Skip to main content
sharethis

นิสิตจุฬาฯ ยื่นเรื่องต่อกก.บริหาร เผยโพลล์ 91.5% ของนิสิตจุฬาฯ เห็นด้วยเลิกบังคับใส่เครื่องแบบ ขณะที่ยังไร้ความคืบหน้า กรณีสโมสรนิสิต รัฐศาสตร์ ขอให้จุฬาฯชี้แจงกรณี 'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี' ไม่สวมหน้ากากขณะรับปริญญา

นิสิตจุฬาฯ ยื่นเรื่องต่อกก.บริหาร เผยโพลล์ 91.5% ของนิสิตจุฬาฯ เห็นด้วยเลิกบังคับใส่เครื่องแบบ 

16 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊คแฟนเพจสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รายงานว่า วานนี้ (15 ธ.ค.) เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล นายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ และกฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ อุปนายกฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 7/2563 โดยในครั้งนี้ได้เสนอวาระในที่ประชุม พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้

กฤตภาส กล่าวว่า ทุกวันนี้หลายท่านอาจตั้งคำถามกับการมีอยู่ของหลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบัน เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้อาจพบปัญหาหรือสงสัยว่าทำไมเรายังต้องใส่ชุดนิสิตมาเรียนหรือมาสอบด้วย กฎระเบียบที่ยังคงบังคับใช้พวกเรามาตลอดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ในวัยระดับอุดมศึกษา กำหนดแม้กระทั่งสิ่งที่เราต้องใส่หรือห้ามใส่ไปสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้สามารถเห็นได้จากนิสิตที่เรียกร้องและเคลื่อนไหวสนับสนุนให้ยกเลิกชุดนิสิตจำนวนมาก อย่างสมเหตุสมผลและเป็นที่ประจักษ์ด้วยเช่นกัน จึงอาจอนุมานได้ว่า ยังมีนิสิตอีกจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใส่ชุดนิสิตของกฎระเบียบมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา

กฤตภาสระบุว่า ในมุมของตน เพื่อให้เกิดความแน่ใจกับความคิดดังกล่าว และเพื่อหาเหตุผลที่สนับสนุนการยกเลิกบังคับชุดนิสิต จึงได้ทำแบบสำรวจในรูปแบบออนไลน์สอบถามนิสิตจุฬาฯ ทั้งมหาวิทยาลัย ระดับชั้นปริญญาตรี ทั้งหมด 20 คณะ/สำนักวิชา/สถาบัน โดยได้ตั้งคำถามว่า “คุณเห็นด้วยให้ยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบหรือไม่” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นเหตุผล หรือประสบการณ์ต่างๆ จากเครื่องแบบ

ทั้งนี้จากการสำรวจนิสิตจุฬาฯ ทั้ง 20 คณะ/สำนักวิชา/สถาบัน พบว่าร้อยละ 91.5 เห็นด้วย ให้มีการ “ยกเลิกบังคับ” ใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ และมีเพียงร้อยละ 8.5 ไม่เห็นด้วย และเห็นว่า “สมควรมีการบังคับ” ใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบต่อไป

จากแบบสำรวจเปิดให้นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นได้ พบว่านิสิตจำนวนมากได้ร้องเรียนผ่านแบบสำรวจว่าตนเดือดร้อน เผชิญความลำบาก พบเจอความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ และรับภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ตลอดจนเรียนได้ไม่คล่องแคล่วในบางสาขาวิชา รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิจากการบังคับใส่เครื่องแบบอยู่หลายรูปแบบ

ทางสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์กังวลถึงสภาพดังกล่าวอย่างยิ่ง จึงขอเรียนเสนอในที่ประชุมฯ พิจารณามีมติให้ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการออกหนังสือหรือจดหมายเปิดผนึกเรียนอธิการบดี ให้พิจารณาออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ฉบับใหม่ เพื่อยกเลิกความในข้อ ๖ (๒) (ก) และข้อ ๖ (๓) (ก) ในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพิ่มข้อความว่า “นิสิตระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติหรือชุดสุภาพตามอัธยาศัย” แทน

ทั้งนี้ การเสนอในครั้งนี้ ไม่ได้มีความประสงค์ให้ยกเลิกหรือล้มล้างการมีอยู่ของเครื่องแบบแต่อย่างใด หากเป็นเพียงการเสนอเพื่อให้นิสิตได้มีเสรีภาพในการเลือกสรรและกำหนดการแต่งกายในชีวิตมหาวิทยาลัยมากขึ้น (เยี่ยงอย่างหลายมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีลำดับมหาวิทยาลัยสูงกว่าจุฬาฯ ของเรา หากเทียบตามมาตรฐาน QS World University Rankings ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านั้นไม่ได้กำหนดบังคับไว้แล้วในปัจจุบัน) ในการนี้ เพียงขอให้ “ยกเลิกการบังคับใส่” เครื่องแบบนิสิตเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารฯ พิจารณามีมติให้ออกหนังสือหรือจดหมายไปยังอธิการบดี ในประเด็นและความดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

โดยที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. อบจ. ช่วยประชาสัมพันธ์แบบสำรวจเพิ่มเติม กรณียกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ โดยใช้แบบสำรวจเดิมของสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ในการดำเนินการต่อไป

(อนุมัติ 20 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มีสิทธิออกเสียง 21 เสียง)

2. ให้ อบจ. ออกหนังสือเรียนอธิการบดี พร้อมข้อมูลจากแบบสำรวจฯ ให้มีการแก้ไขประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบนิสิต พ.ศ. 2562

(อนุมัติ 20 เสียง ไม่อนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้มีสิทธิออกเสียง 21 เสียง)

 

[เสนอ อบจ. เรียนอธิการบดีให้ยกเลิกบังคับใส่ชุดนิสิตเข้าเรียนและเข้าสอบ] วันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา...

โพสต์โดย สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020

 

 

ไร้ความคืบหน้า กรณีขอสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ให้จุฬาฯชี้แจงกรณี 'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี' ไม่สวมหน้ากากขณะรับปริญญา

วันเดียวกันเฟซบุ๊คแฟนเพจสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ยังได้รายงานว่า สืบเนื่องจากวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ได้เสนอวาระในที่ประชุมองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ) ขอให้ส่งหนังสือภายในไปยังอธิการบดีเพื่อให้มีการชี้แจงกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งขัดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด–19 ของมหาวิทยาลัย ที่ปรากฏอย่างแพร่หลายให้สาธารณชนได้ทราบ

"...ข้าพเจ้าขอเสนอให้ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ตรวจสอบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากมาตรการละเว้นของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าใช่ ขอให้พวกเราทำหนังสือขอให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอโทษประชาคมและสังคม ถ้าหากไม่ใช่มาตรการละเว้นแล้ว ขอให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือกราบบังคมทูลให้ทรงปรับปรุงพระองค์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดโควิด-19 นี้ เพื่อที่พวกเราเหล่านิสิตทั้งหลายจะได้สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชจริยวัตรได้อย่างสนิทใจสืบไป”

โดยสรุปแล้วขอให้ส่งหนังสือภายในขอคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อนว่าอาจมีเหตุผลประการใด เพราะหากพระองค์ไม่ได้รับแจ้ง แต่เป็นเพราะการละเว้นของมหาวิทยาลัย อธิการบดีควรทำการขอโทษต่อประชาคม แต่หากเป็นเพราะพระองค์ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเอง จะให้มีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือกราบบังคมทูลให้ทรงปรับปรุงพระองค์ไปยังสำนักพระราชวัง

มติที่ประชุม “รับรอง” วาระดังกล่าว ให้ส่งหนังสือภายในไปยังอธิการบดีเพื่อให้มีการชี้แจงกรณีดังกล่าว (ด้วยคะแนนรับรอง 17 เสียง ไม่รับรอง 1 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 25 เสียง)

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ) ได้รายงานความคืบหน้าการส่งหนังสือภายในถึงอธิการบดีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ ที่ไม่ทรงใส่แมส โดยสรุปไว้ในบันทึกการประชุมดังต่อไปนี้

"นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ รายงานความคืบหน้าของวาระดังกล่าว ที่ได้มีการลงมติเห็นชอบให้ส่งหนังสือภายในไปยังอธิการบดีในการประชุมสมัยสามัญครั้งก่อนตามข้อตกลงที่ได้มีการกำหนดไว้ จะมีการส่งหนังสือภายในเพื่อขอความชัดเจนในกรณีดังกล่าวจากทางอธิการบดี ซึ่งได้รับคำตอบว่า ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯทรงใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นตอนที่ทรงขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบ ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ และทางนายกสโมสรนิสิตกำลังเตรียมที่จะส่งจดหมายเข้าไปอีกครั้ง"

 

อัพเดตล่าสุด (16 ธันวาคม 2563) สืบเนื่องจากวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล...

โพสต์โดย สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2020

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net