Skip to main content
sharethis

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-Net) และเครือข่าย We Watch (วี วอทช์) ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก คุ้มครอง และรับรองความปลอดภัยแก่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 22 (5)

23 มี.ค. 2562 มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-Net) และเครือข่าย We Watch (วี วอทช์) ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก คุ้มครอง และรับรองความปลอดภัยแก่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 22 (5) โดยระบุว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 22 (5) บัญญัติ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแห่งบทบัญญัติดังกล่าว องค์กรสังเกตการณ์เลือกตั้ง ได้แก่ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET) และเครือข่าย We Watch มีข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตเลือกตั้ง ให้มีการอำนวยความสะดวกต่อผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และการเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์กระบวนการจัดการอย่างทั่วถึง รวมทั้งกระบวนการประมวลผลและการนับคะแนน ตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้ง และ 2. ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงทุกฝ่าย เพื่อคุ้มครองและรับรองความปลอดภัยแก่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง ทั้งนี้ โดยไม่มีท่าทีคุกคาม ข่มขู่ หรือสร้างความหวาดกลัวต่อผู้สังเกตการณ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net