Skip to main content
sharethis

ที่ประชุม ครม. อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยชุดใหม่ตามข้อเสนอของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยหนึ่งในคณะกรรมการมีชื่อของ 'รวีวรรณ ภูริเดช' ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน

16 มี.ค. 2565 วานนี้ (15 มี.ค. 2565) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยขอยกเว้นการสิ้นสุดลงของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee: TNMC) ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557 ที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย โดยมีรัฐมนตรีที่กำกับ ดูแล สทนช. เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ รวม 29 คน

สำหรับองค์ประกอบคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ที่ ครม. อนุมัติแต่งตั้งตามที่ สนทช. เสนอ มีดังนี้

 1. รัฐมนตรีที่กำกับดูแล สทนช. (ประธานกรรมการ)
 2. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (รองประธานกรรมการ)
 3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ)
 4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรรมการ)
 5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)
 6. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ* (กรรมการ)
 7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ)
 8. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ)
 9. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
 10. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรรมการ)
 11. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (กรรมการ)
 12. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กรรมการ)
 13. อธิบดีกรมชลประทาน (กรรมการ)
 14. อธิบดีกรมเจ้าท่า (กรรมการ)
 15. อธิบดีกรมประมง (กรรมการ)
 16. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (กรรมการ)
 17. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ)
 18. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ* (กรรมการ)
 19. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการ)
 20. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน* (กรรมการ)
 21. เจ้ากรมอุทกศาสตร์* (กรรมการ)
 22. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* (กรรมการ)
 23. สมเกียรติ ประจำวงษ์* (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและกลยุทธ์)
 24. สุรชัย ศศิสุวรรณ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการองค์กร)
 25. รวีวรรณ ภูริเดช* (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน)
 26. ชัยยุทธ สุขศรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำ)
 27. รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กรรมการและเลขานุการ)
 28. ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 29. ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

หมายเหตุ * กรรมการในคณะกรรมการฯ ที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม

สำนักข่าวกรีนนิวส์ รายงานเพิ่มเติมว่า ประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำโขงภายใต้สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) วิพากษ์วิจารย์ถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยชุดใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการไม่มีผู้แทนจากภาคประชาชน รวมถึงข้อกังขาต่อคุณสมบัติของรวีวรรณ ภูริเดช ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามผลกระทบข้ามแดน

โดย คสข. กล่าวว่า รวีวรรณ เคยดำรงคำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งไม่เคยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน หรือผลักดันให้ทำรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนมาก่อน ทางกลุ่มจึงตั้งคำถามว่าจะประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างไร ในเมื่อผลกระทบจากเขื่อนจีนและเขื่อนลาวเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและส่งผลต่อประชาชนริมโขง แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา หน่ายงาน สผ. ก็ยังนิ่งเฉย

นอกจากนี้ สำนักข่าวกรีนนิวส์ยังระบุว่าสมเกียรติ ประจำวงษ์ กรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและกลยุทธ์ นั้นเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สทนช. และเพิ่งเกษียณเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา (2564) ก่อนเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net