Skip to main content
sharethis

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เปิดงานศึกษานักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต 3 ชิ้น ชี้คนต่างจังหวัด ไม่เอารัฐประหาร คสช. 2557 สอดคล้องกับ งานวิจัยอีกชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าคนกรุงเทพฯ ไม่เอารัฐประหาร คสช. 2557

18 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (17 พ.ค.65) เฟซบุ๊กแฟนเพจ โฟกัสเลือกตั้งผู้ว่า กทม. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยแพร่ ข้อมูลงานวิจัย 3 ฉบับจากเขต 3 จังหวัด เรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการรัฐประหาร 2557 ศึกษาจาก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลตำบลบ้านแพรก อยุธยา และเทศบาลเมืองพังงา ของ เจตริน เชยประเสริฐ (2563) ธนวัฒน์ ศิริสังข์ไชย (2564) และ เสาวลักษณ์ ณ นคร (2565) นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ตามลำดับ พบว่า

  • คำถาม รัฐประหาร 2557 ทำให้เกิดการพัฒนาด้านประชาธิปไตย เช่น รัฐประหารเป็นการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรบนหลักการประชาธิปไตย รัฐประหารเป็นการสร้างระบบการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม รัฐประหารทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัย เทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในระดับ น้อย เทศบาลตำบลบ้านแพรกอยู่ในระดับ น้อยที่สุด เทศบาลเมืองพังงาอยู่ในระดับ น้อย สรุปทั้ง 3 งานวิจัย ประชาชนต่างจังหวัดเห็นว่าการรัฐประหารไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านประชาธิปไตยที่ดีขึ้น
  • คำถาม รัฐประหาร 2557 ทำให้เกิดการพัฒนาด้านระบบราชการ เช่น รัฐประหารทำให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐประหารทำให้ระบบราชการมีวัฒนธรรมการให้บริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น รัฐประหารทำให้การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการได้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจัย เทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในระดับ น้อย เทศบาลตำบลบ้านแพรกอยู่ในระดับ น้อยที่สุด เทศบาลเมืองพังงาอยู่ในระดับ น้อย สรุปทั้ง 3 งานวิจัย ประชาชนต่างจังหวัดเห็นว่าการรัฐประหารไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านระบบราชการที่ดีขึ้น
  • คำถาม รัฐประหาร 2557 ทำให้เกิดการพัฒนาด้านความมั่นคง เช่น รัฐประหารทำให้กระบวนการยุติธรรมดียิ่งขึ้น รัฐประหารทำให้เกิดความปรองดองสามัคคีในสังคมไทยมากขึ้น รัฐประหารทำให้มีรัฐบาลที่มีคุณภาพ ผลการวิจัย เทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในระดับ น้อย  เทศบาลตำบลบ้านแพรกอยู่ในระดับ น้อยที่สุด เทศบาลเมืองพังงาอยู่ในระดับ น้อย  สรุปทั้ง 3 งานวิจัย ประชาชนต่างจังหวัดเห็นว่าการรัฐประหารไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านความมั่นคงที่ดีขึ้น
  • คำถาม รัฐประหาร 2557 ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่น รัฐประหารทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น รัฐประหารทำให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดีมากขึ้น (ถนน,น้ำประปา,ไฟฟ้า,ขนส่งมวลชน และอินเตอร์เน็ต) รัฐประหารทำให้เศรษฐกิจการค้าและการจ้างงานดียิ่งขึ้น ผลการวิจัย เทศบาลตำบลบ้านแพรกอยู่ในระดับ น้อยที่สุด เทศบาลเมืองพังงาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด สรุปทั้ง 2 งานวิจัย ประชาชนต่างจังหวัดเห็นว่าการรัฐประหารไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ธำรงศักดิ์ สรุปว่า ประชาชนต่างจังหวัดมีทัศนคติเป็นลบต่อการรัฐประหาร 2557 และทัศนคติเป็นลบแบบที่สุดด้านเศรษฐกิจ หรือกล่าวสรุปอีกนัยหนึ่งได้ว่า ประชาชนต่างจังหวัดไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557 โดยผลสรุปงานวิจัยจากคนต่างจังหวัด 3 ฉบับข้างต้น สอดคล้องกับผลวิจัยคนกรุงเทพฯ ต่อการรัฐประหาร 2557 จากงานวิจัย 3 ฉบับจาก 3 เขตของกรุงเทพฯ ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตพระนคร และเขตจอมทอง เก็บข้อมูลเมื่อ 16 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2565 ของนายภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม นางสาวพิมพ์ณัฐชยา โรจนโยทิน นางสาวฐรดา สิรปวเรศ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” ตามลำดับ

ผลสรุป คนกรุงเทพฯ ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557 อย่างชัดเจนถึง 93% เห็นด้วยกับรัฐประหาร 2557 เพียง 2.7% ไม่มีความเห็น 4.3%

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้ว่า 1. ประชาชนต่างจังหวัดเห็นว่า การรัฐประหาร คสช. 2557 ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านประชาธิปไตยที่ดีขึ้น ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านระบบราชการที่ดีขึ้น ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านความมั่นคงที่ดีขึ้น ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สรุปประชาชนต่างจังหวัดไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557

2. คนกรุงเทพฯ ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557 อย่างชัดเจนถึง 93% และ 3. คนต่างจังหวัดและคนกรุงเทพฯ ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557 ทั้งชายหญิงเพศทางเลือก ทุกกลุ่มการศึกษา ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพแม้แต่ข้าราชการพนักงานของรัฐ และทุกกลุ่มรายได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net