Skip to main content
sharethis

ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ สมช. ให้ยกอำนาจตามกฎหมาย 31 ฉบับให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเพื่อแก้ไขสถานการณ์การระบาดโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเมื่อ 17 มี.ค.2563 แฟ้มภาพ 

27 เม.ย.2564 เว็บไซต์รัฐบาลไทย ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามข้อเสนอของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) มีข้อเสนอต่อที่ประชุม ครม.ให้มีการโอนย้ายอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ 31 ฉบับไปให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สมช.จึงได้เสนอร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยกเลิกประกาศฉบับที่ 2 ที่ประกาศเมื่อ 26 พ.ค.2563 และให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทั้ง 31 ฉบับมีดังนี้

1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

3. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

5. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

8. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

10. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

12. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

13. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

14. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

21. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

25. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

26. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

27. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

28. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

29. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509

31. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย

ข้อเสนอของ สมช.ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นในอัตราสูงและเกิดกลุ่มก้อนการแพร่ระบาดไปในกลุ่มคนที่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเกิดจากติดเขื้อในครอบครัวและที่ทำงาน รวมทั้งพบการกลายพันธุ์ของเชื้อที่มีอัตราการแพร่กระขายสูงและมัความความอันตรายมากกว่าสายพันธุ์ในระลอกแรกจนกระทบต่อขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและชีวิตของประชาชน

ยอดติดโควิด-19 เกิน 2,000ต่อเนื่องวันที่ 5 ครม.ให้เพิ่มค่ารักษาคนแพ้วัคซีน-ค่าพาหนะ

ทั้งนี้ช่วงการระบาดระลอกแรกเมื่อมีนาคม 2563 ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค2563 ที่ประชุม ครม.เคยมีมติลักษณะเดียวกันนี้ให้โอนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 40 ฉบับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ไปอยู่ที่พล.อ.ประยทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวให้สามารถอนุญาต อนุมัติสั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชน แต่ในเวลาต่อมาเดือนพฤษภาคม 2563 จึงมีการยกเลิกอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 40 ฉบับดังกล่าวให้พล.อ.ประยุทธ์ยังมีอำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ ฉบับเดียว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net