'ประยุทธ์' งัด ม.44 ตั้ง ‘สนธยา คุณปลื้ม’ นั่งนายกพัทยา

คําสั่งหัวหน้า คสช. ปลด พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา ตั้ง ‘สนธยา คุณปลื้ม’ นั่งแทน ระบุเพื่อดําเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

25 ก.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา สั่ง ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561
 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

โดยระบุว่า โดยที่ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาเพื่อให้ไม่ ขัดหรือแย้งและมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนําไปสู่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในอนาคต ในขณะที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จัดให้มีกิจกรรมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างรอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตามกฎหมายดังกล่าว

จึงมีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วย
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรม
และการดําเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ให้ นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้ มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือ คสช. มี คําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น”

ข้อ 3 ในกรณี ที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้ คสช. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ อิทธิพล คุณปลื้ม เป็นนายก ตั้งแต่ 4 พ.ค. 51 - 16 มิ.ย.59 ต่อมาเมื่อหมดวาระ ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาแทน 17 มิ.ย.59 จนกระทั่ง 16 ก.พ.60 มีคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2560 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เป็นนายกเมืองพัทยา และล่าสุดให้ คำสั่งหัวหน้า คสช. ให้ สนธยา มานั่งเป็นนายกเมืองพัทยา

โดยที่ 17 พ.ค.61 เพิ่งมีคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ สนธยา ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ขณะที่ อิทธิพล คุณปลื้ม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์