Skip to main content
sharethis

ในวันสุดท้ายของมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 เครือข่ายเกษตรกรและภาคประชาสังคมได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เพื่อประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่ดินกระจุกตัวอยู่กับทุนใหญ่ เสนอมาตรการจำกัดการถือครองที่ดิน ปฏิรูปที่ดิน และชูธงแก้รัฐธรรมนูญ 2560 หนุนสิทธิและเสรีภาพประชาชน สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียม

17 พ.ย. 2562 ในงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 "หยุดวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย" เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 17 พฤศจิกายนนั้น

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ต่อสู้อย่างไรไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นสมบัติทุนใหญ่, 16 พ.ย. 2562

ใต้โต๊ะนักข่าว EP.28 | ความตาย (5) ลอบสังหารชาวนา ชนวนเหตุ 6 ตุลา 19, 17 พ.ย. 2562

เอ็นจีโอ-นักวิชาการชำแหละ 164 ปีความเหลื่อมล้ำที่ดิน ย้ำ 5 ปีหลังปัญหาวิกฤต, 17 พ.ย. 2562

ในวันนี้ (17 พ.ย.) มีวงเวทีเสวนา “วิกฤติที่ดิน เมืองและที่อยู่อาศัย” โดยนักวิชาการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเวทีเสวนา “ปัญหาที่ดินไทย จะเดินหน้าไปต่อได้อย่างไร” โดยเชิญผู้แทนพรรคการเมืองร่วมหารือด้วย และในช่วงท้ายจะมีเวทีนำเสนอปัญหาของชาวบ้านกับปัญหาที่ดินโดยเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด เครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเล เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เครือข่ายสลัมและเครือข่ายหาบเร่แผงลอย

ประกาศเจตนารมณ์ "ที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2" "หยุดวิกฤตความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย" และข้อเสนอภาคประชาชน ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (ที่มา: ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move)

ส่วนในช่วงเย็น เมื่อเวลา 15.00 น. มีการเคลื่อนขบวนประชาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว เพื่อประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอภาคประชาชน และปักหมุดชาวนา "45 ปี สถานการณ์ที่ดินที่ไม่เปลี่ยนแปลง" โดยรังสรรค์ แสนสองแคว อดีตผู้ปฏิบัติงานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ฯ ภาคเหนือ และผู้แทนชาวไร่ชาวนาได้อ่านคำประกาศเจตนารมณ์มหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 “หยุดวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย” เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปีแห่งการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

คำประกาศเจตนารมณ์มหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 “หยุดวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย” เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปีแห่งการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย

พี่น้องประชาชน ชาวนา ชาวไร่ ผู้ใช้แรงงาน คนจนผู้ทุกข์ยากทั้งหลาย อันเป็นผลผลิตที่เกิดจากโครงสร้างอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม บนความลำเอียงของนโยบายแห่งรัฐในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรทั้งหลาย ทั้งยังถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ คุกคามจนทำให้คนจนต้องอยู่อย่างทุกข์ยาก ขาดอำนาจต่อรอง เข้าไม่ถึงการจัดการทรัพยากร

ณ อนุสรณ์ 14 ตุลา ดินแดนประวัติศาสตร์ของต่อสู้ของประชาชน เราลูกหลานชาวนา ชาวไร่ ผู้ใช้แรงงาน บรรพบุรุษของเรา บุกเบิก แผ้วถาง ต่อสู้ ในนาม “ประชาชน ชาวนา ชาวไร่ ผู้หล่อเลี้ยงชาวโลก” ขอประกาศเจตนารมณ์แห่งการมีชีวิตอยู่อย่างทรงคุณค่าและเกียรติภูมิ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และความเท่าเทียม เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของวีรชนที่ลุกขึ้นสู้กับความยุติธรรมทั้งปวง ในนาม “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” ในอดีตซึ่งเคยมีสมาชิกชาวนาชาวไร่กว่า 1 ล้าน 5 แสนคน จากประชากร 30 ล้านคน เมื่อ 45 ปีที่แล้ว นับก่อนหน้านั้น มาถึง ณ ปัจจุบัน

วันนี้ที่ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตของชาวนาชาวไร่ผู้สร้างโลก ได้กลายเป็นสินทรัพย์และอำนาจทางสังคม จากการกระจุกตัวของที่ดินในมือชนชั้นนำส่วนน้อยของประเทศได้ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศ ขณะคนส่วนใหญ่ของประเทศ กลับเข้าไม่ถึงและไร้ซึ่งความมั่นคงในที่ดิน เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมทางสังคม เราขอประกาศ ดังนี้

1. เราจะรณรงค์ผลักดันอย่างถึงที่สุด ให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยการกระจายการถึอครองที่ดินสู่คนจนและเกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง

2. เราจะเคลื่อนไหวผลักดันกลไกรัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ในการบังคับใช้และปฏิรูปกฎหมาย บทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำจนถึงที่สุด

ให้นำประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง

ให้แก้ไขกฎหมายป่าอนุรักษ์ และมติคณะรัฐมนตรีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้

ต้องบัญญัติกฎหมายใหม่ เพื่อกระจายการถือครองที่ดินรวมทั้ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า และ พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน

ต้องบัญญัติพ.ร.บ.ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรมนูญมาตรา 70 โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมโดยตรงของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่ม

ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีป่าไม้อย่างไม่เป็นธรรม และให้มีการบัญญัติกฎหมายนิรโทษกรรมในคดีป่าไม้ที่ดินกับประชาชน

3. เรียกร้องต่อกลไกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการถือครองที่ดิน เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงที่ดินได้อย่างถ้วนหน้า

4. ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองที่ดินของปัจเจก นิติบุคคล และที่ดินของรัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในตรวจสอบการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน

วาระครบรอบ 45 ปีการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย ในฐานะของผู้แบกรับภารกิจประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เราขอยืนหยัดมุ่งมั่น ผลักดันข้อเสนอดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจนถึงที่สุด นี่คือ คบเพลิงอันรุ่งโรจน์ที่จะส่องประกายล้างความมืดมิดพลิกวิกฤติความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินให้มลายหายไป นำไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินให้กับประชาชน ในสังคมไทย

ด้วยจิตคารวะ

“ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือคันไถ” และ “กฎหมายต้องเป็นธรรม”

17​ พ.ย.​ 62

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net