งานศึกษา นศ.ป.โท ม.รังสิต ชี้ เขตพระนคร คนส่วนใหญ่ตัดสินใจแล้ว 'ชัชชาติ' มีคะแนนนำ

โฟกัสเลือกตั้งผู้ว่า กทม. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยงานศึกษา นศ.ป.โท ม.รังสิต ชี้ เขตพระนคร ชัชชาติมีคะแนนนำ ตามด้วย อัศวิน และสุชัชวีร์ คน 91.9% ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใคร 

13 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ โฟกัสเลือกตั้งผู้ว่า กทม. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยแพร่ ข้อมูลงานวิจัยของ พิมพ์ณัฐชยา โรจนโยทิน นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 : กรณีศึกษาเขตพระนคร” ซึ่งเก็บแบบสอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 1 พ.ค. 2565

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำเสนอสรุปบางด้าน ดังนี้

ด้านเพศ ชาย 191 คน 47.7% หญิง 206 คน 51.5% เพศทางเลือก 3 คน 0.8%

ด้านอายุ Gen Z (อายุ 18-25 ปี) 97 คน 24.3% Gen Y (อายุ 26-42 ปี) 173 คน 43.2% Gen X (อายุ 43-57 ปี) 102 คน 25.5% Gen Baby Boomer ขึ้นไป (อายุ 58 ปีขึ้นไป) 28 คน 7.0%

ด้านอาชีพ นักเรียนนักศึกษา 68 คน 17.0% พนักงานเอกชน 118 คน 29.5% รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 26 คน 6.5% เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 47 คน 11.7% ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 95 คน 23.8% พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 32 คน 8.0% อื่นๆ 14 คน 3.5%

ท่านจะไปเลือกตั้งหรือไม่

ไปเลือกตั้ง 396 คน 99.0% ไม่ไปเลือกตั้ง 3 คน 0.8% ยังไม่ตัดสินใจ 1 คน 0.3%

สรุปภาพรวม คนเขตพระนคร เลือกผู้ว่าฯ กทม. (นำเสนอรายชื่อเฉพาะผู้ที่มีคะแนน 3% ขึ้นไป)

อันดับ 1 หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ) 143 คน 35.8%

อันดับ 2 หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้สมัครอิสระ) 81 คน 20.3%

อันดับ 3 หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 64 คน 16.0%

อันดับ 4 หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) 21 คน 5.3%

อันดับ 5 หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 14 คน 3.5%

อันดับ 6 หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล (ผู้สมัครอิสระ) 12 คน 3.0%

ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร 19 คน 4.8%

ไม่เลือกใคร 13 คน 3.3%

ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เฉพาะ 3 อันดับแรกในแต่ละ Gen)

คน Gen Z (18-25 ปี) เลือก อันดับ 1 นายสุชัชวีร์ 66.0% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 14.4% อันดับ 3 นายสกลธี 12.4%

คน Gen Y (26-42 ปี) เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 54.3% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน 43.4% อันดับ 3 นางสาวรสนา 2.3%

คน Gen X (43-57 ปี) เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 48.0% อันดับ 2 น.ต.ศิธา 20.6% อันดับ 3 พล.อ.ต.ทูตปรีชา 10.8%

คน Gen Baby Boomer ขึ้นไป (58 ปีขึ้นไป) ยังไม่ตัดสินใจ 67.9% ไม่เลือกใคร 32.1%

ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม (เฉพาะ 3 อันดับแรกในแต่ละ Gen)

นักเรียนนักศึกษา เลือก อันดับ 1 นายสุชัชวีร์ 61.8% อันดับ 2 นายวิโรจน์ 20.6% อันดับ 3 นายสกลธี 17.6%

พนักงานเอกชน เลือก อันดับ 1 พล.ต.อ.อัศวิน 68.6% อันดับ 2 นายสุชัชวีร์ 18.6% อันดับ 3 นายชัชชาติ 8.5%

รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 100%

เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 100%

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เลือก อันดับ 1 นายชัชชาติ 63.2% อันดับ 2 น.ต.ศิธา 22.1% อันดับ 3 นายธเนตร 8.4%

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน เลือก อันดับ 1 ไม่เลือกใคร 40.6% อันดับ 2 นายโฆษิต 18.8% อันดับ 3 พล.อ.ต.ทูตปรีชา และยังไม่ตัดสินใจ 15.6%

สรุปภาพรวมเขตพระนคร

1. คนเขตพระนครได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ถึง 91.9%

2. คนเขตพระนครเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. 35.8% อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน 20.3%อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ 16.0% อันดับ 4 น.ต.ศิธา 5.3% อันดับ 5 นายวิโรจน์ 3.5% อันดับ 6 นายสกลธี 3.0%

3. คะแนนร้อยละที่นายชัชชาติได้รับจากคนเขตพระนคร 35.8% มีทิศทางสอดคล้องกับนิด้าโพลเขตกรุงเทพกลางและสวนดุสิตโพล (1 พ.ค. 65) และวิจัยเจาะลึกเขตดอนเมืองของนายภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต (2 พ.ค. 65) ที่นายชัชชาติได้อันดับแรก ที่คะแนน 47.77%, 39.94%, 42.0% ตามลำดับ

4. คน Gen X และ Gen Y ให้คะแนนแก่นายชัชชาติแบบนำโด่งระดับราว 50% แต่คน Gen Z ให้นายสุชัชวีร์นำโด่งที่ 66.0% ส่วนคน Gen Baby Boomer ขึ้นไป ทั้งหมด ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร 67.9% และไม่เลือกใคร 32.1%

5. อาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน และเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ เลือกนายชัชชาติ 100% ส่วนข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เลือกนายชัชชาติ 63.2% และเลือก พล.ต.อ.อัศวิน 0%

ตาราง อายุผู้ตอบแบบสอบถามกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เขตพระนคร

จัดทำโดย พิมพ์ณัฐชยา โรจนโยทิน นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 : กรณีศึกษาเขตพระนคร”

โพสต์ดังกล่าวระบุหมายเหตุ ไว้ด้วยว่า เพจ “โฟกัสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต” มีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้วิชาการด้านรัฐศาสตร์มาศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 22 พ.ค. 2565 และเผยแพร่ความรู้วิชาการแก่นักศึกษาและประชาชน ข้อมูลและทัศนะที่ปรากฏในบทความเป็นของผู้เขียน/ผู้สัมภาษณ์ ไม่ได้เป็นข้อมูล/ทัศนะของคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต แต่ประการใด

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์