือด ประทศไทยมีความจำเป็นต้องผลิตโดยคนไทยเอง เพราะปัจจุบันไทยนำเข้าสารเคมีที่ใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงโรงงานเดียวที่ผลิตสารเคมีดูดซึมน้ำมากและประกอบเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ ซึ่งเป็นโรงงานของชาวต่างชาติที่นำเข้าเทคโนโลยีจากหลายประเทศ

การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่มีสารดูดซึมน้ำเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักทั่วโลก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเพื่อความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและความผาสุกของประชาชนในภาพรวม โครงการที่พัฒนาขึ้นจะสามารถส่งเสริมภาครัฐให้ผลิตวัสดุทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปยังเซลล์เป้าหมาย สามารถใช้วัสดุชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาเคมีภัณฑ์ที่ไม่ย่อยสลายด้วยตนเองได้ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร และยังเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งของประเทศ

รายงานข่าวจาก สกว. ยังระบุด้วยว่า ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นเป็นทุนระดับสูงสุดของ ฝ่ายวิชาการ สกว. ซึ่งสนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติให้สามารถพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net