สาระ+ภาพ: เทียบงบประมาณ 10 ปี กอ.รมน. (2552-2561) เน้นภาคใต้-ความมั่นคง

เทียบงบประมาณ 10 ปี "กอ.รมน." หลังใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงโดยงบแตะหมื่นล้านมาตั้งแต่ปี 2559 ขณะเดียวกันยังเน้นทุ่มงบประมาณให้กับ "แผนงานชายแดนใต้" โดยงบภาคใต้แตะ 9.1 พันล้านในปี 2559 ขณะที่ในปี 2560 และ 2561 เพิ่มงบให้กับงานความมั่นคง นอกจากนี้ยังจัดงบสำหรับแผนงานปรองดอง การค้ามนุษย์ ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เปรียบเทียบงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 จากงบประมาณ 8,222.88 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2552 และเพิ่มขึ้นแตะหลักหมื่นล้านบาทในปี 2559 เป็นต้นมา

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณของ กอ.รมน. กับหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักนายกรัฐมนตรี จะพบว่า กอ.รมน. ได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วน 26% ถึง 36% ของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเมื่อเปรียบเทียบรายปีแล้วมีสัดส่วนดังนี้

10 ปี เทียบงบประมาณ กอ.รมน. กับหน่วยงานต้นสังกัด (2552-2561)

(คลิกเพื่อชมภาพขยาย)

 

และเมื่อพิจารณาสัดส่วนงบประมาณของ กอ.รมน. ในรอบ 10 ปี ยังพบว่าในช่วงปี 2552 ถึง 2559 งบประมาณเกือบทั้งหมดถูกจัดสรรให้กับ "แผนงานชายแดนใต้" จนกระทั่งในปี 2560 และ 2561 เมื่อมีการแบ่งงบประมาณเป็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ ทำให้สัดส่วนงบประมาณหลักๆ ของ กอ.รมน. อยู่ที่งบประมาณ "แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" และ "แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ" นอกจากนั้นเป็นงบประมาณด้านอื่นๆ เช่น จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์, ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด,อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ, การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ฯลฯ

 

10 ปี งบชายแดนใต้ของ กอ.รมน. (2552-2561)

(คลิกเพื่อชมภาพขยาย)

และเมื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ กอ.รมน. ย้อนหลังระหว่างปี 2552-2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

ปีงบประมาณ 2552

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 25,577,283,300 บาท

กอ.รมน. 8,222,878,800 บาท (32% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,535,000,000 บาท

(2) แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนและปราบปรามผู้มีอิทธิพล 190,911,800 บาท

(3) แผนงานบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ 91,400,000 บาท

(4) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 253,567,000 บาท

(5) แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 152,000,000 บาท

 

ปีงบประมาณ 2553

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 22,909,850,600 บาท

กอ.รมน. 8,240,272,500 บาท (36% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,587,604,200 บาท

(2) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 453,984,300 บาท

(3) แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 198,684,000 บาท

 

ปีงบประมาณ 2554

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 24,358,812,100 บาท

กอ.รมน. 8,306,068,400 บาท (34% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,542,066,200 บาท

(2) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 567,068,900 บาท

(3) แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 196,933,300 บาท

 

ปีงบประมาณ 2555

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 22,123,726,500 บาท

กอ.รมน. 6,915,923,000 บาท (31% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,276,120,200 บาท

(2) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 639,802,800 บาท

 

ปีงบประมาณ 2556

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 25,246,817,300 บาท

กอ.รมน. 7,980,125,500 บาท (32% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด 181,225,900 บาท

(2) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,280,114,400 บาท

(3) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 518,785,200 บาท

 

ปีงบประมาณ 2557

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 32,160,329,400 บาท

กอ.รมน. 8,201,570,700 บาท (26% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,516,131,500 บาท

(2) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 497,734,200 บาท

(3) แผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 187,705,000 บาท

 

ปีงบประมาณ 2558

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 33,417,573,700 บาท

กอ.รมน. 8,906,478,600 บาท (27% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,191,181,400 บาท

(2) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 527,592,200 บาท

(3) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 187,705,000 บาท

 

ปีงบประมาณ 2559

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ 36,001,261,400 บาท

กอ.รมน. 10,200,971,600 บาท (28% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

(1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,143,109,000 บาท

(2) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 770,375,800 บาท

(3) แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 187,705,000 บาท

(4) แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 99,781,800 บาท

 

ปีงบประมาณ 2560

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ (รวมงบบูรณาการ) 35,412,304,500 บาท

กอ.รมน. 10,410,393,400 บาท (29% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

1) งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานราชการ รวม 6,357,934,200 บาท จำแนกเป็น

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,035,836,600 บาท

(2) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 5,222,315,800 บาท

(3) แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 99,781,800 บาท

 

2) งบประมาณสำหรับแผนงานบูรณาการ รวม 4,052,459,200 บาท จำแนกเป็น

แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (มาตรา 32) 290,180,400 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มาตรา 33) 3,554,642,600 บาท

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (มาตรา 34) 3,550,000 บาท

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (มาตรา 35) 204,086,200 บาท

 

ปีงบประมาณ 2561

สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ (รวมงบบูรณาการ) 33,845,807,100 บาท

กอ.รมน. 10,049,512,900 บาท (30% จากงบสำนักนายกรัฐมนตรี) จำแนกเป็น

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (มาตรา 5) 936,442,100 บาท

2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง (งบหน่วยงาน มาตรา 6) 4,777,057,500 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (งบหน่วยงาน มาตรา 6) 76,212,800 บาท

4. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (มาตรา 32) 296,727,000 บาท

5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มาตรา 33) 3,739,113,100 บาท

6. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (มาตรา 34) 16,050,000 บาท

7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (มาตรา 35) 207,910,400 บาท

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์