Skip to main content
sharethis

'ประยุทธ์' พร้อมคณะ ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ หรือ ม.ท.ศ. ขณะที่ ร่าง งบฯ 66 พบตั้งค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนนี้อย่างน้อย 11.5 ล้านบาท

6 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ รายงานว่าเมื่อวันที่ 3 ส.ค. เวลา 19.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

โดยหนึ่งในคณะสำคัญคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ และทรงมีพระราชดำริพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อพุทธศักราช 2552 และต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) เพื่อดำเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม มีฐานะยากจน สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการ โดยทรงวางหลักการกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด อันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภาขณะนี้นั้น พบว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 4 ล้านบาท ขณะที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา 7.5 ล้านบาท ด้วย

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นั้น เมื่อ 20 เม.ย.2554 นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สนับสนุนการออกสลากการกุศลงวดพิเศษ จำนวน 3 หน่วยงาน โดย 1 ในนั้นคือ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท ของมูลินิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

28 ก.ค.58 ครม.มีมติ อนุมัติให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากผลผลิตพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน งบลงทุน รายการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 8,000,000 บาท ไปตั้งจ่ายในผลผลิตการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 8,000,000 บาท และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

รวมทั้ง 18 เม.ย. 256017 เม.ย. 2561 และ 21 พ.ค. 2562 ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

หมายเหตุ : 9 ส.ค.2565 ประชาไทดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลส่วนท้ายรายงาน

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net