Skip to main content
sharethis

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ออกแถลงการณ์สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน ในการแสดงออกเพื่อประชาธิปไตย พร้อมเป็นแนวร่วมขับไล่รัฐบาลเผด็จการทวงคืนอำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนโดยแท้จริง - สภานักศึกษา มช. สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง-ชุมนุมสาธารณะได้อย่างอิสระ

16 ส.ค. 2563 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนว่าได้ออก 'แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน ในการแสดงออกเพื่อประชาธิปไตย' โดยระบุว่าจากสายธารการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันยาวนานของประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันถือเป็นห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำคัญที่ได้เห็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนออกมาแสดงออกทางการเมืองต่อระบบเผด็จการที่มาจากอำนาจเถื่อน ด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มทุนรายใหญ่ผู้สนับสนุนการรัฐประหารเท่านั้น 

และปกครองประชาชนด้วยการสร้างความหวาดกลัว ผ่านการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน การสร้างข่าวปลอมด้วย Information Operation หรือ IO เพื่อบิดเบือนข้อมูลและสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน การปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยวิธีการต่าง ๆ จนนำมาสู่ความล้มเหลวของระบบการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย และทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ ส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วหน้า อีกทั้งรัฐบาลเผด็จการก็ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะตกต่ำมาตลอด ตั้งแต่การรัฐประหาร พ.ศ.2557 ตลอดจนความล้มเหลวในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะ เป็นการตีความกฎหมายและใช้กฎหมายเพื่อรับใช้เผด็จการ หรือแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ของสังคม

จากการกระทำของรัฐบาลเผด็จการที่สร้างความล้มเหลวให้เกิดขึ้นในสังคมทุกด้าน ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศไม่อาจยอมรับการดำรงอยู่ของระบอบประยุทธ์ ได้อีกต่อไปแล้ว สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและขับไล่รัฐเผด็จการ เพื่อ

1. สนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของทุกกลุ่มการเมืองที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธ และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อสถาบันการเมืองและกลุ่มพลังต่าง ๆ ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย

2. เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1. แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในเรื่องของหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวดอื่น ๆ ได้ 

2.2. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกการมีอยู่และยกเลิกอำนาจหน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งหมดในรัฐธรรมนูญ 2560

2.3. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีการจัดตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ออกเสียงเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทั้งกำหนดให้การดำเนินงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญในทุกขั้นตอน ต้องเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศมีส่วนร่วม เพื่อร่างรัฐธรรมนูญโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

3. เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศ ยุบสภาฯ เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชน และจัดการเลือกตั้งใหม่ที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน และต้องไม่เป็นการแต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือรัฐบาลเฉพาะกาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่ไม่ได้ยึดโยงโดยตรงกับประชาชน

4. รัฐต้องหยุดการคุกคามนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในทุกรูปแบบ เนื่องจากการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อแสดงออกทางการเมืองตามรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และต้องสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองอย่างเสรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ยืนยันหลักการและจุดยืนตามข้อเรียกร้องดังกล่าวข้างต้น และพร้อมเป็นแนวร่วมขับไล่รัฐบาลเผด็จการ โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าว และสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ออกมาต่อสู้เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตย ทวงคืนอำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนโดยแท้จริง 

“แต่คนย่อมเป็นคน ในสายธารอันเหยียดยาว
คงคู่กับเดือนดาว ผงาดเด่นในดินแดน”
แถลง ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

สภานักศึกษา มช. สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง-ชุมนุมสาธารณะได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ออกแถลงการเรื่อง สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง ตลอดจนชุมนุมสาธารณะได้อย่างอิสระ โดยระบุว่าสืบเนื่องจากการชุมนุมสาธารณะตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากบุคคลหลากหลายกลุ่ม อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ให้ความสนใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และร่วมกันแสดงออกถึงความต้องการของตนเองผ่านการชุมนุมสาธารณะ เพื่อยื่นเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในหลากหลายประเด็นปัญหา ที่เห็นว่าสมควรต้องได้รับการแก้ไข อาทิ การประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพราะความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ เพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาแทน, การหยุดคุกคามประชาชน เนื่องจากกรณีการคุกคามประชาชนทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา โดยการอ้างความมั่นคงของประเทศ เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เนื่องจากคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนมากเพียงพอตลอดจนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้แก่ประชาชน ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดหรือไม่นั้น

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์สิทธินักศึกษา และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สาธารณะและอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรม ซึ่งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ได้บัญญัติรับรองในหลักการ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยเสมอมา โดยได้วางหลักไว้ว่าประชาชนสามารถมีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะโดยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา หรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวนั้น จะกระทำมิได้ ตลอดจนได้ให้การรับรองว่าประชาชนสามารถมีเสรีภาพในการชุมนุมได้โดยสงบและปราศจากอาวุธ
ดังนั้นเมื่อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ประชาชนย่อมสามารถทำได้ มิได้เป็นการขัดต่อกฎหมายภายใน ของประเทศ รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เพื่อปิดกั้นเสรีภาพดังกล่าวของประชาชนมิได้ หากรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการเช่นว่านั้น จะเป็นการกระทำอันละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะในสถานที่ต่าง ๆ ขอเรียกร้องให้รัฐบาล ได้ตระหนักถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้การรับรองไว้ ตลอดจนขอให้เคารพในความเป็นพลเมืองของรัฐ เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สมควรต้องส่งเสริม เพราะการชุมนุมสาธารณะของประชาชนเป็นกลไกที่สำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาล ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งยังเป็นการลดแรงกดดันและความตึงเครียดในทางการเมืองอีกด้วย

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง ตลอดจนการชุมนุมสาธารณะได้อย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและบทบัญญัติของกฎหมาย ที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรมเป็นสำคัญ โดยยึดมั่นหลักการในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้การแสดงเจตนาบริสุทธิ์ ขอให้รัฐบาลตระหนักว่าเสียงของประชาชน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุดหน้าสืบไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net