'ชัชชาติ' เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. เปิดตัวทีมผู้บริหาร ด้านอดีตรองผู้ว่าฯ ระบุงบปี 65 เหลือเพียง 94 ล้าน

'ชัชชาติ' เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 อย่างเป็นทางการ เปิดตัว 4 รองผู้ว่าฯกทม. 9 ที่ปรึกษา ด้านอดีตรองผู้ว่าฯ ให้กำลังใจ ระบุงบปี 65 เหลือเพียง 94 ล้านบาท ชี้ไม่เพียงพอแน่นอนสำหรับรันนโยบาย  คาดปี 66 จะสามารถดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้ได้อย่างเต็มที่

1 มิ.ย.2565 สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า (1 มิ.ย.65) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากนั้น ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าฯ จาก ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้มอบประกาศผลรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าฯ แก่ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในหนังสือมอบหมายงาน จากนั้น ผู้ว่าฯ ได้กล่าวทักทายหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี และเดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา และสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ บริเวณลานหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ร่วมพิธี

สำหรับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17  ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 จำนวน  1,386,215  คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 พร้อมประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคราวเดียวกัน จำนวน 5 ราย รวมทั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65 แล้วจำนวน 40 ราย

เปิดตัว 4 รองผู้ว่าฯกทม. 9 ที่ปรึกษา

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานด้วยว่า ชัชชาติ ได้เปิดตัวทีมผู้บริหาร เพื่อผลักดันนโยบาย 214 ข้อ ประกอบด้วย ตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. 1. วิศณุ ทรัพย์สมพล ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. จักกพันธุ์ ผิวงาม ดูแลด้านการเงิน การคลัง 3. ทวิดา กมลเวชช ดูแลด้านภัยพิบัติและสาธารณสุข และ 4. ศานนท์ หวังสร้างบุญ ดูแลด้านการศึกษาและสังคม

ส่วนตำแหน่งคณะที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ประกอบด้วย 1. ต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. 2. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 3. พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก 4. พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 5. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี 6. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ 7. อรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี 8. ภาณุมาศ สุขอัมพร และ 9. พรพรหม วิกิตเศรษฐ์

ขณะที่ตำแหน่งเลขานุการ ได้แก่ ภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าฯกทม. ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ประกอบด้วย เอกวรัญญู อัมระปาล ศนิ จิวจินดา จิรัฏฐ์ ม้าไว และ สิทธิชัย อรัณยกานนท์

อดีตรองผู้ว่าฯ ระบุงบปี 65 เหลือเพียง 94 ล้านบาท

ขณะที่ สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ "ส่องงบ กทม. ปี 65 เหลือให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ใช้เท่าไหร่ ?" โดยระบุว่างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ที่ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถใช้ดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเหลือเพียง 94 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีเงินเหลือจ่ายจากงบประเภทอื่น ซึ่งสามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการลงทุนได้ แต่คงเหลือไม่มาก

งบรายจ่ายของ กทม. ประจำปีงบประมาณ 2565 จะเหลือไว้ให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ใช้ทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้มากน้อยแค่ไหน ? ถ้าเหลือน้อย จะทำอย่างไร ?

1. งบ กทม. ปี 2565 มีเท่าไหร่ ?

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กทม. มีทั้งหมด 78,979,446,500 บาท ประกอบด้วยงบ 11 ประเภท เช่น

- งบบุคลากร ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล

- งบดําเนินงาน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- งบเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นใดที่ขอรับเงินอุดหนุน และ

- งบกลาง ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลางมิได้กําหนดให้เป็นของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นต้น

2. งบประเภทไหนมากที่สุด ?

จากงบทั้ง 11 ประเภท พบว่างบบุคลากรสูงที่สุดคือ 21,071,439,960 บาท คิดเป็น 26.68% ตามด้วยงบโครงการต่อเนื่อง 14,997,130,849 บาท คิดเป็น 18.99% และงบกลาง 14,417,767,187 บาท คิดเป็น 18.26%

3. งบลงทุนมีเท่าไหร่ ?

จากงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ทั้ง 11 ประเภท พบว่ามีงบที่สามารถใช้ในการลงทุนได้รวมทั้งหมด 14,222,239,849 บาท คิดเป็น 18.01% โดยรวมมาจากงบ 4 ประเภท ดังนี้

- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) 1,392,845,085 บาท

- โครงการต่อเนื่อง (เฉพาะงบลงทุน) ประกอบด้วย งบ กทม. 8,815,786,377 บาท และเงินอุดหนุนรัฐบาล 989,667,000 บาท

- งบกลาง (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 2,760,113,387 บาท

- นโยบายผู้บริหาร + โครงการใหม่ (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 263,828,000 บาท

4. เหลืองบลงทุนให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ใช้เท่าไหร่ ?

จากงบประมาณสำหรับการลงทุนทั้งหมด 14,222,239,849 บาท พบว่ามีเหลือให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้ในปีงบประมาณ 2565 แค่เพียง 94 ล้านบาทเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565) ซึ่งเป็นเงินจากงบกลาง ดังนี้

- เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 67 ล้านบาท

- เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพฯ ประมาณ 27 ล้านบาท

5. สรุป

งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ที่ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถใช้ดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเหลือเพียง 94 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีเงินเหลือจ่ายจากงบประเภทอื่น ซึ่งสามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการลงทุนได้ แต่คงเหลือไม่มาก

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ คงไม่สามารถนำนโยบายที่ใช้หาเสียงมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มาก แต่ในปีงบประมาณ 2566 ขณะนี้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 กำลังรอให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ พิจารณา ซึ่งท่านสามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้หาเสียงได้ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 คาดว่าท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ จะสามารถดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้ได้อย่างเต็มที่

ทั้งหมดนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อความสุขของชาวกรุงเทพฯ ทุกคนครับ

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์