'ชัชชาติ' มอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทน

'จักกพันธุ์ ผิวงาม' ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักงบฯ สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักปลัดฯ 'วิศณุ ทรัพย์สมพล' ดูสำนักการโยธา  สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง 'ทวิดา กมลเวชช' ดูสำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 'ศานนท์ หวังสร้างบุญ' ดูสำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ฯลฯ

3 มิ.ย.2565 สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ รายงานว่า 2 มิ.ย. 65 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สำหรับสาระสำคัญในคำสั่งดังกล่าวประกอบด้วย ข้อ 1. มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 จักกพันธุ์ ผิวงาม มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  

1.2 รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา  

1.3 ผศ.ทวิดา กมลเวชช มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  และ

1.4 ศานนท์ หวังสร้างบุญ มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ข้อ 2. ในกรณีที่รองผู้ว่าฯ ในลำดับใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ ในลำดับถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ส่วนกรณีรองผู้ว่าฯ ในลำดับที่ 1.4 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ ในลำดับที่ 1.1 มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3. การสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ เกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1. ให้รองผู้ว่าฯ เสนอผู้ว่าฯ เป็นผู้พิจารณาสั่งการในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น   3.1 งานที่รองผู้ว่าฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องงานนโยบาย หรืองานที่เป็นเรื่องสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม  3.2 การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  3.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ  และ 3.4 เรื่องเสนอสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ว่าฯ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้  ลำดับที่ 1 จักกพันธุ์ ผิวงาม  ลำดับที่ 2 รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล  ลำดับที่ 3 ผศ.ทวิดา กมลเวชช  และลำดับที่ 4 ศานนท์ หวังสร้างบุญ

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ เปีนไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์