Skip to main content
sharethis

สำรวจแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ผลงานจากรัฐบาลเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผลิตออกมากว่า 12 แอปพลิเคชัน เนื้อหาและฟังก์ชันหลักๆ คือการนำเสนอพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 และพระราชินี ทั้งรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ 

เมื่อปี 2559 หลังรัชกาลที่ 9 สวรรคต มีการทำแอปพลิเคชันแบบชั่วคราวออกมาหลายแอปฯ ทั้ง พระอัจฉริยภาพของแผ่นดิน, King Bhumibol เพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 แอปฯ 'Zon ทำดีเพื่อพ่อ' ที่จัดทำโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแอปฯ เฉพาะกิจเหล่านั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้อีก

ปี 2561 เริ่มต้นรัชกาลใหม่ เกิดแอปฯ 'ประชาชนจิตอาสา' เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 10 และในปีเดียวกันก็มี 'สุขแท้ที่แม่ให้' และ 'สุขพอที่พ่อสอน' แอปฯ ที่ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนซาบซึ้ง และน้อมนำคำสอนต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 และพระราชินี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ปิดท้ายด้วย 'RDPSCC' แอปฯ ใหม่ล่าสุดที่ทำขึ้นมาเพื่อติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มีการจัดซื้อ-จัดจ้าง จากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพไทย (ศปร.) ใช้งบประมาณไปกว่า 5 ล้านบาท


App: ฉันรักในหลวง

เผยแพร่: ธ.ค.2557

หน่วยงาน: TK park ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดฟรี: App Store และ Play Store

สำหรับข้อมูลของแอปฯ นี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จัดทำหนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ) พร้อมแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่สามารถชมภาพและเสียงได้ นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและซาบซึ้งถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชันนี้ใช้งานร่วมกับหนังสือ “AR Book ฉันรักในหลวง”

สำหรับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นั้น เป็นองค์กรในสังกัดสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

App: ฉันรักพระราชินี

เผยแพร่: ส.ค.2559

ผู้เผยแพร่: Plan For Kids

หน่วยงาน: TK park ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดฟรี: App Store

เป็นแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่สามารถชมภาพและเสียงได้อย่างน่าประทับใจ นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ให้เด็กๆ ได้รู้จักและซาบซึ้งถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชั่นนี้ใช้งานร่วมกับหนังสือ “ฉันรักพระราชินี AR Book”

App: สานงานพ่อ

เผยแพร่: 5 ธ.ค.2559

ผู้เผยแพร่: Office of the Royal Development Projects Board

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดฟรี: App Store

เรียนรู้ สืบสานงานพัฒนาตามพระราชปณิธาณ เพื่อประโยชน์และความสุขของราษฎรอย่างพอเพียงและยั่งยืน 

สำนักงาน กปร. ทำหน้าที่สนองพระราชดำริและสืบสานต่องานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไปให้แก่ประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์

ร่วมติดตามข่าวสารครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญของโครงการและแนวคิด ทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเข้าใจว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการของพ่อ สร้างความเป็นอยู่ของชาวประชาให้ดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมกับติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ในใจคน”

App: OHM Books Shelf 

เผยแพร่: พ.ศ.2559

ผู้เผยแพร่: Apptividia Co., Ltd

หน่วยงาน: สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดฟรี: Play Store

ข้อมูลของแอปฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก พระราชกรณียกิจและพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน และมีผู้สนใจใคร่ทราบกันอยู่ทั่วไป

สำนักราชเลขาธิการจึงได้ประมวลพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจส่วนหนึ่ง พร้อมด้วยภาพพระราชกรณียกิจ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี

App: พระอัจฉริยภาพของแผ่นดิน 

เผยแพร่: พ.ศ.2559 

ผู้เผยแพร่: ไม่พบข้อมูล

หน่วยงาน: สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ปัจจุบันไม่พบข้อมูลทั้งใน App Store และ Play Store

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 'กระปุกดอทคอม' ซึ่งเป็นเว็บไซต์นำเสนอข่าวสารไลฟ์สไตล์ และบันเทิง ระบุว่า เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ บทเพลงพระราชนิพนธ์ และสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังได้รับฟังและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินตลอดมา

อ้างอิง 

https://android.kapook.com/view158966.html 

https://www.iphonemod.net/we-love-king-bhumibol-ios-apps-free-download.html

App: King Bhumibol

เผยแพร่: ต.ค.2559 

ผู้เผยแพร่: ไม่พบข้อมูล

หน่วยงาน: ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ปัจจุบันไม่พบข้อมูลทั้งใน App Store และ Play Store

เว็บไซต์ www.iphonemod.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยี ให้ข้อมูลว่าเป็นแอปพลิเคชันบรรยายข้อมูลพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือรัชกาลที่ 9 ที่ชาวไทยทุกคนควรทราบ ในรูปแบบเสียงบรรยายภาษาไทย ตั้งแต่ข้อมูลส่วนพระองค์ ทรงพระราชสมภพ การศึกษา ทรงประสบอุบัติเหตุ เสวยราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ทรงพระผนวช พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ เป็นต้น 

App: Zon ทำดีเพื่อพ่อ 

เผยแพร่: ต.ค.2560 

ผู้เผยแพร่: Radius Company Limited

หน่วยงาน: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ปัจจุบันไม่พบข้อมูลทั้งใน App Store และ Play Store

เดลินิวส์ ระบุว่า เป็นแอปพลิเคชันที่บอกรายละเอียดข้อมูลการวางดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เส้นทางนำทางไปยังจุดหมาย บอกรายละเอียดการเดินทาง จุดจอดรถ จุดวางดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัย จุดให้บริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องสุขา หน่วยบริการทางการแพทย์ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ จะใช้ตำแหน่งปัจจุบันจัดแบ่งผู้ใช้งานตามพื้นที่ใกล้เคียงตามสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองทั้ง 85 แห่งทั่วประเทศ และยังสามารถกด "เลือกพื้นที่” เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองอื่นๆ 

App: ประชาชนจิตอาสา 

เผยแพร่: 2561

ผู้เผยแพร่: DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY (PUBLIC ORGANIZATION)

หน่วยงาน: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA หรือ สพร.)

งบประมาณ: รวม 2,612,000.84 บาท

ดาวน์โหลดฟรี: App Store และ Play Store

หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด เป็นผู้ชนะในการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ 
'ประชาชนจิตอาสา' ตั้งแต่ปี 2561-2564

18 มิ.ย.2561 จ้างพัฒนาระบบ Mobile Application จิตอาสา ราคา 1,950,000 บาท 
https://actai.co/ProjectDetail/61057029719?fillterPj=

16 ก.ค.2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ราคา 331,000.84 บาท 
https://actai.co/ProjectDetail/63067354491?fillterPj=

25 ต.ค.2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ราคา 331,000.00 บาท https://www.dga.or.th/procurement/winner/year-2564/68808/

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลแอปฯ ได้ที่นี่ https://www.360innovative.com/Showcase-2/

App: สุขพอที่พ่อสอน

เผยแพร่: 2561

ผู้เผยแพร่: DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY

หน่วยงาน: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA หรือ สพร.)

งบประมาณ: เฉพาะงบบำรุงรักษา/ปรับปรุงระบบ (สุขพอที่พอสอน,สุขแท้ที่แม่ให้) 1,500,001 บาท

ดาวน์โหลดฟรี: App Store และ Play Store 

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

แอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งในข้อ 9 คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

App: สุขแท้ที่แม่ให้ 

เผยแพร่: 2561

ผู้เผยแพร่: DIGITAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AGENCY

หน่วยงาน: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA หรือ สพร.)

ดาวน์โหลดฟรี: App Store และ Play Store 

แอปพลิเคชัน 'สุขแท้ที่แม่ให้' จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดย กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ (รล.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) เพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติ พระราชดำรัส พระฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หรือตำแหน่งปัจจุบันคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถน้อมนำพระราชดำรัส มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเรียนรู้ประโยชน์จากแนวทางการทรงงานโครงการในพระราชดำริ ทั้งยังมีปฏิทินกิจกรรม และโครงการที่สำคัญต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี สามารถเยี่ยมชมโครงการต่างๆ เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการด้านการเกษตร ฯลฯ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

โดยทั้งแอปพลิเคชัน 'สุขแท้ที่แม่ให้' และ 'สุขพอที่พ่อสอน' ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะในการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบโมบายล์แอปพลิเคชัน 'ประชาชนจิตอาสา' ตั้งแต่ปี 2561-2565

2 ต.ค.2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ราคา 280,000 บาท
https://actai.co/ProjectDetail/61097236068?fillterPj=

29 พ.ย.2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ราคา 300,000 บาท
https://actai.co/ProjectDetail/62117234734?fillterPj

24 ก.ค.2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ราคา 330,001 บาท
https://actai.co/ProjectDetail/63067354491?search=RDPSCC

16 พ.ย.2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ราคา 295,000 บาท
https://actai.co/ProjectDetail/63107302575?search=RDPSCC

30 พ.ย.2564 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ งบประมาณปี 2565 ราคา 295,000 บาท
https://www.dga.or.th/procurement/winner/69820/

App: Vr พระราชาของฉัน

เผยแพร่: 2564

ผู้เผยแพร่: Prachaya martsongkarm

หน่วยงาน: ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ: ไม่พบข้อมูล

ดาวน์โหลดฟรี: App Store และ Play Store 

AR พระราชาของฉัน จัดทำขึ้นมาเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้รับทราบปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเห็นคุณค่าและเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของพระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจและนำหลักปรัชญาของพระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ล่วงลับและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบทอดรักษาและขยายพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

จากการหาข้อมูลพบว่า ‘AR พระราชาของฉัน’ มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย และบริษัท อินฟินิตี้เดฟ จำกัด เป็นผู้ออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมา 

สามารถชมสาธิตการใช้งานได้ที่นี่ https://web.facebook.com/watch/?v=487146382346155

App: RDPSCC 

เผยแพร่: 2564

ผู้เผยแพร่: DITRUZ COMPANY LIMITED

หน่วยงาน: ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณ: 5,000,000 บาท

ดาวน์โหลดฟรี: App Store และ Play Store 

ระบบบริหารติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (RDPSCC : Royal Development Project Monitoring and Tracking System) เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดูข้อมูลและที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเพื่อความมั่นคง และโครงการพิเศษอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) เหล่าทัพ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ได้

จากการหาข้อมูลพบว่าศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) 1 บก.ทท. มีการจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทำสัญญาวันที่ 12 ม.ค. 2564 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ในราคา 5,000,000 บาท

อ้างอิง 

https://rdpscc.rtarf.mi.th/image-procure/0164.pdf

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net