Skip to main content
sharethis

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ขอให้ กกต.ดำเนินการให้การเลือก สว.มีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ แนะควรกำหนดแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครแนะนำตนเอง และให้ผู้สมัครมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือก ควรเผยแพร่ประวัติของผู้สมัครตามแบบ สว. 3 ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ กกต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลของผู้สมัครอย่างกว้างขวาง

25 พ.ค. 2567 มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภามีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ ความว่าตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 20 – 24 พ.ค. 2567 นั้น มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยได้ติดตามการรับสมัครดังกล่าว และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับสมัครและการเลือกกันเองในกลุ่มและเลือกไขว้ ดังนี้

1. จำนวนผู้สมัครต่ำกว่าที่ กกต. คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งอาจเนื่องมาจาก (ก) ข้อจำกัดในการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะลงสมัคร (ข) การที่ กกต. ไม่ได้สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน ให้ช่วยรณรงค์ถึงความสำคัญของบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา และช่วยเชิญชวนผู้สนใจให้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ค) เงินจำนวน 2,500 บาทที่ต้องจ่ายในการลงสมัครนั้น เป็นจำนวนค่อนข้างสูงสำหรับประชาชนส่วนใหญ่

2. กกต. ได้ออกแบบขั้นตอนการสมัครให้ง่าย ผู้สมัครไม่ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครมากนัก อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการรับสมัครต่างอำเภอ/เขต มีการตีความรายละเอียดการรับสมัครแตกต่างกันบ้าง เช่น ในเรื่องใบรับรองแพทย์ สูติบัตร ฯลฯ บางคนขอเอกสารเกินจำเป็นเพื่อกันไว้ก่อน จึงน่าจะมีการซักซ้อมการทำงานให้ละเอียดมากขึ้นในอนาคต

3. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนน้อยทำให้เกิดการฮั้วได้ง่ายขึ้น กกต. จึงควรกำหนดมาตรการที่ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีผู้สังเกตการณ์การเลือกประจำสถานที่เลือก เพื่อการป้องกันการฮั้ว หรือการซื้อตัวผู้สมัคร โดยเฉพาะในขั้นตอนการเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน และควรประกาศมาตรการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

4. กกต. ควรกำหนดแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครแนะนำตนเอง และให้ผู้สมัครมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือก กกต. ควรเผยแพร่ประวัติของผู้สมัครตามแบบ สว.3 ทางเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันของ กกต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลของผู้สมัครอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังช่วย กกต.ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในอีกทางหนึ่งด้วย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net